< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Змішане страхування життя

Найпоширенішим є змішане страхування життя.

Змішане страхування життя - це страхування життя, за якого в одному договорі об'єднується страхування від декількох ризиків: смерті, дожиття, нещасного випадку, хвороби, втрати працездатності тощо. Якщо договір про страховий захист покриває два і більше ризиків, страхування вважається змішаним.

Страхувальниками за змішаного страхування можуть бути як юридичні особи, так і дієздатні фізичні особи.

Застраховані - громадяни віком від 2-3 до 60-70 років або без обмеження віку. Останнє слово у виборі віку застрахованої особи належить страховику, а вікову вилку встановлює законодавство. Такі обмеження спрямовані на зменшення рівня ризику смерті, що, з одного боку, сприяє зміцненню фінансової стійкості страхової компанії, а з іншого - зменшенню страхових тарифів.

Вікові обмеження (за договором сторін) можуть зніматися, але тоді страхування супроводжується суттєвим зростанням тарифів.

Змішане страхування теж може бути індивідуальним і колективним.

Найпоширеніші страхові випадки за змішаного страхування життя:

  • o дожиття застрахованої особи до закінчення дії страхового договору;
  • o смерть застрахованої особи, спричинена будь-якими подіями за винятком тих, що не визнаються страховими;
  • o тимчасова чи постійна втрата працездатності, смерть у зв'язку з настанням нещасного випадку.

Якщо, наприклад, договір змішаного страхування життя вміщує два ризики: смерть та дожиття до визначеного віку, то сукупна вірогідність настання однієї з двох страхових подій дорівнює одиниці. Адже якщо застрахований доживе, то він не вмер, а якщо вмер, то не доживе.

Це означає, що страхова виплата відбувається за кожним договором страхування життя. Невідомим залишаються тільки час і обсяг виплати.

Страхова сума може встановлюватись єдиною для всіх ризиків, а може для одного ризику бути меншою, а для іншого - більшою. Наприклад, на випадок дожиття - 100 тис. грн, а на випадок смерті - 150 тис. грн чи більше.

Термін страхування визначається угодою сторін, але для України він має бути не менше трьох років.

Страхові внески (премії) (Insurance Premium), які є платою страхувальника страховику за страхування, розраховуються на основі тарифних ставок з урахуванням віку застрахованого, строку та способу сплати внесків.

Страхові виплати за змішаного страхування життя

При страхуванні на дожиття та від нещасних випадків, якщо протягом дії договору відбувались нещасні випадки з настанням страхової події, застрахований отримує певний відсоток страхових виплат, залежно від ступеня втрати здоров'я. Ці виплати не залежать від виплат з фонду загальнодержавного соціального та пенсійного страхування.

Нещасними випадками за цим видом страхування вважаються:

  • o утоплення;
  • o опіки, враження блискавкою чи електричним струмом;
  • o обмороження;
  • o гострі отруєння газами або парами, отруйними та хімічними речовинами, ліками, харчовими продуктами.

По закінченні договору страхування застрахований отримує повну страхову суму, на яку було підписано договір, незалежно від того, чи отримував він страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком впродовж дії договору.

Уразі смерті застрахованого в період дії зазначеного вище страхового договору страхова сума в обсязі 100% виплачується правонаступнику (вигодонабувачеві), зазначеному в страховому полісі. Природна смерть як наслідок хвороби, старості і т. ін. не є страховим випадком. Страховик звільняється від виплати страхової суми, якщо смерть застрахованого сталася від онкологічної чи серцево-судинної хвороби протягом перших 6 місяців дії договору. Не несе відповідальності страховик і за умов, коли причиною смерті стали злочинні дії застрахованого, наркотичне чи алкогольне сп'яніння та самогубство.

У разі дожиття до закінчення терміну дії договору або в зв'язку з втратою здоров'я страхову виплату отримує застрахована, або та особа, якій застрахована особа довірила отримати виплату. Довіреність має бути завірена нотаріально.

Якщо застрахований не дожив до закінчення дії договору, отримувачем страхової виплати є правонаступник (вигодонабувач), котрий з документами, перелік яких наводиться при висвітленні попереднього питання, звертається із заявою до страховика.

До змішаного страхування життя відносять також страхування дітей і страхування до шлюбу.

При страхуванні дітей страхувальниками виступають батьки, родичі, опікуни або певні юридичні особи.

Застрахованим вважається дитина від дня її народження (якщо інше не передбачено законодавством) до 18 років.

Строк страхування визначається як різниця між віком 18 років та віком (у повних роках) застрахованого під час підписання договору.

Страхова сума встановлюється за угодою сторін (страхувальника і страховика).

Страхові премії залежать від величини страхової суми, строку договору та форми (способу) сплати внесків (одноразово чи розстроченим платежем).

Страхова сума виплачується застрахованому при дожитті до 18 років, а у разі настання нещасного випадку, що стався в період дії договору, певний відсоток відповідно до рівня ризику.

Договір страхування до шлюбу може бути укладено на користь дітей, котрі постійно проживають в Україні. Вік дитини на день підписання договору не може перевищувати 15 повних років. За змістом цей договір є договором на дожиття.

Страхувальниками за цим видом страхування є батьки чи родичі.

Застрахованими є діти віком не більше 15 повних років, на користь яких укладено угоду про страхування до одруження. За змішаного страхування страховик може брати на себе відповідальність у зв'язку з втратою здоров'я, зумовленою нещасним випадком, та зі смертю застрахованого.

У цьому виді страхування розмежовують строк страхування та вичікувальний період1.

Термін страхування визначається як різниця між 18 роками та віком дитини на момент підписання договору.

Вичікувальний період - період між закінченням строку страхування, якщо до 21 року шлюб так і не був зареєстрованим, та між закінченням строку страхування.

Цим двом періодам властивий різний обсяг відповідальності страховика.

У період дії договору страховик несе відповідальність за всіма застрахованими ризиками. У вичікувальний період страховик залишається відповідальним тільки щодо дожиття застрахованого до вступу до шлюбу чи до 21 року.

Особливістю договору страхування до шлюбу є те, що в разі смерті страхувальника сплата внесків припиняється, а дія договору продовжується до кінця строку страхування (без страхових внесків) і по закінченні строку застрахований має право отримати страхову суму. Підставою для цього є дожиття застрахованого до зазначеного в договорі строку.

Обмеженнями для страхувальника щодо здійснення змішаного страхування життя та й власне просто страхування життя є захворювання на невиліковні хвороби: СНІД, онкологія, тяжкі хронічні захворювання. Страховик, як правило, не укладає такі договори з непрацюючими інвалідами І групи.

В умовах ринкової економіки все більшого поширення набуває страхування життя позичальника кредиту (Credit Life Insurance) на період дії кредитного договору. Такого страхування вимагає банк, що надає кредит. Для кредитора такий вид страхування є джерелом для відшкодування неповерненої частини позики у разі смерті позичальника до закінчення строку дії кредитного договору та погашення боргу в повному обсязі. Таке страхування є невід'ємним атрибутом за іпотечного кредитування.

Іпотечне страхування життя (Montagage Insurance) - це вид строкового страхування життя зі спадною страховою сумою або (і) страхування у зв'язку з втратою працездатності.

Страхувальником є позичальник - заставонадавач.

Зміст цього виду страхування полягає в тому, що позичальник страхує своє життя з ініціативи кредитора на період дії кредитного договору. Первинна страхова сума дорівнює сумі позики. Це своєрідна форма страхування довгострокової позики на випадок смерті чи втрати працездатності позичальника. У міру погашення кредиту зменшується страхова сума, а тому зменшуються й страхові внески (премії).

Тимчасове страхування життя використовують при страхуванні життя туристів, пасажирів і т. ін.

Страховим випадком (ризиком) є смерть застрахованого з будь-якої причини (хвороба, нещасний випадок, травма).

Особливістю цього виду страхування є те, що виплата страхової суми здійснюється тільки в разі настання страхової події впродовж дії договору. Нереалізована страхова подія не передбачає виплати страхової суми та повернення страхових внесків страхувальнику. Ці кошти залишаються у страховика і використовуються для формування страхових резервів для здійснення виплат постраждалим та інших витрат. Це робить значно дешевшими страхові тарифи і підвищує можливий обсяг страхових виплат потерпілим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >