< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами оплати Праці і допомоги за тимчасовою непрацездатністю у плані рахунків передбачено пасивний субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати" до синтетичного рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці". За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом — відрахування, виплати, суми депонованої зарплати. Суми нарахованої заробітної плати є фактичними видатками бюджетної установи за кодом економічної класифікації видатків 1110 і обліковуються за дебетом рахунків 80, 81 і 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюють нарахування. Кредитують при цьому субрахунок 661.

Для обліку розрахунків за сумами, відрахованими із заробітної плати працівників бюджетних установ, передбачено субрахунки:

 • 641 "Розрахунки за податками і платежами в бюджет";
 • 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення";
 • 652 "Розрахунки із соціального страхування";
 • 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття";
 • 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";
 • 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";
 • 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";
 • 666 "Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";
 • 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків";
 • 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" і т. ін.

На суми, відраховані із заробітної плати, дебетують субрахунок 661 і кредитують відповідні субрахунки з розрахунків за відрахуваннями. Суми депонованої заробітної плати обліковують за кредитом субрахунка 671 "Розрахунки з депонентами" синтетичного рахунка 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами".

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати і відрахування з неї на підставі розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей відображають у "Меморіальному ордері № 5 — Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" т.ф. № 405 (бюджет). Записи у зведенні систематизують за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та видами коштів спеціального фонду. У централізованих бухгалтеріях записи у зведенні показують у розрізі установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Основні господарські операції з нарахування заробітної плати, відрахувань та виплати зарплати наведено у табл. 3.2.

Суми виданої з каси заробітної плати відображають у меморіальному ордері № І за кредитом субрахунка 301, а перераховані за призначенням відрахування із заробітної плати — у меморі-

Таблиця 3.2. Основні бухгалтерські проведення з обліку оплати прані

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Нарахована зарплата працівникам бюджетної установи

за основну статутну діяльність, що фінансується з

державного або місцевого бюджету

за роботи, що фінансуються за рахунок коштів

спеціального фонду

за роботи у виробничих (навчальних)

майстернях, у підсобних (навчальних) сільських

господарствах, науково-дослідні роботи за

договорами, з виготовлення експериментальних

пристроїв, на заготівлі і переробці матеріалів

 • 801,802
 • 811,812,
 • 813
 • 821—825
 • 661
 • 661
 • 661

2. Нарахована працівникам допомога з тимчасової непрацездатності

652

661

3. Відрахування із заробітної плати:

податку з доходів фізичних осіб

внесків до Пенсійного фонду та на інші соціальні заходи

за товари, продані в кредит; за вкладами в банк; за договорами добровільного страхування; членських профспілкових внесків; за позиками банків; за виконавчими документами

 • 661
 • 661
 • 661
 • 641
 • 651—653
 • 663—668

4. Видача заробітної плати з каси

661

301

5. Депонована не одержана вчасно зарплата

661

671

6. Перераховано за призначенням суми, відраховані із заробітної плати працівників

641, 651—653, 663—668

311,313, 321,323

7. Видана з каси депонована заробітна плата

671

301

-альних ордерах № 2 (за кредитом субрахунків 311 і 321) та № З (за кредитом субрахунків 313 і 323).

Усі бюджетні установи є платниками збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування. Тарифи обов'язкових внесків на соціальні заходи встановлюються законами України. Так, згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97—ВР (зі змінами і доповненнями) бюджетні установи у 2008 р. вносять до Пенсійного фонду 33,2% від суми фактичних витрат на оплату праці, які включають витрати на основну і додаткову зарплату, допомогу з тимчасової непрацездатності та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, які підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Згідно із Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001 р. № 2213-111 (зі змінами і доповненнями) бюджетні установи вносять:

 • — у Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які оподатковуються податком з доходів фізичних осіб;
 • — у Фонд соціального страхування на випадок безробіття — 1,3% суми витрат на оплату праці найманих працівників.

Згідно із Законом України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування віл нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272—111 для бюджетних установ і організацій страхові тарифи установлені в розмірі 0,2% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Суми названих внесків, що становлять у 2008 р. всього 35,2% від суми фактичних витрат на оплату праці, зараховуються на витрати установи за кодом економічної класифікації видатків 1120. В обліку вони відображаються бухгалтерськими записами за дебетом субрахунків 801—802, 811—813, 821—825 і кредитом відповідних субрахунків рахунка 65 "Розрахунки із страхування".

Страхові внески перераховуються відповідним фондам одночасно зі сплатою податку на доходи фізичних осіб, але не пізніше терміну отримання коштів на виплату зарплати. Аналітичний облік розрахунків зі страхування ведеться у багато штрафних картках у розрізі фондів.

Бюджетні установи — платники зборів на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування зобов'язані зареєструватися в органах відповідних фондів і регулярно подавати цим органам необхідні розрахунки та звіти у встановлені терміни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >