< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи розробки і впровадження МІС в туристичній фірмі

Всі принципи розподілені на три групи.

Перша група охоплює основні принципи туристичного маркетингу

якими керуються менеджери туристичних фірм, які обрали концепцію маркетингу.

Орієнтація на клієнта є основним принципом маркетингу, який передбачає глибоке і всебічне науково-практичне вивчення потреб ринку туристичних продуктів, ринкової й загальногосподарської кон'юнктури. Аналізу підлягають ємність і частка ринку, споживчі властивості туристичного продукту, динаміка цін, методи роботи конкурентів - туристичних фірм та нетуристичних установ, стимулювання продажу і т.п. Одержана інформація використовується в процесі розробки й ухвалення управлінських рішень, завдяки чому розширюються обсяг продажу турпродуктів та їх надання, оволодіння новими ринками, поліпшується фінансовий стан туристичної фірми. Все це повинно відображатися в МІС, яка впроваджується.

Зіставлення можливостей туристичної фірми з потребами ринку дозволяє визначити стратегію і тактику її діяльності на цільовому ринку й забезпечити їй успіх порівняно з конкурентами. Згідно з цими принципами, туристична діяльність повинна бути максимально наближеною до вимог ринку з метою підвищення своєї ефективності.

Відстеження змін, які відбуваються в зовнішньому середовищі, і гнучке реагування на них є не менш важливим принципом маркетингової діяльності. Всі зміни, що відбуваються, слід фіксувати, оцінювати й аналізувати, а у разі виникнення несприятливих зовнішніх обставин повинні бути розроблені контрзаходи для забезпечення виживання туристичної фірми. Особливе місце тут займає конкурентна боротьба, досягти переваг в якій можна за рахунок гнучкої цінової політики, підвищення якості турпродукту або надання клієнтам додаткових турпродуктів.

Під сталістю інноваційної діяльності розуміють постійну модернізацію і оновлення туристичного продукту, створення нових продуктів, впровадження передових технологій туристичної діяльності. До неї належать також освоєння нових форм і методів виходу на ринок туристичного продукту, інновації в стимулюванні просування й продажу турпродукту та рекламної діяльності, вдосконалення системи управління, у тому числі і за рахунок створення й розвитку МІС.

Дослідження стану і динаміки споживчого попиту на даний туристичний продукт ще не забезпечує ефективної роботи туристичної фірми. Щоб підтримувати попит на необхідному рівні або збільшувати його, слід впливати на ринок і споживчий попит за допомогою всіх можливих засобів та, зокрема, реклами і стимулювання просування й продажу туристичного продукту.

Другу групу складають організаційно-економічні принципи.

Принцип системності передбачає постановку мети управління і вибір критеріїв, що дозволяють оцінити, наскільки спроектована система відповідає поставленій меті. Створення МІС повинне засновуватися на методі системного аналізу. В процесі ті розробки слід урахувати взаємозв'язки підсистем та окремих елементів МІС як між собою, так і із зовнішнім середовищем. Крім того, необхідно дотримуватися єдності системи, що проектується, та всієї системи управління туристичними фірмами, включаючи організаційне, інформаційне, програмне і технічне забезпечення, з чого випливає такий принцип - єдність функціонування МІС з іншими інформаційними системами. Дотримання даного принципу дозволяє встановити гнучкі динамічні зв'язки між функціями управління на основі синтезу МІС та інших автоматизованих систем управління туристичними фірмами. При цьому формується інтегрована система, в якій відбувається взаємодія всіх можливих механізмів управління туристичними фірмами в процесі досягнення поставленої мети.

Принцип де композиції передбачає розподіл системи на складові елементи, що полегшує її розробку.

Принцип нових завдань охоплює як формулювання й постановку абсолютно нових для туристичної фірми завдань, так і сучасних підходів, алгоритмів та методів вирішення завдань управління маркетингом, які не можуть бути реалізовані без використання нинішніх економіко-математичних методів.

Підготовка користувачів як економіко-організаційний принцип передбачає обов'язкове навчання апарату управління методам і техніці роботи в умовах функціонування МІС.

Участь управлінського персоналу в розробці та впровадженні МІС означає, що в робочій групі зі створення МІС беруть участь користувачі проектованої і впроваджуваної системи. Вони повинні співробітничати з розробниками при постановці та уточненні мети й шляхів її досягнення, у формуванні специфічних вимог до системи, у визначенні пріоритетів, завдань і т.п. Очолити роботу щодо створення МІС повинен керівник туристичної фірми або, принаймні, один із його заступників (принцип першого керівника).

Принцип безперервного розвитку системи передбачає трактування МІС як відкритої системи, що підлягає розширенню і розвитку з орієнтацією на новітні технології та програмні продукти.

Економічна доцільність проекту вимагає забезпечення продуктивності, якості і економічності проектних рішень, які пропонуються, в часі. Врешті-решт упровадження МІС повинне сприяти підвищенню прибутковості роботи туристичної фірми й зміцненню її позицій на ринку туристичного продукту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >