< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Література

 • 1. Абрамович ГЛ. Введение в литературоведение. — М., 1975.
 • 2. Аристотель. Поетика. — К., 1967.
 • 3. Барабаш Ю. Алгебра и гармония: О методологии литературоведческого анализа. — М., 1977.
 • 4. Бергсон А. Творческая эволюция. — СПб., 1914.
 • 5. Бичко І.В., Ос і чию к Д., Табачковський В.Г. Філософія: Курс лекцій. — К., 1994.
 • 6. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова. — М., 1983.
 • 7. Волинський П.К. Основи теорії літератури. — К., 1967.
 • 8. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упорядник Н.І. Бернадська. —К., 1995.
 • 9. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. — М., 1968—1971.
 • 10. Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение. — М., 1964.
 • 11. Голомб Л. Методологія та методика студентських наукових досліджень із українського літературознавства. — Ужгород, 2002.
 • 12. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. — Л., К., 1939.
 • 13. Грабович Д. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997.
 • 14. Ільницький М. Леонід Білецький — історик українського літературознавства // Леонід Білецький. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. — Прага, 1925. — Т. 1. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. — К., 1998).
 • 15. Історія української критики та літературознавства: Хрестоматія. -К., 1996. — Кн. І. и _
 • 16. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. -М., 1962-—1966.
 • 17. История эстетической мысли: В 6 т. — М., 1985. — Т. 2.
 • 18. Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: В 6 т. — М., 1966. —Т. 5.
 • 19. Качуровський І. Містична функція літератури та українська релігійна поезія // Слово і час. — 1992. — № 10.
 • 20. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації. — К., 2009.
 • 21. Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика.— М., 1920.
 • 22. ЛевнукЛ. Західноєвропейська естетика XX століття. — К., 1997. 23.ЛевнукЛ.Т., Панченко В.Г., Отщенко О.І., КучерюкД.Ю. Естетика.— К., 2005.
 • 24. Лессінг Г.Е. Лаокоон, або Про межі малярства і поезії. — К., 1968.
 • 25. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю.І. Ковалів— К., 2007.
 • 26. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.
 • 27. Михайлин І. Методологічні пошуки в українській критиці та історії літератури XIX ст. // Літературознавство: III Міжнародний конгрес україністів. — К., 1996.
 • 28. Моклиця М. Міф як альтернативна реальність у літературі XX століття // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 1.
 • 29. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. — К., 2001.
 • 30. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і час. — 2007. — № 5.
 • 31. Николаев Г.А., Курилов A.C., Гришуниц А.Л. История русского литературоведения. — М., 1980.
 • 32. Павлинко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К., 1999.
 • 33. Павлинко С. Фемінізм. — К., 2002.
 • 34. Пилипюк Н. Київські поети, ренесансні теорії мистецтва // Європейське Відродження та українська література XIV—XVIII ст. — К.,
 • 35. Піхманець Р. Психологія літературної творчості (теоретичні та методологічні аспекти) — К., 1991.
 • 36. Сивокть Г. "Самототожиість письменника" як методологічна пропозиція // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства: Колективна монографія / Відп. редактор Г. Сивокінь - К 1999.
 • 37. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. — Л., 1996.
 • 38. Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві // Слово і час. — 2001. — № 10.
 • 39. Фізер І. Літературна теорія: нормативна регламентація чи понятійне осмислення естетичного факту? // Українська література: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня — 3 вересня 1990р.) —К., 1995.
 • 40. Франко І. Із секретів поетичної творчості. — К., 1969.
 • 41. Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль. 1994.
 • 42. Шеллинг Ф. И. Кант // Новые идеи философии. — СПб., 1914 Сб. 12.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >