< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКСПЕРТНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово — господарського стану підприємства

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою виявлення "вузьких місць", можливостей і небезпек для підприємства, вироблення оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана нагальною необхідністю: підприємство не може позволити собі вести справи, не маючи уявлення про співвідношення доходів та витрат, не знаючи факторів, які дозволяють домагатися перевищення доходів над витратами.

Основними цілями діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:

 • • об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення ефективності підприємства в майбутніх планових періодах, а також виявлення прорахунків у роботі їх винуватців, досягнення повної відповідності, матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи;
 • • постійний контроль раціональності функціонування господарських систем, контроль за виконанням планів і бюджетів, контроль за процесами виробництва та реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання плану;
 • • прогнозування господарської діяльності, наукове обгрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.

Виходячи з цього можна сказати, що головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної драбини.

До складу головних завдань, які слід вирішити при проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства можна віднести:

 • • перевірка якості і обгрунтування планів, бюджетів і нормативів (у процесі їх розробки);
 • • об'єктивне та всесторонне дослідження виконання накреслених планів та бюджетів;
 • • комплексна оцінка господарської діяльності;
 • • аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та якості продукції;
 • • аналіз взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток";
 • • оцінка ефективності функціонування виробничих підрозділів;
 • • обґрунтування рішень щодо встановлення внутрішніх цін на товари та послуги; ,
 • • аналіз праці та заробітної плати;
 • • аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;
 • • аналіз ефективності використання основних фондів;
 • • аналіз собівартості продукції;
 • • аналіз фінансового стану;
 • • виявлення і вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процесу);
 • • випробовування оптимальності управлінських рішень (на всіх рівнях ієрархічної драбини).

Це далеко не повний перелік завдань, які слід вирішувати при проведенні діагностики підприємства. Він може бути доповнений ще й іншими, залежно від мети, дослідженнями. Так, на сьогодні досить суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (ліквідності) підприємства, аналіз оборотності засобів.

Нині діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства наповнюється конкретним змістом, а саме:

 • • аналіз обгрунтування і виконання планів та бюджетів;
 • • порівняльний аналіз маркетингових заходів, який включає зіставлення реального розвитку подій з очікуваними за визначений термін часу;
 • • аналіз можливостей виробництва та збуту;
 • • виявлення внутрішніх та загальноекономічних ситуацій, які з'ясовуються при виробництві та збуті;
 • • аналіз ділових сценаріїв та їх здійснення;
 • • аналіз співвідношення попиту та пропозиції;
 • • аналіз постачальників сировини та комплектуючих деталей;
 • • аналіз конкретних споживачів та оцінка якості товарів, які відпускаються;
 • • аналіз затрат живої і уречевленої прані з необхідною її деталізацією;
 • • аналіз кінцевих фінансових результатів виробничої, збутової та маркетингової діяльності;
 • • аналіз комерційного ризику з урахуванням впливу політичних, демографічних, культурних, екологічних, структурно-організаційних та інших факторів.

Джерела інформації для експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства поділяються на облікові та позаоблікові.

До облікових джерел інформації відносяться:

 • • бухгалтерський облік та звітність;
 • • статистичний облік та Звітність;
 • • управлінський облік та звітність.

Серед наведених джерел інформації бухгалтерський облік та звітність найбільш повно відображають та повідомляють про господарські засоби, господарські операції з їх виконання, встановлених у бізнес-планах. Методами суцільного і безперервного спостереження, методами суворої документації, систематизації на рахунках, групування в балансі та інших звітних таблицях досягається об'єктивна кількісна характеристика багатогранних господарських операцій, узагальнена характеристика усієї сукупності засобів господарства за складом та розміщенням, за джерелами утворення та цільовим призначенням.

Аналіз даних бухгалтерського обліку дозволяє скоригувати діяльність підприємства для покращення виконання місячних, квартальних та річних планів. Але не слід забувати, що бухгалтерська звітність часто орієнтована на зовнішніх споживачів (податкову інспекцію, вищий орган і т. д.), і тому вона може викривляти реальний стан справ на підприємстві. Позитивним при використанні даних бухгалтерського обліку та звітності є той момент, коли аналіз фінансово-господарського стану підприємства може проводити незалежний спеціаліст. За відсутності на підприємстві статистичних оперативних даних у керівника завжди є можливість отримати аналітичні показники за даними бухгалтерського обліку, так як ведення бухгалтерського обліку та звітності є обов'язковим для всіх юридичних осіб.

Статистичний облік і звітність, які відстежують відповідні економічні закономірності, також є важливим джерелом аналізу. Застосовуючи специфічні для нього методи спостереження, вони багато в чому спираються на дані бухгалтерського обліку. На основі статистичних даних аналітик може прослідкувати динаміку поведінки затрат, аналітичних показників і т. д.

Управлінський облік та звітність використовуються як на окремих ділянках господарської діяльності, так і в цілому на підприємстві. Вони забезпечують найбільш швидке по відношенню до статистичної ти бухгалтерської звітності одержання необхідної інформації для аналізу.

Позаоблікові джерела інформації:

• дані лабораторного та лікарсько-санітарного контролю;

 • • результати перевірок податкової служби;
 • • матеріали виробничих засідань, зборів трудового колективу;
 • • засоби масової інформації;
 • • внутрішні документи та листування зі сторонніми організаціями;
 • • відомості, отримані від особистого контакту з виконавцями.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства не можливий без залучення відповідних планово-нормативних даних.

Для діагностики фінансово-господарського стану підприємства використовують спеціальні методи. їх можна розподілити на два різновиди — оперативні та стратегічні. Детальна характеристика вказаних методів діагностики розглядається у наступних питаннях даної теми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >