< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Овердрафт, кредитна лінія як види кредиту в поточну діяльність

Овердрафт – вид короткострокового кредиту, що надає позичальникові можливість за рахунок коштів банку здійснювати розрахунки зі своїми контрагентами на суми, що перевищують фактичний залишок на його поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми ліміту. Овердрафт також базується на дебетовому сальдо, але поточного, а не контокорентного рахунку.

Овердрафт розглядають як банківську підтримку виробничої діяльності юридичної особи, як ліквідування розриву між виплатами грошових коштів клієнтом-позичальником своїм кредиторам і надходженнями коштів від його дебіторів.

Цей вид кредиту найчастіше пропонують суб'єктам господарювання з постійними, рівномірними надходженнями на поточний рахунок, із позитивною кредитною історією, з репутацією дисциплінованих фінансових платників.

Ліміт овердрафту переглядається щомісячно, встановлюється в межах середньомісячного обороту коштів на поточному рахунку, що розраховується за останні шість місяців, що передують прийняттю рішення про надання позичальникові овердрафту.

Ліміт овердрафту визначається за формулою:

де Л – ліміт овердрафту,

Ко – середньомісячний кредитовий оборот за поточним рахунком клієнта;

Кр – коефіцієнт ризику зменшення надходжень на поточний рахунок клієнта;

Рк – ризик загального стану клієнта.

При укладенні договору про овердрафт позичальник оформляє також довіреність, на підставі якої банк може розпоряджатися коштами його поточного рахунку для погашення та обслуговування кредитної заборгованості.

Плата за користування овердрафтом встановлюється банком у формі процентної ставки та комісії.

Надання цього кредиту здійснюється шляхом оплати з поточного рахунку розрахункових документів клієнта-позичальника упродовж операційного дня. При закритті операційного дня дебетовий залишок поточного рахунку автоматично переноситься на рахунок за овердрафтом суб'єкта господарювання, а при відкритті наступного операційного дня сума з рахунку за овердрафтом знову автоматично повертається на поточний рахунок.

Нарахування процентів за овердрафтом починається з моменту списання кожної окремої суми з поточного рахунку за рахунок овердрафту, закінчується в момент повного погашення кредиту.

При надходженні коштів на поточний рахунок позичальника від його дебіторів вони перш за все спрямовуються на погашення заборгованості - спочатку процентів, а потім основної суми боргу.

Кредитна лінія – це юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надавати йому кредити впродовж певного часу (звичайно один рік) у межах зазначеного ліміту.

Кредитні лінії можуть бути відновлю вальні, не відновлювальні (сезонні), відкличні, безвідкличні.

Сезонну кредитну лінію банк відкриває суб'єктові господарювання за періодичної нестачі оборотних коштів, пов'язаної із сезонним характером виробництва або коли потреба у кредитних коштах виникає поступово в міру виконання кредитного проекту.

Відновлювальну кредитну лінію відкривають суб'єктам із безперервним циклом виробництва. У цьому разі кредитні кошти використовуються на . поточні потреби та формування оборотних коштів (придбання товарно-матеріальних цінностей, закупівля сировини, оплата послуг, товарів тощо).

Упродовж дії кредитної лінії позичальник отримує кредитні кошти в межах установленого ліміту, а у кредитній угоді може встановлюватися графік поступового зниження ліміту кредитування.

Ліміт кредитної лінії, строк користування нею, строки погашення боргу визначаються банком з урахуванням кредитоспроможності позичальника, надходжень на його рахунки, планових обсягів виробництва, реалізованої продукції, наявності забезпечення.

Надання кредитних коштів проводиться з кредитного рахунку позичальника шляхом оплати його розрахункових документів.

Цей кредитний банківський продукт має низку як позитивних, так і негативних сторін.

Позитивним для позичальників є можливість користування кредитними коштами безперервно, що прискорить розвиток його виробництва, зменшить грошові витрати на укладення кредитних договорів, зменшить валютні ризики (за відкриття мультивалютно! кредитної лінії). Банк має переваги в тому, що може детально вивчити клієнта-позичальника, зменшити кредитний ризик, зменшити витрати часу та коштів на організацію даного кредитного процесу.

Недоліки для банку в тому, що він не може реагувати на зміни на ринку позикових капіталів, мусить дотримувати тих норм, які закладені у кредитному договорі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >