< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості методики зовнішнього фінансового аналізу підприємства

На підготовчому етапі зовнішніми аналітиками здійснюються збір і підготовка інформації, основним джерелом якої є надруковані у відкритій діловій пресі узагальнені дані фінансової звітності підприємства за фінансовий рік: консолідований баланс; звіт про фінансові результати; аудиторський висновок (для підприємств, що підлягають обов'язковому щорічному аудиту); нормативні дані; матеріали офіційних видань (Держкомстату, НБУ та ін.); аналітичних центрів.

Аналіз фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності підприємства є кінцевим, оскільки відображає загальний ефект від ведення всіх видів економічної діяльності, дозволяє оцінити їхню ефективність, а також характеризує доцільність використання виробничих ресурсів. Оцінка фінансового результату зовнішніми аналітиками здійснюється з метою прийняття фінансових рішень щодо розвитку подальших партнерських взаємовідносин. Завдання зовнішнього аналізу фінансових результатів надані на рисунку 11.1.

Аналіз фінансових результатів містить як загальну, так і конкретизовану оцінку з кожного виду діяльності (рисунок 11.2).

Завдання та послідовність зовнішнього аналізу фінансових результатів

Рис. 11.2. Класифікація фінансових результатів у залежності від виду діяльності

Оцінка фінансових результатів надається у статиці (фактичні значення порівнюються з нормативними) і у динаміці (фактичні значення порівнюються з рівнями, досягнутими в попередні звітні періоди, шляхом визначення темпів зростання та розрахунку абсолютних і відносних відхилень для кожного показника, наданого у формі № 2 "Звіт про фінансові результати"). Крім того, досліджується динаміка структури доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). Для цього визначається питома вага кожного з показників, які формують такий дохід. Отримані фактичні значення питомої ваги показників порівнюються з аналогічними, досягнутими в попередніх періодах, та у конкурентів підприємства.

Факторний аналіз фінансового результату містить визначення впливу на нього доходу та витрат, виявлення причин їхньої зміни. Закінчується аналіз моделюванням тенденцій розвитку фінансових результатів у перспективі для прийняття управлінських рішень.

Аналіз майнового стану підприємства

Вартість та оптимальність структури майна підприємства цікавлять усіх учасників ринкових відносин, з якими у підприємства є господарські взаємовідносини. Різні аспекти призначення аналізу майнового стану підприємства наведені на рисунку 11.3.

Призначення аналізу майнового стану підприємства

Рис. 11.3. Призначення аналізу майнового стану підприємства

Зовнішній аналіз майнового стану підприємства здійснюється в статиці (на початок та на кінець поточного фінансового року), в динаміці (за декілька років - у залежності від терміну існування підприємства, інтересів аналітика та наявності інформації за попередні роки). Кінцевою метою аналізу є об'єктивна оцінка тенденцій зміни вартості майна та прогресивності його структури. Послідовність діагностики майнового стану підприємства, яка проводиться зовнішнім аналітиком для досягнення цієї мети, наведена в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання діагностики

1. Оцінка вартості майна та джерел його надходження на початок та на кінець фінансового року, його структури та співвідношень між статтями активів і пасивів

Показники оцінки

 • - сума активів і пасивів за статтями, за розділами та в цілому по балансу, тис.грн.;
 • - питома вага, %

2. Оцінка динаміки вартості майна за статтями активу й пасиву та змін структури майна

 • - темпи зростання, част. од.;
 • - абсолютні відхилення, тис.грн.;
 • - відносні відхилення, % ;
 • - вартість за статтями, розділами та загальна вартість активів і пасивів

Закінчення табл. 11.2

Завдання діагностики

3. Оцінка руху, зношення та придатності основних засобів і нематеріальних активів

Показники оцінки

 • - коефіцієнт зносу основних засобів і нематеріальних активів, част. од.;
 • - коефіцієнт придатності основних засобів і нематеріальних активів, част.од.

4. Міжзаводський аналіз структури та динаміки змін майнового стану порівняно з конкурентами

 • - питома вага статей та розділів активу та пасиву балансу, %;
 • - абсолютне відхилення питомої ваги, %;
 • - оптимальні співвідношення у галузі, част. од. або %

5. Оцінка ринкової вартості майна підприємства

 • - ринкова вартість, тис. грн.;
 • - балансова вартість, тис. грн.;
 • - абсолютне відхилення, тис.грн.;
 • - відносне відхилення, %

6. Прогнозування зміни та величини майнового стану підприємства

- усі показники, що перелічені вище

Для оцінки оптимальності структури майна підприємства розраховуються співвідношення між його елементами з подальшим її порівнянням із нормативними, середньогалузевими та досягнутими у конкурентів підприємства. За допомогою цих співвідношень надається оцінка майна, сутність якої наведена на рисунку 11.4.

Оцінка співвідношень в діагностиці структури майна

Рис. 11.4. Оцінка співвідношень в діагностиці структури майна

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >