< Попер   ЗМІСТ

Б. Завдання, права й обов'язки співробітників основних підрозділів маркетингової системи

Директор (заступник директора) з маркетингу

Завдання:

 • — Формування, управління і вдосконалення маркетингової структури на підприємстві.
 • — Керівництво розробленням та реалізацією стратегій маркетингу (цінових, товарних, конкурентних, комунікаційних та ін.), які відповідають корпоративній політиці підприємства.
 • — Керівництво розробленням і реалізацією тактики маркетингу, що визначає корпоративне поводження підприємства на ринку відповідно до мети корпоративної політики.
 • — Керівництво дослідженнями, пов'язаними з вивченням кон'юнктури ринку й попиту на товари та послуги підприємства.
 • — Координація діяльності виробничих і маркетингових підрозділів підприємства щодо виконання вимог споживачів.
 • — Координація виробничо-комерційної діяльності підприємства відповідно до платоспроможності потенційних покупців і динаміки попиту на цільовому ринку.
 • — Оптимізація розміщення на обумовленій території виробничих підрозділів підприємства з метою їх максимального наближення до основних концентрованих груп потенційних споживачів, які утворюють цільовий ринок продуцента.
 • — Турбота про формування іміджу підприємства, організація й координація заходів, пов'язаних з паблік рілейшнз.
 • — Управління процесами реклами й стимулювання збуту продукції підприємства.
 • — Управління кадровою політикою й персоналом у маркетинговій системі підприємства.
 • — Формування збутової мережі й управління каналами розподілу товарів і послуг.

Обов'язки:

 • — Бути в курсі всіх подій, що відбуваються на підприємстві, які можуть позначитися на його діяльності.
 • — Відстежувати й аналізувати фактори зовнішнього середовища, що впливають на становище підприємства, його корпоративну політику та поводження на ринку.
 • — Виявляти тенденції й прогнозувати розвиток зовнішнього середовища.
 • — Уміти виявляти причинно-наслідкові зв'язки між фактами й подіями, які відбуваються у виробничо-комерційній діяльності підприємства.
 • — Організовувати всебічні й тематичні дослідження ринку, його особливостей, закономірностей, тенденцій і перспектив розвитку.
 • — Організувати постійне вивчення попиту на продукцію, удосконалювати методики проведених досліджень (кабінетних, польових).
 • — Діагностувати проблеми внутрішньосистемного характеру, визначати причини й джерела їхнього виникнення, знаходити способи їх розв'язання.
 • — Регулярно проводити ретроспективний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища і відповідно до цього координувати систему цілепокладання.
 • — Вивчати структуру й динаміку контингенту потенційних споживачів, моделі поводження покупців, можливості залучення й утримання замовників.
 • — Вивчати структуру й динаміку конкурентного середовища, стратегії й тактики конкурентів, розробляти нові підходи, прийоми та методи наступальної й оборонної конкуренції.
 • — Вивчати структуру й динаміку асортиментів моделей пропозиції, представлених на галузевому й територіальному ринках.
 • — Організовувати й контролювати роботу з дотримання й підвищення якості виготовлених (реалізованих) товарів і послуг.
 • — Вивчати характеристику (переваги й недоліки) різних технологій виробництва та споживання продукції, відстежувати появу в галузі нових технологій.
 • — Об'єктивно аналізувати конкурентоспроможність підприємства та його продукції, здійснювати позиціонування, розробляти заходи для їх підвищення й поліпшення.
 • — Забезпечувати концентрацію ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних, енергетичних) для вирішення поточних завдань і досягнення стратегічних цілей.
 • — Організовувати розроблення, реалізацію й контроль маркетингових планів, проектів, програм, кампаній і заходів.
 • — Визначати, аргументувати, відстоювати й контролювати маркетинговий бюджет, баланси, кошториси й норми витрат, обсяги та доцільність витрат ресурсів.
 • — Аналізувати витрати обігу, виявляти й ліквідувати економічно необґрунтовані витрати.
 • — Разом з виробничими, економічними та іншими службами підприємства брати участь у визначенні собівартості продукції, що випускається, пошуку можливостей її зниження й сприяти розробленню оптимального співвідношення елементів у структурі собівартості.
 • — Розраховувати й прогнозувати розміри прибутку підприємства: у цілому; по територіях; товарних групах; моделях пропозицій; споживчих сегментах, а також стосовно окремих комерційно-збутових підрозділів.
 • — Керувати діяльністю маркетингових підрозділів, координувати їхню взаємодію й надавати їм своєчасну допомогу в межах наданих повноважень.
 • — Регулювати взаємозв'язки маркетингових підрозділів з іншими структурами підприємства.
 • — Забезпечити замовленнями виробничо-збутові підрозділи підприємства.
 • — Керувати господарськими зв'язками з діловими партнерами у сфері просування на ринок, отримання замовлень і реалізації продукції.
 • — Забезпечити контроль за виконанням договірних зобов'язань.
 • — Стежити за збереженням важливої для підприємства інформації й забезпечувати заходи щодо запобігання її витоку.
 • — Уміти підбирати торговельний і операційний персонал, організовувати навчання й підвищення кваліфікації працівників маркетингових підрозділів.
 • — Забезпечити розуміння маркетингової концепції й дотримання відповідних принципів, вимог і підходів усіма співробітниками підприємства, у тому числі й керівництва.
 • — Уміло стимулювати підвищення продуктивності праці та якість роботи підлеглих, створювати умови для просування перспективних співробітників.
 • — Бути опорою й гарантом дотримання корпоративної культури, філософії й підтримувати атмосферу колективної єдності.
 • — Вчасно позбуватися непотрібних працівників і ефективно використовувати систему покарання несумлінних підлеглих.
 • — Створити, налагодити й удосконалювати систему маркетингового інформаційного забезпечення всього колективу підприємства відповідно до посадового положення кожного керівника або співробітника.
 • — Аналізувати, узагальнювати й формалізувати пропозиції й рекомендації керівництва та всіх працівників підприємства щодо вдосконалення діяльності маркетингових підрозділів, а також реалізації комерційної функції підприємства.
 • — Аналізувати претензії й рекламації, що надходять від споживачів, здійснювати контроль за їх повним задоволенням у встановлений термін, працювати над зниженням кількості скарг.
 • — Прагнути до формування лояльних відносин із замовниками, суміжниками зі стратегічного альянсу та іншими діловими партнерами.

Права:

 • — У межах наданих повноважень діяти від імені підприємства в установах і організаціях, укладати різного роду договори (купівлі-продажу, про спільне співробітництво, проведення досліджень, здійснення розробок, розподіл сфер впливу тощо).
 • — У межах своєї компетенції давати доручення працівникам підприємства на здійснення господарських операцій.
 • — Відповідно до посади управляти діяльністю всіх підрозділів маркетингової структури.
 • — У разі необхідності втручатися в діяльність підлеглих структурних підрозділів і відповідальних осіб з метою координування й спрямовування їхньої роботи в потрібному напрямку.
 • — Брати участь у розробленні концептуальної бази, корпоративної політики підприємства і принципів його поводження на ринку.
 • — Для реалізації маркетингу отримувати потрібну інформацію від будь-якого підрозділу, керівника або співробітника підприємства.
 • — Піклуватися про захист інформації та розробляти заходи щодо запобігання її витоку.
 • — Займатися необхідними дослідженнями, вивченням даних та обробкою матеріалів для розроблення планів, програм, проектів, стратегій, кампаній, заходів і подібного з маркетингу.
 • — Розпоряджатися виділеними ресурсами в межах затвердженого бюджету, квот і нормативів.
 • — За узгодженням з керівництвом залучати додаткові ресурси й кадри для вирішення поставлених завдань і досягнення відповідних цілей.
 • — Надавати керівництву підприємства пропозиції й рекомендації з організації (зміни, удосконалення тощо) виробничо-комерційних процесів.
 • — Не завдаючи збитків підприємству, виражати свій світогляд і думки щодо конкретних аспектів діяльності й оцінки ситуацій.
 • — Впроваджувати (поширювати) досвід передових підприємств у відповідній галузі й на обумовленому ринку.
 • — Брати участь у проведенні кадрової політики підприємства, у тому числі з питань прийому й звільнення працівників, навчання персоналу, підвищення кваліфікації співробітників.
 • — У межах наявних повноважень заохочувати окремі підрозділи й працівників, притягувати винних до відповідальності, карати за допущені порушення.

Відповідальність:

 • — За розроблення, реалізацію й контроль єдиної (або специфічної*) комерційної політики для всіх підрозділів, філій, представництв і дочірніх фірм, що входять до складу підприємства;
 • — за забезпечення комплексного підходу в системі управління маркетинговою структурою;
 • — за ефективну координацію й узгодженість функціональної діяльності маркетингових підрозділів підприємства;
 • — за об'єктивність, повноту й регулярність проведення маркетингових досліджень стосовно ринку, продукції, просування, цін, споживачів, конкурентів, інструментарію маркетингу;
 • — за вірогідність, точність, адресність і своєчасність надання маркетингової інформації;
 • — за стан і поповнення бази даних для здійснення маркетингової й комерційної діяльності підприємства;
 • — за реальність виконання й оптимальність маркетингових планів і програм;
 • — за раціональність і погодженість проведення маркетингових кампаній і заходів;
 • — за просування та збут продукції на обумовленому ринку;
 • — за дотримання затверджених стандартів у виробництві й реалізації продукції, а якщо таких немає, то за підтримання (підвищення) якості забезпечення замовників;
 • — за встановлення вигідних для підприємства господарських зв'язків з покупцями й діловими союзниками зі збуту;
 • — за розроблення стратегій і забезпечення заходів щодо конкурентного захисту підприємства на ринку;
 • — за формування іміджу підприємства в очах споживачів і громадськості;
 • — за ефективність реклами й заходів щодо стимулювання збуту продукції підприємства;
 • — за виконання намічуваних показників з прибутку (у цілому, а також у товарних, територіальних, споживчому розрізах);
 • — за дотримання маркетингового бюджету й норм витрат на виконання різних видів діяльності;
 • — за своєчасне виявлення ринкових тенденцій і розроблення конструктивних пропозицій щодо перспективного розвитку підприємства;
 • — за підбір, компетентність та обгрунтованість складу персоналу в маркетинговій структурі;
 • — за дієвість системи мотивацій підлеглих до роботи та формування сприятливого клімату в колективі;
 • — за результати роботи з недопущення або задоволення претензій і скарг споживачів.

Відділ планування й контролю маркетингу

Завдання:

 • — Розроблення прогнозів перспектив розвитку підприємства, його становища на ринку, стану конкуренції, перетворення статусу в корпоративному співтоваристві й міжгалузевому кластері, зміни виробничої орієнтації та ін.
 • — Визначення головної маркетингової мети й утворення системи цілепокладання для всіх елементів маркетингової структури.
 • — Розроблення короткотермінової, середньотермінової й довготермінової корпоративної політики підприємства.
 • — Розроблення декількох варіантів маркетингового плану (різноманітне планування) діяльності підприємства.
 • — Разом з відповідальними підрозділами вироблення маркетингових стратегій за певними напрямами та їх узгодження.
 • — Розроблення оборонних і наступальних стратегій, у тому числі щодо захоплення (у разі необхідності) нових ринків збуту.
 • — Узгодження маркетингових планів із планами підприємства (розвитку, виробництва, фінансів, наукових досліджень, кадрового забезпечення).
 • — Підготовка пропозицій і рекомендацій з формування виробничого потенціалу (потужностей) і розроблення плану виробництва на перспективу.
 • — Розроблення системи маркетингових показників.
 • — Визначення стратегічних і тактичних цілей, а також формалізація відповідних завдань маркетинговим підрозділам підприємства.
 • — Формування дво-трирівневої системи контролю досягнення маркетингових цілей, вирішення завдань, реалізації планів і програм.
 • — Створення системи контролю якості виготовлених і реалізованих споживачам товарів (послуг).

Функції:

 • — Вивчення динаміки в споживчому й корпоративному середовищі, змін потреб, потреб і споживчих очікувань.
 • — Виявлення, аналіз, облік специфіки й особливостей виробничо-комерційної діяльності підприємства в галузевому й територіальному аспектах.
 • — Аналіз і оцінка потенціалу маркетингових можливостей підприємства.
 • — Складання на майбутній період балансів попиту та пропозиції.
 • — Розроблення стратегії й заходів впливу на фактори, які визначають стан цільового ринку й виробничо-комерційну діяльність підприємства.
 • — Розроблення глобальних стратегій, котрі визначають політику продуцента на ринку й відображають сутність корпоративної філософії й культури підприємства (наприклад, стратегії спеціалізації або диверсифікованості, стандартизації або індивідуалізації, наступу або оборони, повної незалежності або участі в союзах і т. п.).
 • — Координація й узгодження дій усіх функціональних підрозділів у виробленні й реалізації єдиної комерційної політики.
 • — Контроль за досягненням цілей і вирішення завдань маркетинговими підрозділами підприємства.
 • — Аналіз інформації про структуру й плинність контингенту споживачів, надходження й зміст замовлень. Розроблення на їх основі прогнозів щодо оптимізації відповідності потенціалу підприємства вимогам обумовленого ринку.
 • — Виявлення тенденцій розвитку науково-технічного прогресу, виникнення нових технологій і факторів, пов'язаних з виробництвом або споживанням товарів і послуг, на яких спеціалізується підприємство.
 • — Розроблення системи стандартизованих параметрів виробництва та якості продукції.
 • — Проведення порівняльного аналізу витрат обігу, виявлення й ліквідація економічно необгрунтованих витрат.
 • — Визначення й коригування параметрів наукомісткості, ресурсомісткості, енергомісткості, трудомісткості, собівартості, цін, прибутковості й рентабельності окремих товарів і послуг.
 • — Визначення, аналіз і контроль прибутковості проведення маркетингових заходів, кампаній і діяльності в цілому.
 • — Виходячи з маркетингових досліджень ринку, підготовка пропозицій і рекомендацій щодо планів виробництва товарів (послуг) за номенклатурою, асортиментною структурою, обсягах і термінами.
 • — Участь у розробленні планів технологічної підготовки виробництва, просування й реалізації продукції, технічного переозброєння підприємства, проведення наукових досліджень тощо.
 • — Розроблення рекомендацій відділу збуту з проведення договірної кампанії, а іншим маркетинговим підрозділам — із розвитку, оп- тимізаціїта, якщо потрібно, переорієнтації їхньої функціональної діяльності.
 • — Розроблення й коригування багаторівневої системи оборони від конкурентів.
 • — Залучення спеціалізованих організацій та експертів для розв'язання проблем прогнозування, планування й контролю, пов'язаних з маркетингом.

Відділ дослідження ринку

Завдання:

 • — Виявлення й вивчення факторів, які визначають структуру й динаміку споживчого попиту на моделі пропозиції підприємства, а також кон'юнктури ринку.
 • — Збирання, систематизація й аналіз економічної та комерційної інформації про можливі ринки збуту продукції підприємства.
 • — Організація корпоративної розвідки.
 • — Сегментування галузевого й територіального ринків за різними критеріями та визначення цільового ринку підприємства.
 • — Виявлення нових ринкових ніш і вигідних підприємству споживачів.
 • — Визначення тенденцій, закономірностей і причинно-наслідкових зв'язків у світовому й національному виробництві товарів і послуг, що відповідають профілю підприємства.
 • — Визначення системи причинно-наслідкових зв'язків між різними факторами, що впливають на стан і розвиток цільового ринку, та управління продажем.
 • — Розроблення прогнозів кон'юнктури ринку, платоспроможного попиту й стану конкуренції в обумовленій ринковій ситуації.
 • — Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства в товарному, ціновому, якісному, витратному й іншому розрізах.
 • — Аналіз сильних і слабких сторін конкурентів і самого підприємства на обумовленому ринку.
 • — Здійснення товарного й корпоративного позиціонування на цільовому ринку.

Функції:

 • — Розроблення планів, технологій і методів дослідження кон'юнктури ринку, споживчого й конкурентного середовища, потреб, мотивацій, поводження, товарної номенклатури на профільному ринку й асортиментній структурі на галузевому й територіальному ринках, цін, вивчення системи цілепокладання, політики й поводження конкурентів.
 • — Організація й проведення польових і кабінетних досліджень галузевого й територіального ринків, на яких передбачає діяти підприємство.
 • — Вивчення природи, аналіз стану й прогнозування діалектики факторів, які утворюють кон'юнктуру потенційних ринків збуту продукції підприємства.
 • — Визначення співвідношення попиту та пропозиції на конкретні види товарів (послуг).
 • — Виявлення фінансового становища потенційних покупців і визначення на основі цього реального платоспроможного попиту на цільовому ринку.
 • — Аналіз обсягів виробництва, технічного рівня, якості продукції конкурентів і відповідності їхнім споживчим очікуванням, виявлення переваг і недоліків порівняно з продукцією провайдера.
 • — Обґрунтування пропозицій щодо залучення сторонніх спеціалізованих організацій для розв'язання проблем маркетингових досліджень.
 • — Залучення експертів для аналізу й оцінки результатів маркетингових досліджень, а також для розроблення пропозицій, пов'язаних з маркетинговою діяльністю.
 • — Розрахунок місткості цільового ринку та його складових сегментів для продукції підприємства.
 • — Визначення частки підприємства і його конкурентів на обумовленому ринку.
 • — Складання й коригування карти територіального розміщення потенційних і наявних замовників.
 • — Аналіз мотивів певного ставлення споживачів до пропонованих їм товарів або послуг.
 • — Вивчення моделей поводження різних груп споживачів за різних обставин на обумовленому ринку.
 • — Підготовка пропозицій щодо оптимального розміщення виробничо-збутових підрозділів підприємства на охоплюваній (захоплюваній) території.
 • — Орієнтація персоналу із числа розроблювачів, збувальників і виробників товарів (послуг) на виконання вимог споживачів.

Служба інформації

Завдання

 • — Організація й розвиток системи маркетингового інформаційного забезпечення на підприємстві.
 • — Аналіз даних статистичної звітності підприємства й статистичної інформації про споживачів, посередників, конкурентів і союзників.
 • — Нагромадження, зберігання, перероблення (підготовка) і видача інформації в потрібному вигляді для певних користувачів.
 • — Формування, розширення й удосконалення баз даних з усіх аспектів, пов'язаних із ринком і виробничо-комерційною діяльністю підприємства.
 • — Забезпечення внутрішньо-системного захисту від витоку інформації.
 • — Обґрунтування, планування й забезпечення умов, а також необхідних ресурсів для здійснення корпоративної розвідки.
 • — Створення інформаційно-диспетчерського центру для оперативного управління інформаційними потоками й поточною маркетинговою діяльністю.

Функції:

 • — Збирання, систематизація й підготовка даних для оброблення за допомогою електронно-обчислювальної техніки.
 • — Управління системою інформаційного забезпечення, у тому числі з правових, виробничих, фінансових, комерційних, маркетингових, екологічних, митних та інших питань.
 • — Створення й розвиток інфраструктури системи маркетингового інформаційного забезпечення відповідних підрозділів і відповідальних осіб.
 • — Вивчення достоїнств і недоліків нових технічних засобів і технологій з отримання й захисту маркетингової інформації.
 • — Навчання керівництва й персоналу сучасним технологіям збирання, оброблення, аналізу, зберігання й видачі інформації.
 • — Забезпечення підрозділів підприємства технічними засобами отримання, оброблення, зберігання й передачі маркетингової інформації.
 • — Забезпечення маркетингових підрозділів, відповідальних співробітників, позаштатних агентів і помічників підприємства (які працюють у споживачів, конкурентів, органах управління та в інших структурах) ефективним зв'язком (телефонним, факсимільним, електронним тощо) у реальному режимі часу.
 • — Здійснення контролю й проведення робіт із забезпечення сумісності технічних коштів і технологій у системі маркетингового інформаційного забезпечення.
 • — Поглиблення інтеграції системи маркетингового інформаційного забезпечення й загально-корпоративної системи інформаційного забезпечення підприємства.
 • — Інтеграція внутрішньої (локальної) системи маркетингового інформаційного забезпечення із зовнішніми інформаційними системами.
 • — Адаптація локальних інформаційних мереж до міжфірмових, регіональних, національних і міжнародних інформаційних мереж.
 • — Аналіз і оцінка ефективності функціонування системи маркетингового інформаційного забезпечення.
 • — Підготовка пропозицій і рекомендацій для керівництва й окремих підрозділів щодо оптимізації системи інформаційного забезпечення в маркетинговій структурі підприємства.
 • — Обґрунтування витрат на формування, розвиток і управління системою маркетингового інформаційного забезпечення, виявлення й ліквідація причин виникнення невиправданих витрат.
 • — Розроблення й реалізація заходів щодо дезінформації конкурентів.
 • — Управління роботою інформаційно-диспетчерського центру в процесі оперативного управління маркетинговою діяльністю.

Відділ реклами й стимулювання збуту (попиту)

Завдання:

 • — Виявлення найефективніших напрямів і способів здійснення реклами з урахуванням специфіки ринку, особливостей товарів або послуг, можливостей та умов діяльності підприємства.
 • — Розроблення стратегії реклами підприємства та його продукції в ділових колах.
 • — Формування потреб і споживчих очікувань серед потенційних споживачів.
 • — Обґрунтування й структуризація рекламного бюджету, визначення необхідних нормативів.
 • — Розроблення змістової частини реклами, планування, організація й проведення рекламних кампаній.
 • — Забезпечення довіри споживачів до підприємства та його продукції.
 • — Розроблення форм і методів стимулювання збуту (попиту) з урахуванням особливостей різних сегментів цільового ринку.
 • — Розроблення програм, кампаній і окремих маркетингових заходів, що сприяють стимулюванню збуту (попиту) реалізованої продукції.

Функції:

 • — Визначення й реалізація внутрішніх можливостей підприємства зі здійснення рекламної діяльності.
 • — Складання кошторисів витрат на проведення рекламних заходів і реалізацію стимулюючих коштів, а також здійснення контролю за їх дотриманням.
 • — Пошук і виявлення зовнішніх (незалежних) рекламних структур, що відповідають вимогам рекламодавця для залучення їх до реклами продукції підприємства.
 • — Підготовка договорів і встановлення зв'язків з рекламними агентствами й іншими організаціями щодо проведення реклами.
 • — Управління рекламою за допомогою засобів масової інформації, зовнішніх та електронних коштів, а також поштових розсилань.
 • — Участь у розробленні реклами, здійснюваної в процесі реалізації прямого маркетингу й у ході просування товарів і послуг за допомогою союзів.
 • — Розроблення рекламних доводів і звернень з урахуванням структури й специфіки споживчого контингенту.
 • — Участь у виставках, ярмарках, тендерах, презентаціях та інших торгово-комерційних заходах, на яких можлива присутність представників потенційних споживачів.
 • — Розроблення моральних і фізичних стимулів для залучення нових покупців, утримання наявних і повернення колишніх споживачів.
 • — Створення системи різнорідних стимулів для різних категорій споживачів з урахуванням різних ситуацій.
 • — Розроблення логотипа, девізів і гасел, а також усього комплексу компонентів торговельної марки, що підвищує ефективність реклами й стимулює попит.
 • — Розроблення й удосконалення фірмового стилю та реалізація його в рекламі за допомогою фірмових виробів (вивісок, плакатів, буклетів, афіш, експрес-інформації тощо).
 • — Створення й удосконалення атрибутів, які матеріалізують послуги, що рекламують підприємство та його продукцію, а також стимулюючий попит.
 • — Аналіз змісту реклами, її впливу на реалізацію окремих товарів і послуг, а також на інформованість споживачів і сприйняття ними підприємства та його продукції.
 • — Забезпечення рекламними матеріалами всіх маркетингових підрозділів, які контактують із зовнішнім середовищем, а також позаштатних співробітників і союзників по альянсу з метою розширення охоплення ринку й створення ешелонованої реклами.
 • — Визначення ефективності й своєчасності реклами.
 • — Вивчення досвіду інших підприємств з успішного проведення реклами й стимулювання попиту. Робота з його (досвіду) адаптації стосовно підприємства.
 • — Розроблення пропозицій щодо вдосконалення планування, організації й управління рекламними кампаніями та окремими заходами рекламного характеру.

Служба паблік рілейшнз

Завдання:

 • — Формування, підтримка й зміцнення позитивного іміджу підприємства.
 • — Розроблення стратегії й планів паблік рілейшнз підприємства.
 • — Формування інструментарію здійснення паблік рілейшнз у ділових і суспільних колах.
 • — Розроблення інтер'єру й інших зовнішніх проявів, що сприяють формуванню іміджу підприємства (у тому числі: фасад будинків; вид навколишньої території; обстановка приміщень, призначених для проведення переговорів і здійснення продажу; зовнішній вигляд співробітників і т. д.).
 • — Розроблення стилю й манер поводження працівників і менеджерів підприємства стосовно споживачів, представників преси й громадськості, а також союзників по альянсу, державних і муніципальних органів управління.

Функції:

 • — Організація й підготовка публікацій у засобах масової інформації.
 • — Підготовка інформації та її поширення в споживчому й громадському середовищі.
 • — Організація й участь у суспільних заходах.
 • — Підготовка й проведення презентацій, зустрічей та інших акцій, що зміцнюють положення підприємства на ринку, у діловому середовищі, у суспільстві.
 • — Здійснення спонсорської й доброчинної діяльності.
 • — Участь у виставках, ярмарках та інших торгово-комерційних заходах, де може бути сформовано сприятливе подання про підприємство.
 • — Розроблення логотипа, девізів і гасел, що зміцнюють привабливість, лояльність і довіру до підприємства.
 • — Припинення можливого плагіату або підвищеної подібності, використовуваних підприємством логотипів, девізів, гасел і торговельної марки з боку конкурентів.
 • — Залучення відомих осіб та організацій до співробітництва з метою формування позитивного іміджу підприємства в споживчому й у суспільному середовищі.

Відділ управління просуванням продукції на ринок (служба прямого маркетингу)

Завдання

 • — Вивчення підходів, способів, методів і технологій маркетингу щодо просування й реалізації товарів (послуг).
 • — Розроблення маркетингових стратегій просування товарів (послуг) з урахуванням потреб у певній продукції, місткості ринку, динаміки платоспроможного попиту, способів проникнення на нові ринки, утримання наявного цільового ринку, виявленої й невиявленої конкуренції, досягнень науково-технічного прогресу й т. д.
 • — Виявлення найбільш ефективних форм просування товарів (послуг), визначення пріоритетів і формування структури прямого маркетингу.
 • — Обґрунтування бюджету на просування товарів (послуг) і норм витрат на здійснення персонального продажу, телемаркетингу й директ-мейлу.
 • — Розроблення технологій реалізації прямого маркетингу.
 • — Формування потреб і споживчих очікувань серед потенційних покупців.
 • — Забезпечення ефективного двостороннього зворотного зв'язку зі споживачами продукції підприємства.
 • — Розроблення й реалізація заходів щодо реанімації попиту серед утрачених підприємством споживачів.
 • — Створення єдиної бази даних за всіма угодами, покупцями, прийомами і результатами просування продукції підприємства.

Функції:

 • — Планування, облік та організація відвідування наявних і потенційних споживачів працівниками служби маркетингу й позаштатних співробітників підприємства.
 • — Планування, облік і організація телефонних дзвінків, поштових розсилань та електронних послань наявним і потенційним покупцям продукції підприємства.
 • — Розроблення сценаріїв відвідувань і спілкування телефоном у різних ситуаціях і з різними споживачами.
 • — Здійснення безпосередніх контактів зі споживачами продукції підприємства.
 • — Забезпечення торговельних агентів необхідними матеріалами та інформацією для здійснення персонального продажу, телемаркетингу й директ-мейлу.
 • — Екіпірування торговельних агентів необхідними для роботи засобами виробництва.
 • — Узгодження роботи із просування товарів (послуг) за допомогою персонального продажу, телемаркетингу й директ-мейлу.
 • — Здійснення реклами, підвищення інформованості споживачів, стимулювання прийняття ними рішень стосовно придбання товарів (послуг) підприємства.
 • — Узгодження діяльності щодо просування товарів (послуг) з діяльністю інших підрозділів підприємства, які сприяють формуванню й стимулюванню попиту, здійсненню збуту, дослідженню ринку й організації маркетингової діяльності.
 • — Підтримка формальних і неформальних зв'язків зі споживачами й посередниками.
 • — Визначення різних проявів економічного ефекту в споживачів, які скористалися продукцією підприємства.
 • — Польова апробація системи аргументів із переконання по-різному настроєних і орієнтованих клієнтів у необхідності й обґрунтованості придбання окремих товарів (послуг) та формування довготермінових зв'язків.
 • — Залучення постійних і тимчасових позаштатних співробітників для просування продукції підприємства.
 • — Розвиток бази даних, пов'язаної з організацією просування продукції підприємства на цільовому ринку.

Відділ управління замовленнями

Завдання:

 • — Формування портфеля замовлень цільових споживачів і торговельних посередників. Його структуризація за корпоративними критеріями.
 • — Розроблення й моніторинг системи пріоритетів виконання замовлень, що надходять.
 • — Оброблення замовлень і визначення умов їх якісного, раціонального й оперативного (якщо це необхідно) виконання.
 • — Створення й розвиток банку даних по договорах і замовленнях споживачів і торговельних посередників, а також по специфіці їхнього виконання з метою використання в подальшій діяльності підприємства.
 • — Організація прийому споживачів і торговельних посередників. Прийняття від них відповідних замовлень.
 • — Ведення звітності по договорах і замовленнях.

Функції:

 • — Консультування й надання допомоги споживачам і торговельним посередникам в оформленні замовлень.
 • — Інформування споживачів і торговельних посередників про хід і специфіку виконання договорів та окремих замовлень.
 • — Організація й ведення правильного обліку виконаних замовлень, що надійшли.
 • — Проведення роботи зі своєчасного отримання підприємством очікуваних замовлень від споживачів і торговельних посередників, з якими встановлені господарські зв'язки.
 • — Контроль за дотриманням пріоритетів виконання замовлень, отриманих підприємством.
 • — Аналіз структури комерційних договорів і окремих замовлень за минулі й поточні періоди. Виявлення тенденцій, закономірностей і перспектив отримання нових замовлень.

Відділ управління асортиментами товарів і послуг

Завдання:

 • — Формування й постійне вдосконалення номенклатурної й асортиментної структури продукції, що випускається підприємством.
 • — Дослідження споживчих властивостей товарів (послуг), вимог, які висувають до них споживачі й торговельні посередники, а також обгрунтованості відповідних очікувань.
 • — Створення й розвиток асортиментного банку даних за профілюючими напрямами виробничо-комерційної діяльності підприємства.
 • — Орієнтація розроблювачів, виробництва й торговельного персоналу на виконання вимог споживачів і торговельних посередників.
 • — Відстеження відповідності споживчих властивостей продукції підприємства потребам та очікуванням споживачів, вимогам торговельних посередників.
 • — Визначення стадій життєвого циклу окремих товарів і послуг. Підготовка відповідних пропозицій керівництву маркетингових підрозділів підприємства щодо найбільш ефективного використання їх товарного потенціалу на виявлених поточних етапах їхнього життєвого циклу.
 • — Розроблення заходів, пов'язаних з організацією й управлінням ліцензійним захистом продукції підприємства.

Функції:

 • — Управління номенклатурною й асортиментною структурою за співвідношеннями: у розрізі номенклатурно-асортиментних продуктових груп — товари, послуги, моделі пропозиції, системи обслуговування; у розрізі комбінації моделей — пропозиції, що включають основні, додаткові й супутні товари та послуги; у розрізі допоміжних складових — сувеніри, атрибути та ін.
 • — Поповнення й удосконалення номенклатурного та асортиментного банку даних підприємства в галузевому, територіальному й іншому поданні.
 • — Аналіз обсягів, сезонно-часових факторів надання, ціннісного сприйняття й характеру потреби в тих чи інших видах товарів (послуг), реалізованих на цільовому ринку.
 • — Розроблення рекомендацій зі зняття з виробництва окремих морально застарілих видів товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій.
 • — Включення до асортименту підприємства нових видів товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій і систем обслуговування.
 • — Розроблення пропозицій із підвищення або стабілізації якості товарів і послуг на основі вивчення думки задоволених і незадоволених категорій замовників, а також відгуків потенційних споживачів і торговельних посередників про якість продукції, реалізованої конкурентами.
 • — Нагромадження, систематизація й аналіз інформації про всі види подібних і альтернативних товарів, послуг, моделі пропозиції й системи обслуговування, а також про ступінь їхньої взаємозамінності за виробничими, товарними, ціновими, конкурентними та іншими критеріями.
 • — Аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої на ринку продукції за номінаціями: подібні пропозиції, альтернативні пропозиції.

Центр розроблення нової продукції (товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій, систем обслуговування)

Завдання:

 • — Відстеження процесу й характеру розвитку науково-технічного прогресу в профілюючих галузях. Моніторинг виникнення нових технічних коштів, технологій і факторів, пов'язаних з виробництвом або споживанням продукції, на якій спеціалізується підприємство.
 • — Формування системи стимулювання, генерації й відбору перспективних ідей у сфері реалізації новинок.
 • — Вивчення мотивацій і споживчих очікувань для цільового розроблення нових або адаптації вже відомих видів товарів, послуг, комплексних моделей пропозиції й систем обслуговування для потреб і бажань цільових споживачів.
 • — Розроблення нових видів товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій і систем обслуговування.
 • — Розроблення прогнозів щодо динаміки потенційного й платоспроможного попиту на нову продукцію підприємства на основі вивчення кон'юнктури й періодично обумовленої місткості цільового ринку.
 • — Пошук і реалізація можливостей установлення стандартів виробництва та якості складових елементів у товарах, послугах, моделях пропозицій, системах обслуговування.

Функції:

 • — Організація й зміцнення двостороннього зв'язку із замовниками й торговельними посередниками з метою вивчення думок споживачів та їхніх пропозицій щодо поліпшення якості товарів і послуг, удосконалення структури комплексних моделей пропозицій і підвищення зручності їхнього споживання.
 • — Розроблення раціональної технології робіт і оптимального алгоритму процесів виробництва й споживання товарів та послуг підприємства.
 • — Апробування нових товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій, систем обслуговування за допомогою лояльних стосовно підприємства споживачів.
 • — Разом із технічними, виробничими, збутовими та іншими підрозділами підприємства участь у розробленні технологій та інструкцій з виробництва й споживання відповідної товарної продукції з урахуванням специфіки умов і динамічності факторів, що впливають на ці процеси.
 • — Здійснення комплексу робіт і заходів щодо створення нових систем матеріально-технічного забезпечення й обслуговування споживачів і торговельних посередників.
 • — Адаптація до нових умов або до нових покупців товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій шляхом модернізації складових елементів, модулювання структури, зміни параметрів і т. д.
 • — Визначення конкурентоспроможності й позиціонування нових товарів, послуг, моделей пропозицій, систем обслуговування.
 • — Виявлення можливого економічного чи іншого ефекту в потенційних споживачів і торговельних посередників з метою подальшої демонстрації їм споживчої цінності продукції підприємства.
 • — Розроблення аргументів із переконання покупців, економічного й психологічного обґрунтування їхнього вибору на користь продукції підприємства, а не його конкурентів.
 • — Визначення можливого прибутку підприємства від реалізації нової продукції різним категоріям цільових споживачів.

Відділ цін і ціноутворення (відділ цінової політики)

Завдання:

 • — Визначення цінових стратегій на різних сегментах цільового ринку й формування цінової політики підприємства.
 • — Визначення факторів і ступеня їхнього впливу на ціни й процес ціноутворення на продукцію підприємства в різних умовах його виробничо-комерційної діяльності.
 • — Виявлення еластичності попиту на окремі товари, послуги й комплексні моделі пропозицій.
 • — Формування адаптивної системи цін на продукцію підприємства.
 • — Участь у визначенні виробничої й повної собівартості різних видів продукції разом з економічними, виробничими, технологічними та збутовими підрозділами підприємства.
 • — Розроблення й контроль за використанням системи цінових регуляторів (знижок, націнок, компенсацій)

Функції:

 • — Управління системою цін на основні, додаткові й супутні елементи в комплексних моделях пропозицій і системах обслуговування.
 • — Коригування системи й окремих цін залежно від цільових установок підприємства, кон'юнктури ринку, конкуренції, умов виробництва й реалізації продукції, важливості споживачів або торговельних посередників та інших факторів.
 • — Проведення порівняльного аналізу витрат виробництва та обігу, виявлення й ліквідація економічно необгрунтованих витрат.
 • — Розроблення пропозицій і контроль за реалізацією заходів щодо зниження собівартості товарів, послуг і моделей пропозицій підприємства.
 • — Здійснення контролю прибутковості для підприємства окремих видів реалізованої продукції.
 • — Управління системою знижок, націнок і компенсацій з метою регулювання співвідношень попиту та пропозиції.
 • — Вивчення можливостей, необхідних умов, допустимих меж, конкретного змісту й очікуваних наслідків здійснення цінової конкуренції.
 • — Розроблення й реалізація (у разі необхідності) цінових конкурентних стратегій на цільовому ринку або складових його окремих сегментів.

Відділ збуту

Завдання:

 • — Розроблення й реалізація стратегії збуту товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій і систем обслуговування на різних сегментах цільового ринку.
 • — Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємства зі збуту продукції на цільовому ринку.
 • — Формування системи збуту й управління канапами розподілу продукції підприємства.
 • — Створення ефективної структури й організація роботи збутової мережі підприємства, що обслуговує цільовий ринок.
 • — Розроблення пропозицій і пошук союзників для формування альянсів з реалізації продукції підприємства.
 • — Своєчасна підготовка й укладання договорів на виробництво та реалізацію продукції підприємства.
 • — Формування системи господарських зв'язків.
 • — Розширення кількості довготермінових господарських зв'язків на основі ділового партнерства.
 • — Реалізація планів із забезпечення (обслуговування) наявних замовників.
 • — Виявлення причин зниження збуту окремих видів продукції підприємства.
 • — Проведення роботи зі стимулювання збуту продукції підприємства, здійснення супутньої реклами й підтримання іміджу фірми.

Функції:

 • - Управління господарськими зв'язками підприємства зі споживачами й торговельними посередниками.
 • - Забезпечення виконання планів реалізації продукції підприємства з номенклатури, обсягів і термінів відповідно до прийнятого до виконання портфелем замовлень.
 • - Участь у розробленні планів виробництва, просування й реалізації продукції підприємства.
 • - Здійснення обліку й контролю за виконанням планів матеріально-технічного забезпечення замовників та обслуговування торговельних посередників відповідно до укладених договорів.
 • - Виконання заздалегідь узгоджених і закріплених у комерційних договорах умов виробництва й реалізації продукції підприємства. Максимальне задоволення вимог покупців відповідно до кожного замовлення, отриманого підприємством.
 • - Здійснення контролю за реалізацією товарів, послуг, моделей пропозицій, систем обслуговування структурними підрозділами, пов'язаними зі збутом продукції підприємства.
 • - Підготовка й організація участі у виставках, ярмарках, тендерах, презентаціях та інших торгово-комерційних заходах, де можуть бути укладені контракти на купівлю-продаж продукції підприємства.
 • - Управління процесами, роботами й окремими операціями збуту продукції підприємства.
 • - Підготовка й навчання продавців (представників від інституціональних замовників) щодо специфічних питань споживання продукції підприємства.
 • - Аналіз і оцінка ефективності функціонування збутової мережі підприємства та елементів, які утворюють її (торговельних підрозділів підприємства й залучених до збуту інших суб'єктів).
 • - Аналіз виконання місячних, квартальних і річних планів збуту продукції підприємства. Розроблення і вживання заходів щодо ліквідації негативних відхилень.
 • - Разом із технічними, виробничими й науково-технічними підрозділами участь у розробленні технологій та інструкцій з виробництва й споживання продукції підприємства.
 • - Участь у вивченні попиту на товари, послуги, комплексні моделі пропозицій і системи обслуговування, пропоновані на ринку підприємством.
 • - Регулювання взаємин зі споживачами й торговельними посередниками, а також здійснення взаєморозрахунків з ними.
 • - Розроблення й реалізація заходів щодо ліквідації необґрунтованих витрат зі збуту продукції підприємства.
 • - Підготовка матеріалів для заяви претензій і позовів стосовно інституціональних споживачів, торговельних посередників, союзників по альянсу й інших суб'єктів господарювання, які не виконують домовленості з питань збуту продукції підприємства.
 • - Участь у розгляді й задоволенні скарг і претензій, пов'язаних з купівлею-продажем і використанням продукції підприємства.
 • - Складання заявок на матеріально-технічні кошти й ресурси, необхідні для здійснення функцій реалізації продукції підприємства.
 • - Удосконалювання інструментарію маркетингу з просування й збуту продукції підприємства цільовим споживачам і торговельним посередникам.

Відділ роботи зі скаргами та претензіями

Завдання:

 • - Розроблення й реалізація стратегії роботи зі скаргами та претензіями різних категорій споживачів, торговельних посередників і союзників по стратегічних альянсах.
 • - Створення на підприємстві ефективної системи задоволення скарг і претензій.
 • - Виявлення причин і винних у виникненні скарг і претензій з боку замовників.
 • - Разом з відділами, пов'язаними із просуванням продукції підприємства, організація двосторонніх зв'язків зі споживачами, торговельними посередниками й союзниками по стратегічних альянсах.
 • - Застосування прогресивного досвіду інших підприємств у сфері роботи зі скаргами й претензіями щодо продукції або діяльності підприємства.

Функції:

 • - Аналіз рекламацій і визначення їхнього впливу на імідж підприємства та збут його продукції на цільовому ринку.
 • - Формалізація незадоволених споживчих очікувань і оцінка їх з позицій "витрати — прибутки".
 • - Проведення роботи в збутових підрозділах підприємства щодо неприпустимості скарг і претензій з боку споживачів, торговельних посередників і союзників по стратегічних альянсах з провини підприємства.
 • - Аналіз методів розгляду скарг і претензій відповідальними особами підприємства, правильності прийняття ними відповідних рішень і поширення досвіду нейтралізації конфліктних ситуацій.
 • - Здійснення контролю над повним або посильним для підприємства задоволенням обґрунтованих скарг і претензій у встановлений термін.
 • - Розроблення способів установлення й підтримання зворотного зв'язку зі споживачами, посередниками й суміжниками по стратегічних альянсах різних категорій.

Служба добору й навчання торговельного персоналу

Завдання:

 • - Добір і навчання торговельного персоналу.
 • - Оптимізація організаційної структури системи управління торговельним персоналом.
 • - Удосконалювання складу торговельного персоналу підприємства й розроблення пропозицій щодо його поліпшення.
 • - Участь у формуванні, поширенні та роз'ясненні суті корпоративної філософії й корпоративної культури підприємства.
 • - Залучення позаштатних співробітників до виробничо-комерцій- ної діяльності підприємства й вербування помічників у інших господарських структурах, у роботі яких зацікавлене підприємство.

Функції:

 • - Розроблення критеріїв і способів добору кадрів для торговельного персоналу підприємства.
 • - Добір кадрів торговельного персоналу й торговельних агентів, а також позаштатних співробітників і помічників підприємства.
 • - Робота із забезпечення сумісності членів колективу маркетингової структури, а також менеджерів і персоналу.
 • - Пошук компромісів і нейтралізація конфліктів між співробітниками в процесі їхньої функціональної діяльності.
 • - Переманювання в штат потрібних для підприємства фахівців у конкурентів і державно-муніципальних управлінських структур.
 • - Разом з іншими зацікавленими маркетинговими підрозділами підприємства організація вербування позаштатних (прихованих) співробітників з-поміж персоналу й складу менеджерів у конкурентів, інституціональних споживачів, союзників по стратегічному альянсу та інших організацій.
 • - Клопотання перед керівництвом і обґрунтування посадових переведень, заходів покарання й звільнення працівників у зв'язку з падінням попиту, перебудовою маркетингової структури, халатним ставленням до обов'язків та іншими причинами.
 • - Навчання й підвищення кваліфікації торговельного персоналу, працівників і позаштатних співробітників підприємства.
 • - Аналіз, узагальнення й поширення в корпоративних межах досвіду з просування й реалізації продукції підприємства.

В. АНКЕТА СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Розділ /. РИНКИ
ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ
1.1. Які цільові ринки є найважливішими для комерційного успіху вашого підприємства?
1.2. Яка повна місткість кожного із цільових ринків?
1.3. Як ранжируються цільові ринки за комерційними результатами?
1.4. Які зміни прогнозуються на цільових ринках і як вони можуть вплинути на ділову активність підприємства?
1.5. Які перспективні ринки вивчає ваше підприємство для розширення комерційних операцій?
Розділ 2. ТОВАРИ
2.1. Як задовольняються вимоги споживачів стосовно номенклатури й асортиментів?
2.2. Чи є повернення проданих товарів?
Розділ 3. СПОЖИВАЧІ, ПОКУПЦІ, КЛІЄНТИ
3.1. Які фірми в основному купують товари вашого підприємства й що впливає на їхні рішення про покупку?
3.2. Які потреби покупців, перспективні їх зміни й способи задоволення?
3.3. Хто може бути потенційним покупцем товару на кожному цільовому ринку?
Розділ 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
4.1. Які ресурси необхідні вашому підприємству для здійснення своєї діяльності?
Розділ 5. ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ
5.1. Які довготермінові, середньотермінові й короткотермінові цілі підприємства і як вони взаємопов'язані?
5.2. Чи відповідають ці цілі престижу й іміджу підприємства?
Розділ 6. ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ
6.1. Якою є глобальна стратегія підприємства й імовірність досягнення цілей маркетингу?
6.2. Чи є на підприємстві річний план маркетингу, чи здійснюється ситуаційний аналіз?
Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
7.1. Як добирається персонал служби маркетингу?
7.2. Яка відповідальність кожного співробітника за реалізацію маркетингових заходів?
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
8.1. Яка чисельність, спеціалізація, професійний рівень торговельного персоналу вашого підприємства?
8.2. Які передбачувані обсяги продажу і способи оцінки результатів роботи торговельного персоналу?
8.3. Які загальні витрати на одиницю проданого товару?
Розділ 9. ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ Й СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
9.1. Яка програма ФОССТиС на вашому підприємстві?
9.2. Як організована реклама?

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности: Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 2000. — 512 с.
 • 2. Абчук В. А. Коммерция: Учебник. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.—475 с.
 • 3. Агасандян Г. А. Посредничество в рыночных системах. — М.: В УРАЙ, 1991. —30 с.
 • 4. Акулич И. JI., Демченко Е. В. Основы маркетинга. — 2-е изд., испр. — Мн.: Высш. шк., 1999. — 236 с.
 • 5. Альфред Кус. Основьі маркетинга: Пер. с нем / Под ред. А. Ф. Павленко— К.: КНЗУ, 1998.-272 с.
 • 6. Амблер Т. Практический маркетинг / Тим Амблер; Пер. с англ. И. Петровой, В. Васильевой; Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 1999. —395 с.
 • 7. Анализ экономики: страна, рынок, фирма / Под ред. В. Е. Рыбалкина — М.: Между народиые отношения, 1999.
 • 8. Андреева О. Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие / О. Д. Андреева; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. — М.: Дело, 2000. —224 с.
 • 9. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Научн. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. — М.: ПРИОР, 1997. — 160 с.
 • 10. Ассель Генри Маркетинг: принципьі и стратегии: Учебник для вузов. — М.: Инфра - М, 1999. — 804 с.
 • 11. Багиев Г. JI., Томилов В. В., Чернышева 3. А. Маркетинг и культура предпринимательства. — СПб.: СПбУЗиФ, 1995.
 • 12. Бажин И. И. Логистика: Компакт-учебник. — Харьков: Консум, 2003. —240 с.
 • 13. Балабанова JI. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.— М.: Зкономика, 1990. — 206 с.
 • 14. Басовский JI. Е. Маркетинг: Курс лекций / Л. Е. Басовский — М.: ИНФРА-М, 2000. — 218 с.
 • 15. Батра, Раджив и др. Рекламний менеджмент: Пер. с англ. / Р. Батра, Д. Дж. Майерс, Д. А. Аакер. — М.: Вильямс, 1999. — 784 с.
 • 16. Баиров И. X., Коноплев В. Т. Практический маркетинг.— Донецк: Юго - Восток, 1996. — 52 с.
 • 17. Белявцев М. И., Иваненко Л. М. Маркетинг: Учебное пособие. — Донецк, 2003. — 336 с.
 • 18. Белявцев М. К, Шестопалова Л. В. Инфраструктура товарного рьінка: Учеб. пособ. — Донецк: ДонНУ, 2003. —418 с.
 • 19. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки.— К.: Либідь, 1995. — 361 с.
 • 20. Бобров В. Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу: English-Russian Dictionary of Advertising and Marketing: Ok 40 000 терминов / В. Б. Бобров. — М.: РУССО, 1999. — 752 с.
 • 21. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. ІО. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 1999. — 816 с.
 • 22. Бритченко И. Г., Бритченко Г. И. Marketing Management орга- низации: потенциал и система: Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2001. —279 с.
 • 23. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху: Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. Пер. с нем. — М.: Интерзкспорт; Зкономика, 1995. — 344 с.
 • 24. Виханский О. С. Стратегическое управление. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998.
 • 25. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник, 3-є изд. — М.: Гардарика, 1998. — 528 с.
 • 26. Владимирова JJ. П. Прогнозирование и планирование в условиях рьінка: Учебное пособие. — М.: Издательский Дом "Дашков и К", 2000. — 308 с.
 • 27. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник — К.: КНЕУ,
 • 28. —268 с.
 • 29. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ. — М: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. —423 с.
 • 30. Воронкова А. 3. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом украинского предприятия: диагностика и организация: Монография. — Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2000. — 315 с.
 • 31. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник.— М.: Издательско - книготорговый центр "Маркетинг", 2002. — 408 с.
 • 32. Гилберт А. Черчиль Маркетинговые исследования— СПб: Питер, 2000. — 752 с.
 • 33. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория методология и практика — М.: Финпресс, 1998. —416 с.
 • 34. Голубков Е. П. Маркетинг. Выбор лучшего решения. — М.: Экономика. 1993. — 545 с.
 • 35. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Финпресс,
 • 36. —656 с.
 • 37. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. — М: Финпресс, 1999. —656 с.
 • 38. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика: Монография. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. — 179 с.
 • 39. Гольдьитейн Г. Я. Основы менеджмента. — Таганрог: ТРТУ, 2002. —115 с.
 • 40. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. — 2-е изд., перераб., доп. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. — 208 с.
 • 41. Грауде В. P., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища школа, 1994. —256 с.
 • 42. Губерная Г. К. Рьшок: новые условия управлення. — Донецк: ИЗП НАН Украиньї, 1995. — 110с.
 • 43. ДанькоТ.П. Управление маркетингом (методологический аспект: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 1997. — 280 с.
 • 44. Дж. О'Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический под- ход / Пер. с англ.; Под ред. Д. О. Ямпольского. — СПб: Питер, 2002. — 864 с.
 • 45. Джоббер, Дзвид. Принципы и практика: Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. — 688 с.
 • 46. Дихтль Е, Хершген X. Практический маркетинг.: Учебн. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. — М.: Высшая школа, 1995. —255 с.
 • 47. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. М. Котельниковой. — М.: ФАИР- ПРЕСС, 1998. —228 с.
 • 48. Ермошенко М. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник.—К.: НАУ, 2001. —204 с.
 • 49. Забелин П. В., Мойсеева Н. К. Основы стратегического управления. — М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1998.
 • 50. Исаксен Арне Ион Экономика переходного периода: От плана к рынку.— М.: СОВ-ВИП, 1993. Кн. 1 / А. Исаксен, К. Гамильтон, Т. Гул фасон. — 1993. — 222 с.
 • 51. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник.— К.: КНЕУ, 2003.— 284 с.
 • 52. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. — М.: Экономика, 1989.
 • 53. Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга: Учебно-методическое пособие. — М.: ИСАРП, "Бизнес — Тезаурус", 1998, 1999. — 192 с.
 • 54. КиршинаМ.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. — 256 с.
 • 55. Комаров В. Ф. Управленческие имитационньїе игрьі. — Ново- сибирск: Наука; Сиб. отд-ние, 1989. — 272 с.
 • 56. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Пер. с англ.; Под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с.
 • 57. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль / Пер. с англ.; М. Бугаев и др. — СПб.: Питер Ком, 1998. —896 с.
 • 58. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ, ст. Е. М. Пеньковой. — М.: Прогресе, 1990. — 736 с.
 • 59. Крейнина М. Финансовое состояние предприятия. методы оценки. — М., 1997
 • 60. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. — М.: Русская Деловая Литература, 1998.
 • 61. Кузнецов В. Г., Омельченко В. Я., Громеикова С. В., Фролов О. В. Международный маркетинг: Учебное пособие / Под общ. ред. В. Г. Кузнецова. — Донецк: ДонГУ, 2000.
 • 62. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с французкого. — СПб.: Наука, 1996.
 • 63. Левшин Ф. М. Мировой рынок. — М., ИНФРА, 1996.
 • 64. Ленин И. А. Основы логистики: Учебное пособие. — М.: Машиностроение, 2002. — 464 с.
 • 65. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учебное пособие / Под ред. Л. Б. Миротина. — ML: Юристь, 2002.— 414 с.
 • 66. Логистика: Учебник/ Под ред. Б. А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 368 с.
 • 67. Лук'янець Т. /. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. / Т. 1. Лук'янець. — К.: КНЕУ, 2000. — 380 с.
 • 68. Майоров С. И. Информационньїй бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. — М.: Финстат, 1993. — 354 с.
 • 69. Маркетинг / У поряд, вступ ст. А. І. Кредисова. — К.: Україна, 1994. —399 с.
 • 70. Маркетинг: Принципы и функции: Учеб.-практ. пособие для ву- зов / Под ред. Е. М. Азарян. — Киев: МЦВО Министерство образова- ния Украиньї; НВФ "Студцентр", 2000. — 320 с.
 • 71. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Карчапов, С. А. Кра- сильников и др.; Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1996. —560 с.
 • 72. Марков М. А. Технология и эффективность социального управления. — М.: Прогресе, 1982.
 • 73. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика/ Вячеслав Моисеев. — К.: ВИРА-Р, 1999. — 376 с.
 • 74. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов.— М.: ІОНИТИ- ДАНА, 2003. —495 с.
 • 75. Николайчук В. Е. Основьі логистики: Учебное пособие. — Донецк: ДонГУ, 1999. — 166 с.
 • 76. Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция): Монография. — Донецк: КИТИС, 1999. — 413 є.
 • 77. Николайчук В. Е., Николайчук Т. И. Методы иллюстративного анализа в маркетинге. —Донецк: ДонГУ — "КИТИС", 1999. — 67 с.
 • 78. Новиков Д.Т., ЗахаровА. Н., Магомедов Ш.Т. Особенности и условия создания логистических инфрасистем в продовольственном комплексе России // Вестник Донецкого университета. — 2002. — №2—1. —С.7—11.
 • 79. Основи маркетингу / Пер. з нім. А. Ф. Павленка, В. П. Пилипчук — К.: Нічлава, 1999. — 224 с.
 • 80. Отт Р. Создавая спрос: Эффект. советы и рекомендации по маркетингу ваших товаров и услуг: Пер. с англ. — М.: Филинь, 1997. — 320 с.
 • 81. Пінчук Н. С. та ін. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко; Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 1999. —- 328 с.
 • 82. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид. доп. і випр. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.
 • 83. Панкрухин А. П. Маркетинг: Учебник для вузов по курсу "Маркетинг" / Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. — М.: ИМПЗ, 1999. —398 с.
 • 84. Петров П. В., Соломатин А. Я. Экономика товарного обращения: Учеб. для вузов. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 220 с.
 • 85. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: Ось-89, 1997. — 80 с.
 • 86. Писарева О. М. Методы социально-экономического прогнозирования: Учебник / ГУУ — НФПК, М., 2003. — 395 с.
 • 87. Плоткин Б. К. Информационное обслуживание коммерческой деятельности: Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во СПГУЗиФ, 1998. — 136 с.
 • 88. Пономарьова ІО. В. Логістика: Навч. посібник. К.: — Центр навчальної літератури, 2003. —192 с.
 • 89. Попов Г. X. Проблемы теории управления. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Экономика, 1974. — 318 с.
 • 90. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Учеб. пособие — М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. — 485 с.
 • 91. Примеры из деятельности компаний / Пер. с англ. Е. И. Курья- нова. — М.: СОВ-ВИП, 1992. — 311 с.: ил.
 • 92. Продвижение технологического продукта на рынок / Сост.: А. 3. Пименова, Н. М. Фонштейн; Общ. ред. Н. М. Фонштейн. — М.: Акад. нар. хоз-ва: Центр коммерц. технологий, 1998. — 311 с.: ил.
 • 93. Ромат Е. В. Реклама: Учеб. пособие для студентов зкон. спец, вузов / Вьісш. шк. Предпринимательства; Харьк. акад. питания. — К.: ИСИО Украйни: Студцентр, 1996. — 222 с.: ил.
 • 94. Рубин ІО. В. Бизнес и экономика. — М.: ЮНИТИ, 1999
 • 95. Рузавин Г. И. Мартьшов В. Г. Курс рыночной экономики. — М.: 1994
 • 96. Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. пособие. — К.: А.С.К., 2002. — 656 с.
 • 97. Семененко А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. — СПб.: Издательство "Союз". — 544 с.
 • 98. Семенов Б. С. Рекламный менеджмент: Учеб. пособие для студ. экон. спец, вузов / Б. Д. Семенов. — Минск: Экоперспектива, 1999. — 270 с.
 • 99. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2001, —608 с.
 • 100. Савохина II. П.„ Родинов В. Б., Горбунов Н. М. Логистика: Учебное пособие. — М.: ООО "Издательство ACT"; ЗАО "РИО Руса- нова", 2000. — 224 с.
 • 101. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. для студентов вузов, обучающ. по экон. спец. / И. М. Синяева; Под ред. Г. А. Васильєва. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 287 с.
 • 102. Современный маркетинг / Под ред. В. Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 256 с.
 • 103. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И. К. Беляевский, Г. Д. Кулагина, А. В. Коротков и др.; Под ред. И. К. Беляевского. — М.: Финансы и статистика, 1995. —432 с.
 • 104. Стратегическое планирование / Под ред. 3. А. Уткина.— М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ"; Издательство ЗКМОС,

 • 105. Титоренко Г. А., Макарова Г.Л. Информационные технологии в маркетинге. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 335 с.
 • 106. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.
 • 107. Уотерс Д. Управление цепью поставок: Пер. с англ.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 503 с.
 • 108. Узіїлс, Уильям и дp. Реклама: принципы и практика / Уильям Уэллс, Джон Бернет, Сандра Мориарти; Пер. с англ. М. Артюх и др.; Под ред. И. В. Крышова, А. В. Ульяновского. — СПб. и др.: Питер,
 • 109. —236 с.: ил.
 • 110. Федько В. П., Федько Н. Г„ Шапор О. А. Основы маркетинга. Серия "Учебники, учебные пособия". — Ростов н/Д: Феникс, 2001, —512 с.
 • 111. Фишер Стэнли. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. — М.: Дело, 1993. — 830 с.
 • 112. Хлусов В.П. Основы маркетинга.— М.: ПРИОР, 1997. — 160 с.
 • 113. Ценообразование и рынок. — М.: Прогресс, 1992.
 • 114. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник.— Издательство РДЛ, 2001.—480 с.
 • 115. Чумаченко Н. Г„ Заботина Н. И. Теория управленческих решений. — К.: Высш. школа, 1981. — 255 с.
 • 116. Шенерт В. Грядущая реклама: 199 правил и прим. Достижения успеха / Вальтер Шенерт; Пер. с нем. А. М. Чунакова. — М.: Интерэкс- перт, 1999. —304 с.: ил.
 • 117. Штерн, Льюис, В., Зль-Ансари, Адель, И. Кофлан, Энн Т. Маркетинговые каналы. — 5-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. — 624 с.
 • 118. Щербаков В. В., Горобец О.С. Стратегическое планирование логистики снабжения производственной фирмы// Вестник Донецкого университета. — 2002. — № 2—1. — С. 96—103.
 • 119. Эванс Дж. Р, Бермах Б. Маркетинг / Пер. с анг. — М.: Сирин, 2001. —308 с.
 • 120. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ.— М.: Экономика, 1990. — 350 с.
 • 121. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, 3. М. Купрякова — М.: ЮНИТИ, 1996. — 367 є.
 • 122. Экономическая стратегия фирмы: Учебн. пособие / Под ред. А. П. Градова — Спб.: Специальная литература, 1995.—414с.
 • 123. Юкаева В. С. Управленческие решения.: Учебное пособие.— М.: "Дашков и К", 1999. — 292 с.
 
< Попер   ЗМІСТ