< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Повноваження місцевого самоврядування — це визначені Конституцією і законами України, іншими правовими актами права і обов'язки територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування.

Відповідно до Європейської хартії про місцеве самоврядування основні повноваження місцевого самоврядування встановлюються конституцією або законом. В Україні вони закріплені в загальному вигляді у ст. 143 Основного Закону, а деталізуються в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто-герой Київ", Положенні про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, а також у галузевому законодавстві — Законах "Про основи містобудування", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про охорону праці", "Про фізичну культуру і спорт", "Про освіту", "Про пожежну безпеку", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". "Про природно-заповідний фонд", у Земельному, Лісовому. Водному кодексах України та інших правових актах.

Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку І контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання ; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації 1 установи, здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції.

Громади як первинні суб'єкти місцевого самоврядування правомочні безпосередньо розглядати та вирішувати питання, віднесені до самоврядних повноважень. Деякі питання можуть вирішуватися безпосередньо населенням відповідної громади, яким належить право обирати представницькі органи самоврядування, виражати свою волю на місцевому референдумі, загальних зборах громадян, реалізувати право на місцеві ініціативи, громадські слухання, здійснювати контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Однак більшість повноважень реалізується органами і посадовими особами місцевого самоврядування. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" окремо визначає компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування - сільських, селищних, міських раді їх виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.

За структурою повноваження місцевого самоврядування включають:

 • а) власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов'язане з вирішенням питань місцевого значення, наданням громадських послуг населенню;
 • б) делеговані повноваження (окремі повноваження органів виконавчої влади, надані законом органам місцевого самоврядування), здійснення яких пов'язане з виконанням функцій виконавчої влади на місцях.

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає групи повноважень місцевого самоврядування в таких сферах та галузях:

 • - соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
 • - бюджету, фінансів і цін;
 • - управління комунальною власністю;
 • - житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;
 • - будівництва: освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури I спорту; регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 • - соціального захисту населення;
 • - зовнішньоекономічної діяльності;
 • - оборонної роботи;
 • - адміністративно-територіального устрою:
 • - забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних Інтересів громадян;
 • - відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Стосовно компетенції, чинним законодавством України встановлено, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та Ін. законами до їх відання. У ст. 26 закону визначена виключна компетенція місцевої ради, тобто питання, які:

 • • розглядаються обраними представниками територіальної громади — депутатами;
 • • обговорюються колегіальним органом — радою;
 • • вирішуються, виключно, на її пленарних засіданнях;
 • • не можуть передаватися Іншим органам І посадовим особам для вирішення.

До них відносять повноваження, які можна поділити на групи:

 • - з організаційної роботи ради: визначення відповідно до закону кількісного складу ради; затвердження регламенту ради; обрання за рекомендацією міського, селищного, сільського голови та звільнення з посади секретаря ради: затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
 • - з формування органів ради: утворення та ліквідація постійних комісій ради, затвердження та зміна їх складу; обрання голів постійних комісій; утворення виконавчого комітету ради, визначення Його кількісного та персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск; затвердження, за рекомендацією голови, структури виконавчих органів ради; утворення. за поданням голови, інших виконавчих органів ради тощо.
 • - з контролю за діяльністю голови та виконавчих органів ради: заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради; заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, які вона призначає або затверджує; розгляд запитів депутатів; прийняття рішень щодо дотермінового припинення повноважень голови, посадових осіб органів місцевого самоврядування; скасування актів виконавчих органів ради, що не відповідають вимогам чинного законодавства;
 • - для безпосереднього вирішення питань, віднесених до відання місцевого самоврядування: управління районами в містах, прийняття рішень щодо реалізації населенням форм волевиявлення; затвердження програм розвитку міста; затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; повноваження у сфері управління комунальною власністю, в галузі захисту довкілля, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. Так, тільки на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
  • 1) затвердження регламенту ради;
  • 2) утворення І ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
  • 3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
  • 4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
  • 5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та Ті виконавчих органів, витрат на їх утримання і т. ін.

Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім зазначених повноважень, вирішуються такі завдання:

 • 1)визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
 • 2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів

міста.

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" виділяє власні (самоврядні) і делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад:

 • 1) у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку: а) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з Інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм: б) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; в) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним 1 культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; г) розгляд проектів планів підприємств і організацій комунальної власності відповідних громад, внесення до них зауважень та пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; ґ) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій, внесення при потребі до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань тощо;
 • 2) у галузі бюджету, фінансів і цін, а саме: а) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників І пропозицій щодо складання проектів районних І обласних бюджетів; б) встановлення тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та ін. послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності громади; погодження цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;
 • в) встановлення за рішенням рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності громад;
 • г) фінансування видатків з місцевого бюджету; ґ) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, та коштів населення, бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт І утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, на заходи щодо охорони довкілля і т. ін.;
 • 3) щодо управління комунальною власністю, тобто: а) управління в межах, визначених радою, майном комунальної власності відповідних громад; б) встановлення порядку І здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальних громад; в) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності громад; г) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації і переліку об'єктів комунальної власності, які не піддягають приватизації; організація виконання цих програм; подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна тощо;
 • 4) в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку: а) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту І зв'язку комунальної власності громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня і якості послуг населенню; б) облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання за законодавством житла, що належить до комунальної власності; розв'язання питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд комунальної власності; в) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, отриманні кредитів, у т. ч. пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. їх реєстрація; г) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону і т. ін.;
 • 5) у галузі будівництва: організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції 1 ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої Інфраструктури комунальної власності; розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів І програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території тощо;
 • 6) у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту: управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; створення при загальноосвітніх закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням тощо217.

Питання організації влади у районах у містах належать до компетенції міських рад. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до Конституції та законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України, в обсягах і межах, що визначаються міськими радами.

Голова районної, обласної, районної в місті (в разі її створення) ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. У своїй діяльності він підзвітний раді і може бути звільнений з посади радою.

Здійснюючи представницьку функцію, голова районної, обласної, районної в місті ради представляє раду у відносинах з іншими органами публічної влади, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. У межах номінаційної функції він представляє кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, призначає й звільняє керівників та Інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради. Здійснюючи установчу функцію, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання; щодо утворення і обрання постійних комісій ради. У межах організаційно-розпорядчої функції забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, скликає сесії, доводить рішення ради до виконавців; організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів, роботу президії (колегії) ради. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім дострокового припинення його повноважень у випадках, передбачених законом.

Сільський, селищний, міський голова наділений повноваженнями, які можна поділити на такі підгрупи:

 • • повноваження організаційно-розпорядчого характеру, головує засіданнях ради, очолює її виконавчий комітет; організовує роботу ради та виконкому; підписує їх рішення; вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, її апарату та виконкому; скликає сесії ради, формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, звіти про їх виконання; є розпорядником бюджетних коштів;
 • • повноваження із забезпечення прав і свобод громадян: веде особистий прийом громадян; забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; скликає загальні збори громадян за місцем проживання; забезпечує виконання рішень місцевого референдуму;
 • • кадрові повноваження: вносить на розгляд ради пропозицію і кандидатури на посаду секретаря ради, пропозиції про кількісний і персональний склад виконкому; призначає та звільняє з посад керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
 • • представницькі повноваження: представляє громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами публічної влади, об'єднаннями громадян, підітриємствами, установами й організаціями, громадянами, у міжнародних відносинах;
 • • здійснюючи контрольні повноваження, має право зупиняти рішення ради з обґрунтуванням зауважень; зупиняти рішення виконавчого комітету з винесенням цього питання на розгляд ради; порушувати питання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням місцевого референдуму;
 • • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України, якщо вони не віднесені до повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >