< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудиторські послуги

Реалізація результатів аудиту передбачає підготовку не тільки висновку і звіту, але й подання послуг. Ось чому метою теми є вивчення суті аудиторських послуг, значення та видів. Вивчаючи цю тему доцільно розглянути наступні проблеми:

 • 7.1. Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві
 • 7.2. Консультування в різних галузях діяльності

Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві

Діяльність перших аудиторських фірм в Україні полягала у наданні консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського законодавства. Сьогодні інформаційно-консультаційне обслуговування підприємства охоплює широкий спектр аудиторських послуг.

Рішенням АУП від 27 вересня 2007р. № 182/5 затверджений перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) і цей перелік включає:

 • 1. Завдання з надання впевненості:
 • 1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
 • 1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
 • 1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
  • o оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
  • o оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
  • o оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
  • o оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
  • o економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);
  • o оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
  • o оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
  • o оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
  • o здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
  • o перевірка прогнозної фінансової інформації;
  • o інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.
 • 2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг:
 • 2.2. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.
 • 2.3. Завдання з підготовки фінансової інформації.
 • 3. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність":
 • 3.1. Ведення бухгалтерського обліку.
 • 3.2. Складання фінансових звітів.
 • 3.3. Відновлення бухгалтерського обліку.
 • 3.4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
  • o обрання облікової політики;
  • o встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • o організація бухгалтерського обліку;
  • o консолідація фінансової звітності;
  • o трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
  • o інші види консультацій з питань обліку та звітності.
 • 3.5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
 • 3.6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
 • 3.7. Складання податкових декларацій та звітів.
 • 3.8. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
 • 3.9. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
  • o правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;
  • o організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
  • o інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
  • o управління грошовими потоками, інвестиційної політики.
 • 3.10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
 • 3.11. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.
 • 3.12. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
 • 3.13. Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.
 • 4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту:
 • 4.1. Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо).
 • 4.2. Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.
 • 4.3. Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.

Процес консультування являє собою спільну діяльність консультанта та клієнта з метою вирішення певного завдання та здійснення бажаних змін організації-клієнті. На рис. 7.1 показана схема процесу консультування.

Схема процесу консультування

Рис. 7.1. Схема процесу консультування

Процес консультування охоплює два однаково важливих аспекти консультаційного процесу: роботу, для якої був запрошений консультант, і взаємовідносини між консультантом і клієнтом.

Найкраще коли обидві сторони по закінченню роботи будуть задоволені відносинами. Аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність, тому аудитору слід пам'ятати, що відмінно закінчене завдання залишає відкриті двері для подальшої спільної праці.

Завершальним етапом консультативного процесу є оцінка. Без неї неможливо встановити, чи виконані поставлені завдання і, чи виправдовують отримані результати витрачені на них кошти. При консультуванні оцінюють перед усім два основних аспекти завдань: переваги, отримані клієнтом, і процес консультування. Звичайні консультативні завдання породжують три види переваг: нові здібності, які виражаються через придбання нових вмінь і навичок; нові системи і форми поведінки (нові інформаційні системи, системи маркетингу, організація семінарів і т.д.); нова ступінь ефективності роботи, яка викликає відповідні зміни в економічних, фінансових, соціальних та інших показниках.

При оцінці процесу консультування слід з'ясувати: як виконаний план завдання, чи був він реальним і чи досягнута його мета; чи забезпечувалися достатня кількість і якість засобів для виконання завдання; чи використовувався надійний стиль консультування і чи відповідав він можливостям клієнта та завданню, яке виконується. Для оцінки можуть використовуватись опитування, бесіди та обговорення при зустрічах. Оцінки доцільно надавати у вигляді короткого звіту, який може стати частиною підсумкового звіту по виконанню завдання.

Робота оформляється підсумковим звітом, який складається в довільній формі. Крім загального огляду виконаної роботи, підсумковий звіт повинен вказувати на реальні переваги, отримані в результаті змін, давати клієнту рекомендації щодо того, що потрібно зробити і чого слід уникати в майбутньому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >