< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства (АСС) є найважливішим інструментом стратегічного планування. За допомогою нього можна швидко і просто визначити думку менеджерів про власне підприємство. Спільно проведений АСС підсилює розуміння проблеми командою менеджерів. Учасники обговорення швидко схоплюють інформацію про слабкі і сильні сторони свого підприємства. Ці пізнання особливо важливі для розробки пропозицій із проблем, що повинні бути вирішені в майбутньому.

Для оцінки сильних і слабких сторін визначають критерії по всіх найважливіших сферах відповідальності підприємства. Після цього складають відповідний запитальник. Критерії можна встановлювати на внутріфірмовому семінарі менеджерів (рис. 6.10).

Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

Рис. 6.10 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

Пропозиції керівників і менеджерів підприємства за критеріями оцінки зводять у каталог, що включає, наприклад, такі позиції:

 • 1) ціни;
 • 2) дизайн продуктів;
 • 3) ремонтопридатність виробів;
 • 4) простота експлуатації виробів;
 • 5) програма додаткових послуг;
 • 6) якість продукції;
 • 7) співвідношення ціни і якості;
 • 8) упакування,
 • 9) термін життя продуктів;
 • 10) зручність у користуванні;
 • 11) можливості застосування;
 • 12) норми безпеки;
 • 13) якість сировини;
 • 14) ціни на сировину і матеріали;
 • 15) виробничі витрати;
 • 16) сервіс;
 • 17) технічний рівень;
 • 18) ноу-хау;
 • 19) маркетинг;
 • 20) ринкова частка;
 • 21) імідж;
 • 22) терміни постачання;
 • 23) система розподілу;
 • 24) умови оплати продукції;
 • 25) дебіторська заборгованість;
 • 26) господарські зв'язки;
 • 27) продуктивність;
 • 28) творчість;
 • 29) НДДКР.

Потім розроблені критерії можуть бути згруповані по сферах відповідальності (табл. 6.3) і оцінюватися по різних шкалах, наприклад, від +3 до -3 чи від 0 до +3. В останньому випадку оцінка 0 означає повну відсутність, 1 - дуже незначне, 2 - гарне, 3 - максимальна відповідність критерію. Інша шкала припускає оцінки від 1 до 9 балів: 1 бал - "дуже добре", 5 - "середньо", 9 - "дуже погано". (Оцінка може проводитися також тільки по трьох категоріях; "сильно", "середньо" і "слабко".)

Таблиця 6.3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка

Критерії -1-1-

"Сильно" "Середньо" "Слабко"

а) Менеджмент Стиль управління Постановка цілей Процес прийняття рішень Соціальні установки Воля до успіху Динамічність Орієнтація на ринок Виробничий клімат

Співробітництво Делегування повноважень Мотивація персоналу Планування Контроль витрат Регулювання

б) Фінанси

Фінансовий потенціал Контроль ліквідності Динаміка прибутку Інвестиційні розрахунки Планування інвестицій Фінансове планування

в) Маркетинг і збут Динаміка обороту Структура асортименту Імідж

Розподіл продукції

Ріст ринку

Частка ринку

Структура покупців

Сервісне обслуговування покупців

Маркетингова концепція

Реклама

Стимулювання продажів

Планування відряджень

Система стимулювання

Маркетинг-мікс

Відпускні ціни

Організація збуту

Обробка замовлень

Конкуренція

Портфель замовлень

Рекламації

Супровід пропозицій

Регіональні служби збуту

Чутливість до коливань кон'юнктури

Небезпека заміщення

Вплив зовнішнього середовища

Залежність від великих клієнтів

Умови продажу

Канали збуту

Планування збуту Ринкові позиції Маркетингова стратегія Дотримання термінів постачань

г) Виробництво

Виробниче устаткування

Методи

Технології

Якість

Гнучкість

Продуктивність

Використання потужностей

Організація

виробничих процесів

Контроль витрат

Дотримання термінів

Готовність до постачань

Оптимальність розмірів партій

д) Матеріально-технічне забезпечення Оптимальність закупівель Джерела закупівель Залежність від постачальників Контроль якості постачань Складське господарство Облік запасів Вибір постачальників Контроль постачань

Вхідний контроль закуповуваних товарів Схоронність матеріалів Контроль запасів Логістика

Оптимальність обсягів поповнення запасів

е) Організація Використання ЕОМ Організаційна структура Інформаційна система менеджменту Організація процесів і операцій Організація управління Координація

ж) Виробничий облік Облік витрат Розподіл витрат Планування витрат Планування обігу Планування прибутку Види витрат

Місця виникнення витрат Попередні калькуляції Заключні (фактичні) калькуляції Планові розрахунки Розрахунки сум покриття Система контролю

з) Персонал

Професійна кваліфікація Утворення і підвищення кваліфікації Резерви керівників Методи підготовки кадрів

и) НДДКР

Компетентність у дослідженнях

Ноу-хау

Процеси

Здатність до інновацій Творчий потенціал Потенціал розвитку розробок Планування розробок продуктів

Менеджерам варто запропонувати протягом 5-10 хвилин спонтанно висловити своя думка про окремі критерії. Щоб кожен учасник дискусії міг об'єктивно дати свою оцінку стану власного підприємства, анкети повинні бути анонімні.

У деяких випадках можна попросити заповнити анкети 10-20 найважливіших покупців. Це дозволить керівництву підприємства одержати думку головних клієнтів про підприємство. У такий же спосіб від найважливіших клієнтів одержують додаткову інформацію про конкурентів.

Відзначені хрестиком оцінки за кожним критерієм сумуються і поділяються на число учасників. Виходять середні оцінки, які володіють інформаційною цінністю та вносяться в зведений формуляр. За цими оцінками будують ламану лінію, що представляє собою профіль сильних і слабких сторін підприємства.

Узагальнення підсумків аналізу припускає обговорення позитивних і негативних оцінок підприємства. Учасники внутріфірмового семінару повинні мати можливість для відкритої критики.

Після вичерпного обговорення, у першу чергу слабких сторін підприємства, доцільно встановити нові цілі і розробити плани заходів, щоб якнайшвидше усунути слабкі сторони.

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства допомагає покращити стратегічне планування. Сильні сторони підприємства можна ще підсилити. За допомогою цілеспрямованих заходів керівництво і менеджери підприємства можуть перетворити слабкі сторони в сильні. При цьому необхідно пам'ятати, що для реалізації заходів керівництво повинне надати відповідні кошти, що дозволять забезпечити безперервність процесу.

Підприємствам варто реалістично оцінювати ризики, щоб забезпечити свою безпеку. Передумова зниження ризиків - своєчасне виявлення насамперед слабких сторін, що представляє відому небезпеку для підприємства.

Досвід вчить, що для мінімізації ризиків необхідно принаймні один раз на рік проводити аналіз сильних і слабких сторін підприємства, що дозволить з'ясувати, з якого боку грозить небезпека. Результати такого аналізу утворять базу для удосконалення діяльності підприємства. Вони показують, слід чи ні змінювати політику підприємства і яким чином потрібно уточнювати планування, поліпшувати контроль і регулювання, удосконалювати організаційну структуру і модернізувати інформаційну систему менеджменту, щоб вчасно інформувати керівництво підприємства про відхилення від встановлених цілей.

Дослідження показали, що багато підприємств піддаються небезпекам і ризикам, які могли уникнути, якби вчасно усували свої слабкі сторони. Інші підприємства попадають у скрутний стан через те, що їхнє керівництво не подбало про виявлення ризиків, викликаних прийнятими рішеннями, і не подумало про вплив цих рішень на безпеку підприємства. У деяких випадках керівництво підприємства дотримує прийнятої підприємницької політики і вже досягнутих цілей, незважаючи на те, що давно назріла необхідність корінної зміни політики.

Успішно діючі підприємства швидко пристосовуються до мінливих ринкових умов. Інші ж підприємства не у всіх сферах своєї діяльності добре організовані й інформовані; вони проводять політику, що не відповідає їх можливостям і обмеженням.

Найчастіше слабкими сторонами на підприємстві виявляються:

 • 1) адміністрація;
 • 2) фінанси;
 • 3) маркетинг і збут;
 • 4) виробництво;
 • 5) матеріально-технічне забезпечення;
 • 6) організація;
 • 7) виробничий облік;
 • 8) персонал;
 • 9) НДДКР.

Положення в цих сферах діяльності необхідно щорічно ретельно аналізувати за допомогою анкет.

При пошуку сильних і слабких сторін потрібна тісна кооперація всіх менеджерів підприємства. Вони можуть відзначити в анкетах вже виявлені недоліки і джерела небезпек. Робота з анкетами розвиває у менеджерів здатність до широкого комплексного мислення й ініціює пошук можливих і схованих слабких сторін.

Однак самі по собі анкетні дані тільки показують проблеми, але не вирішують їх. Менеджери повинні внести пропозиції по поліпшенню ситуації у своїх підрозділах. Після всебічного розгляду й узгодження пропозицій з керівництвом підприємства варто розробити плани заходів. І, нарешті, менеджери всіх зацікавлених підрозділів повинні взяти на себе консультування і допомогу при реалізації цих заходів. Тоді на підприємстві покращиться і кооперативний стиль управління. У посадових інструкціях потрібно вказати, хто з менеджерів несе відповідальність за реалізацію окремих заходів, а хто повинний тільки консультувати підрозділи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >