< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нумерація сторінок документа

У документах, що оформляються на двох і більше аркушах паперу, другий і наступні за ним аркуші нумеруються.

У разі розміщення тексту документа на одному боці аркуша номери проставляються посередині верхнього поля аркуша на відстані не менше 10 мм від верхнього його краю арабськими цифрами без слова "сторінка" і пунктуаційних знаків.

Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у правому верхньому кутку, парні - у лівому верхньому кутку аркуша.

Членування та нумерація частин тексту

Рубрикація - це членування тексту на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо. Вона є зовнішнім виразом композиційної будови ділового документа.

Складність рубрикації залежить від змісту документа, його обсягу, тематики й призначення.

Найпростіша рубрикація - поділ на абзаци.

Абзац - це відступ праворуч на початку першого рядка кожної частини документа. Словом "абзац" позначається також частина тексту між двома такими відступами.

Абзац вказує на перехід від однієї думки до іншої, він допомагає читачеві робити певні зупинки, повертатися до прочитаного, зосереджуватися над кожною виділеною думкою. Часом абзац може складатися з одного речення (якщо цьому реченню надають особливого значення), а також охоплювати групу речень, які послідовно розкривають складну думку. Проте в усіх випадках абзац повинен бути внутрішньо замкненою смисловою одиницею, бо процес читання й обробки документа значно утруднюється.

Нумерація частин тексту - це числове чи за допомогою літер позначення послідовності розташування його складових частин. Нумерація підкреслює необхідність самостійного розгляду кожного з нумерованих елементи" тексту.

Існує дві системи нумерації: комбінована і суто цифрова. Перша ґрунтується на використанні різних типів позначок - римських та арабських цифр, великих літер, поєднуваних з абзаци йми відступами. Друга використовує лише арабські цифри, розміщені у певній послідовності.

За комбінованої схеми нумерація може доповнювати абзацне членування тексту (при перерахуванні тез, пунктів, правил) й застосовуватися всередині абзаців.

Вибір того чи іншого конкретного варіанта нумерації залежить від змісту тексту, його обсягу, складу. У випадках використовуються тільки однотипні знаки - звичайні арабські цифри або малі літери. Документи складного характеру часто вимагають застосування комбінованих способів абзацного членування та нумерації.

При використанні знаків різних типів комбінована система має будуватися за спадаючою ознакою:

АБВГД...

І II III IV V...

 • 12345...
 • 1) 2) 3) 4) 5)...
 • а) б) в) г) д)...

Як правило, великими літерами користуються рідко; значні за обсягом частини тексту нумерують найчастіше римськими цифрами; підрозділи - арабськими, пункти всередині розділів - малими літерами.

Для більших за абзац рубрик можуть застосовуватися й словесні найменування (параграф /§/, розділ, частина та ін.), які теж нумеруються. Тут діють такі правила:

 • - рубрики можуть нумеруватися лише тоді, коли є хоча б два однорідних елементи переліку;
 • - однорідні засоби нумерації (слова, цифри, букви) можна застосовувати тільки до однотипних частин;
 • - комбіновані способи нумерації вимагають точного дотримання правил пунктуації.

Комбінована система нумерації майже неможлива без заголовків. Заголовок має:

 • - точно відповідати змістові документа або його частини;
 • - бути логічно повноцінним - недвозначним і несуперечливим;
 • - бути по можливості якнайкоротшим.

Суто цифрова система нумерації широко застосовується у діловодстві та науково-технічній літературі. Вона дає змогу обійтися без словесних найменувань частин (розділ, підрозділ, пункт, підпункт) і без заголовків до частин тексту. Будується ця система за такими правилами:

 • - кожна складова тексту, яка відповідає поняттям "частина", "розділ", "пункт", "підпункт", дістає свій номер;
 • - номери позначаються лише арабськими цифрами;
 • - після кожної цифри ставиться крапка;
 • - номер кожної складової частини включає всі номери відповідних складових вищих ступенів поділу.

Так, розділи нумеруються 1., 2., 3. (перший, другий, третій); підрозділи - 1.1.; 1.2.; 1.3. (перший підрозділ першого розділу; другий підрозділ першого розділу; третій підрозділ першого розділу); пункти нумеруються: 1.1.2.; 3.1.2. (другий пункт першого підрозділу першого розділу; другий пункт першого підрозділу третього розділу);

 • - номери найбільших за обсягом частин тексту - перший, найвищий ступінь поділу - складаються з однієї цифри (1.);
 • - на другому ступені поділу складові частини мають номери, що складаються з двох цифр (1.2.);
 • - на третьому ступені поділу складові частини мають номери, що складаються з трьох цифр (1.3.5.) і т. д.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >