< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Кодекс законів про працю України. — К.: Праця, 2004. — 368 с.
 • 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2008 році" № 1059-р від 28 листопада 2007 р. // Баланс. — 2007. — № 72. — 6 груд.
 • 3. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак; М-во освіти України. — К.: Професіонал, 2004. — 303 с. — (Школа маркетингового менеджменту).
 • 4. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002.—387 с.
 • 5. Богоявленська 10. В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.
 • 6. Буряк 77. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. ІО. Буряк, Б. А. Карпіиський, М. І. Григор'ева. — К. : ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 7. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г. Васильков. — К. : КНЕУ, 2003. — 524 с.
 • 8. Вязигин А Подбор, оценка и аттестация персонала в сфере торговли и услуг / А. Вязигин. — М.: Вершина, 2005. — 272 с.
 • 9. Гейц И. В. Нормирование и регламент (режимы) рабочего времени : учеб.-метод. пособ. / И. В. Гейц. — М. : Дело и Сервис, 2002. — 298 с.
 • 10. Герасикова Е. Н. Организация труда и ее влияние на развитие производства / Е. Н. Герасикова // Вопр. экон. наук. — 2008. — № 1. — С. 60—62.
 • 11. Гусев А.М. Охорона праці: навч. посіб. / А. М. Гусев. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. — 283 с.
 • 12. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців // Інвест. газ. Нормативна база. — 2007. — № 45. — 19 листоп.
 • 13. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : навч. посіб. / О. В. Дячун. — Л.: Афіша, 2001. — 241 с.
 • 14. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч, посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К. : ЦНЛ, 2006. — 256 с.
 • 15. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 432 с.
 • 16. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспекты эффективности) : учеб. пособ. / А. В. Калина. — 3-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2001. — 279 с.
 • 17. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К. : Університет, кн., 2006. — 264 с.
 • 18. Крутогорова С. Посадові інструкції: їхнє значення в регулюванні трудових відносин / С. Крутогорова // Праця і зарплата. — 2007. — № 23. — черв.
 • 19. Лесенко Г. Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів / Г. Г. Лесенко. — К. : Основа, 2008. — 288 с.
 • 20. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004.— 248 с.
 • 21. Норми тривалості робочого часу на 2008 рік // Контракти. Д-Т. К-Т. — 2007. — № 43. — жовт.
 • 22. Онищенко 7. Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2007 рік з урахуванням перенесення робочих днів / І. Онищенко // Податки та бух. облік. — 2007. — № 23. — берез.
 • 23. Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби / Є. К. Пашутинський. — К. : КНТ, 2004. — 272 с.
 • 24. Посадові інструкції // Все про бух. облік. — 2006. — 14 черв.
 • 25. Тимош І. М. Економіка праці : навч. посіб. / І. М. Тимош. — Т. : Астоп, 2001. — 346 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Сутність, значення та мета організації праці на підприємстві.
 • 2. Завдання та напрями організації праці.
 • 3. Форми організації праці.
 • 4. Поділ та кооперація праці.
 • 5. Особливості організації робочих місць.
 • 6. Робочий час як міра праці. Регламентація робочого часу в трудовому законодавстві.
 • 7. Нормування праці як провідна складова її організації. Методи нормування праці.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Назвіть складові трудової діяльності працівника.
 • 2. Обґрунтуйте існуючі підходи до трактування сутності "організація праці".
 • 3. Визначте мету та завдання організації праці.
 • 4. Що с об'єктом організації праці на підприємстві?
 • 5. Назвіть основні напрями організації праці.
 • 6. В яких формах здійснюється організація праці на підприємствах?
 • 7. Охарактеризуйте сутність та різновиди поділу і кооперації праці.
 • 8. За якими класифікаційними ознаками визначають робоче місце працівника?
 • 9. Охарактеризуйте зміст організації робочого місця.
 • 10. У чому полягає сутність атестації та паспортизації робочих місць?
 • 11. Охарактеризуйте робочий час як міру праці.
 • 12. У чому полягає визначення нормальної тривалості робочого дня?
 • 13. Розкрийте сутність методики вивчення затрат робочого часу.
 • 14. Назвіть показники використання робочого часу.
 • 15. Які функції та завдання нормування праці?
 • 16. У чому полягає відмінність між нормативами та нормами праці?
 • 17. Охарактеризуйте існуючі види норм та нормативів праці.
 • 18. Розкрийте сутність методів нормування праці.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Використання методів дослідження трудових процесів і витрат робочого часу в сучасних умовах.
 • 2. Комплексне обґрунтування норм праці.
 • 3. Перегляд норм та оцінка їх якості.
 • 4. Оптимізація норм обслуговування та чисельності.
 • 5. Організація робочих місць та її зміст у ринковому середовищі функціонування підприємства.
 • 6. Умови праці та фактори їх формування.
 • 7. Організація робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців.

Дискусійні питання

 • 1. Дотримання режимів праці та відпочинку на підприємстві.
 • 2. Загальні вимоги до режиму роботи.
 • 3. Дисципліна праці як елемент її організації.
 • 4. Проблеми дотримання правил охорони та безпеки праці.
 • 5. Значення нормування праці в сучасних умовах.

Теми рефератів

 • 1. Організація праці та її вдосконалення в ринкових умовах.
 • 2. Критерії і показники ефективності організації праці.
 • 3. Особливості організації робочих місць робітників у різних типах виробництва.
 • 4. Методи нормування праці та їх розвиток.
 • 5. Організація праці як соціотехнічна система.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >