< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові засади управлінської діяльності на державних сільськогосподарських підприємствах

Законом України "Про управління об'єктами державної власності" від 21 вересня 2006 р. визначено, що управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. Об'єктами управління державної власності в тому числі є майно, яке передане державним сільськогосподарським підприємствам.

Уповноважені органи управління державними сільськогосподарськими підприємствами відповідно до покладених на них завдань: приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію цих підприємств; ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документів; затверджують статути (положення) відповідних підприємств та здійснюють контроль за їх дотриманням; укладають і розривають контракти з керівниками цих підприємств та здійснюють контроль за їх виконанням; розробляють стратегію розвитку державних сільськогосподарських підприємств; затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних сільськогосподарських підприємств, що належать до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням у встановленому порядку; проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів цих підприємств, що належать до сфери їх управління; забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур; визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох цих державних підприємств; виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання тощо.

Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, органи державної контрольно-ревізійної служби, інші контролюючі органи шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства України.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання" від З вересня 2008 р. № 777 визначено порядок проведення процедури конкурсного відбору керівників державних сільськогосподарських підприємств. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства є рішення (наказ) органу, до сфери управління якого належить відповідне підприємство, із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору.

Для проведення конкурсного відбору орган управління утворює постійно діючу комісію у складі не менш як п'ять осіб і призначає її голову. До складу комісії обов'язково включається представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за місцезнаходженням підприємства, а також представник господарської структури, що виконує функції з управління цим підприємством. Члени комісії повинні мати кваліфікацію, необхідну для розгляду документів і пропозицій, внесених особами, що виявили бажання брати участь у конкурсному відборі, та його учасниками. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції. Приймання конкурсних пропозицій розпочинається комісією з дня ухвалення рішення про допущення учасників до конкурсного відбору та закінчується за день до початку засідання комісії з їх розгляду, але не раніше ніж через 20 календарних днів після ухвалення такого рішення. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: план виробничої діяльності; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиції якого визнані комісією найкращими. Позитивне рішення комісії є підставою для укладення контракту між органом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

Керівництво державним сільськогосподарським підприємством здійснює його директор - переможець конкурсного відбору, який здійснює поточне керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства. Керівник забезпечує складання річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження органу управління майном, з яким укладено контракт а також квартальну та річну фінансову звітність підприємства, і квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління майном, статутом підприємства і контрактом до компетенції керівника.

Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства та зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

До особливостей статусу керівника державного сільськогосподарського підприємства належить встановлення підвищеної відповідальності за результати виробничо-господарської діяльності підприємства. У разі зміни керівника такого підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >