< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

Формування бізнес-плану інвестиційного проекту залежить від вимог міжнародних фінансових організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР), які надають кредити Україні. Для розгляду проектів — претендентів на одержання кредиту необхідно виконати певні умови. Юридичні особи, які бажають скористатися кредитною лінією міжнародних фінансових організацій, мають подати на розгляд щодо прийняття певного рішення на видачу чи відмови в наданні кредиту відповідні документи*27.

*27: {Інвестиційна діяльність: Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту з залученням коштів іноземного інвестора: Методичні рекомендації. – Суми: Ініціатива, 1998. – 34 с.}

Для підтримки та розвитку середнього й малого бізнесу з недержавною формою власності існують загальні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, запропоновані для використання банками України, які беруть участь у кредитуванні проектів за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Далі ці вимоги розглянуті на прикладі ЄБРР*28.

*28: {Там само. }

Юридична особа подає на ім'я керівника установи банку такі документи:

  • — заяву на одержання кредиту (додаток Б);
  • — інформаційний лист, облікову картку позичальника (відповідно додатки В, Г до заяви);
  • — картку відповідності клієнта й проекту критеріям ЄБРР (табл. 8.1) та банку країни. НБУ визначає банк України, через який буде відбуватися фінансування юридичної особи, а саме надання кредиту;
  • — за відповідності зазначеним щодо клієнта та проекту критеріям ЄБРР — пакет документів для кредитної оцінки (додаток Д).

Таблиця 8.1. Картка відповідності клієнта (одержувача позики) та проекту критеріям ЄБРР

Найменування одержувача позики__________________________________

№з/п

Критерій

Вимоги ЄБРР

Аналіз одержувача позики

1

2

3

4

1

Кількість працівників

Не більше 500 осіб

2

Частка недержавної власності, %

Не менше 50

3

Допроектні активи (за винятком вартості споруд, будівель та земельних ділянок)

Не більше 2,5 млн дол. США

4

Співвідношення займаних і власних коштів (з урахуванням кредиту ЄБРР)

Не більше ніж 70 : 30

Кредит

5

Сума (враховуючи 1 % комісійних), дол. США

Від 50 тис. до 2,5 млн

6

Термін

  • 6.1. Короткостроковий — від 6 до 12 міс.
  • 6.2. Довгостроковий — до 5 років

Закінчення табл. 8.1

1

2

3

4

7

Забезпечення

  • 7.1. Вартість застави не менше 120 % від основної суми боргу та відсотків
  • 7.2. Залежно від виду забезпечення та ступеня ризику проекту

Сума, дол. США

Відсоток від основної суми боргу та відсотків

Проект

8

Вартість, дол. США

Від 75 тис. до 4 млн

9

Внесок позичальника у проект

Не менше 30 % від вартості проекту

Сума, дол. США

Підпис керівника

Підпис головного бухгалтера

Дата М. П

Проекти можуть прийматися від офіційних посередників підприємства або від юридично уповноважених представників клієнта. В процесі аналізу пакета документів у разі необхідності працівники банку надають консультації щодо його доопрацювання .

Умови кредитування. За рахунок коштів ЄБРР обраний банк України кредитує проекти підприємств тільки з недержавною формою власності або приватизовані підприємства.

Кредитні кошти використовуються для придбання товарів та оплати послуг іноземного походження виключно для довгострокового (до б років) фінансування засобів виробництва та пов'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу; короткострокового (до 1 року) фінансування експортних контрактів; короткострокового (до 1 року) фінансування витрат на імпортовану сировину та запасні частини; фінансування лізингу.

Виплати можуть здійснюватись також українськими постачальниками в національній валюті, якщо їх товари чи послуги мають закордонне походження.

Кредитні кошти не спрямовуються на фінансування проектів, пов'язаних з виробництвом чи постачанням зброї або з іншою військовою діяльністю, функціонуванням казино або іншими видами грального бізнесу; виробництвом чи постачанням тютюнових виробів або алкогольних напоїв із вмістом алкоголю понад 15 %; будь-якою діяльністю, зазначеною у переліку заборонених видів виробництва Екологічних директив ЄБРР, що забруднюють навколишнє середовище; будівництво житлових споруд.

Максимальна відсоткова ставка за кредитом становить Libor + 8 % річних. Оскільки останнім часом ставка Libor коливається у межах б—6 % річних, рекомендується застосовувати для розрахунків відсоткову ставку в розмірі 14 %. Крім того, одноразово сплачуються комісійні за надання кредитної лінії в обсязі 1 % від суми кредиту. Ці комісійні враховуються в загальній сумі кредиту.

З метою більш ефективного управління кредитним ризиком, як правило, банк України (далі — банк), через який фінансується проект, застосовує щомісячний графік погашення основної суми боргу та сплати відсотків. Виняток можуть становити проекти, надходження коштів від реалізації яких має нерівномірний або сезонний характер, а також за умови відсутності на підприємстві альтернативних джерел погашення боргу. Якщо цього вимагає специфіка інвестиційного проекту та фінансове становище підприємства — одержувача позики, банк може надати відстрочку погашення основної суми боргу до 2 років.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >