< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика фондових бірж

Зміст, мета та основні завдання статистики діяльності фондових бірж

Фондова біржа є організованим ринком для торгівлі стандартними фінансовими інструментами. Процеси на фондовій біржі мають масовий характер і кількісну оцінку, і тому вона може бути об'єктом статистичного дослідження. Порівняно з іншими сегментами фінансового ринку фондовий біржовий ринок є найбільш статистично містким.

Метою статистики діяльності фондових бірж є вивчення стану та розвитку біржової торгівлі цінними паперами.

Завдання статистики фондових бірж включають:

 • - забезпечення збирання найбільш повної й адекватної інформації про фондовий біржовий ринок (про цінні папери як товари, ціни, угоди, емітентів, інвесторів і фінансових посередників, обсяги ринку, рівні ризиків на ринку, ліквідність ринку і т.п.);
 • - створення інформаційної бази для прийняття інвестиційних та управлінських рішень у сфері регулювання і розвитку фондового біржового ринку;
 • - вдосконалення методології статистичного спостереження за біржовими процесами та виявлення відповідних закономірностей;
 • - аналіз кон'юнктури фондового ринку;
 • - забезпечення інформаційно-методологічного контролю базових фінансових показників, які формуються на фондовій біржі і характеризують стан ділової активності, тенденції розвитку макроекономіки і т.п.;
 • - розроблення методології аналізу і прогнозування біржових показників.

Об'єктом статистичного вивчення фондових бірж і фондового ринку є біржові операції з цінними паперами.

Предметом статистики фондових бірж є кількісні характеристики біржової торгівлі цінними паперами і перерозподілу на цій основі фінансових ресурсів в економіці, а також діяльність біржової інфраструктури і бірж як господарських об'єктів.

Основні показники біржової статистики

До показників статистики діяльності фондових бірж належать:

 • - показники цін біржових угод;
 • - показники обсягів біржових торгів;
 • - показники фондових бірж як організацій, які здійснюють господарську діяльність;
 • - показники розвитку фондового ринку.

Показники цін біржових угод

Цінові характеристики цінних паперів використовуються для аналізу, моделювання і прогнозування цінової динаміки фондового ринку, при оцінюванні його ліквідності, ризику і т. п.

Оскільки основою фондової біржі є аукціон, цінові показники мають характер аукціонних цін (тобто цін, сформованих у результаті публічного змагання продавців і покупців).

Цінові показники статистичного дослідження біржової діяльності поділяються на дві групи:

 • - ціни первинного ринку, ключовими серед яких є ціна відсікання і ціна погашення;
 • - ціни вторинного ринку, насамперед ціни виконання, відкриття, закриття, попиту і пропозиції.

Для характеристики динаміки та коливань цін біржових цінних паперів використовуються також показники:

 • - варіації — до цієї групи показників належать дисперсія, середнє квадратичне відхилення цін, яке використовується для аналізу ризикованості вкладень у цінні папери, а також коефіцієнт варіації;
 • - зміна ціни — це різниця між ціною закриття торгової сесії поточного дня і ціною закриття торгової сесії попереднього дня;
 • - середньозважена ціна — це середня арифметична зважена з цін, за якими виконано угоди з цінним папером протягом торгової сесії; вагами при цьому є кількість проданих цінних паперів;
 • - максимальна (мінімальна) ціна — це найбільш висока (низька) ціна, яка зареєстрована в біржових угодах на конкретний цінний папір протягом торгової сесії (місяця, кварталу). У міжнародній практиці часто використовуються показники максимальної та мінімальної ціни, зареєстрованої протягом останніх 52 тижнів (останнього року).

З метою аналізу денної активності для кожного біржового цінного паперу визначають такі показники (за день):

 • - котирування — найкраще котирування при купівлі та при продажу;
 • - угоди — ціна першої угоди, кількість проведених угод, максимальна ціна угоди, мінімальна ціна угоди, ціна останньої угоди, зміна ціни останньої угоди до ціни закриття, обсяг останньої угоди, середньозважена ціна.

Показники обсягів біржових торгів

Ця група показників характеризує обсяги угод, проведених на первинному і вторинному біржових ринках. Зазначені показники використовуються для аналізу динаміки розвитку біржових ринків та оцінювання їхньої ліквідності.

Первинний ринок характеризується такими показниками:

 • - обсяг випуску (емісія) — показник, що характеризує емісію цінних паперів, обчислюється як добуток ринкової вартості цінних паперів та їх кількості;
 • - обсяг розміщення — показник, що характеризує загальний обсяг цінних паперів, придбаних інвесторами на аукціонах (первинне розміщення цінного паперу), обчислюється як добуток номінальної вартості цінних паперів та їх кількості;
 • - розмір виручки від продажу — показник, що характеризує загальний обсяг цінних паперів, придбаних інвесторами на аукціонах (первинне розміщення цінного паперу), обчислюється як сума добутків фактичних цін придбання та кількості відповідних цінних паперів;
 • - залучення коштів у бюджетну систему — розраховується як різниця між обсягами залучених коштів і погашених зобов'язань щодо випуску державних цінних паперів або боргових зобов'язань органами місцевого самоврядування.

Вторинний ринок характеризується такими показниками:

 • - кількість укладених біржових угод — характеризує величину зареєстрованих біржових угод з купівлі-продажу цінних паперів (протягом однієї торговельної сесії, місяця, кварталу і т. д.);
 • - кількість проданих цінних паперів — характеризує кількість цінних паперів, реалізованих у результаті зареєстрованих біржових операцій на торгах за певний період часу;
 • - оборот від продажу цінних паперів — розраховується як сума вартостей зареєстрованих біржових угод з купівлі-продажу цінних паперів (протягом однієї торговельної сесії, місяця, кварталу і т.д.). Фондові біржі використовують різні методи розрахунків для складання статистики обороту. Це означає, що показники обороту різних фондових бірж можуть бути непорівнянні. Існуюча класифікація поділяє біржі на дві групи: ті, які використовують стандарт TSV (Trading System View), і ті, які використовують стандарт REV (Regulated Environment View). Біржі, що працюють за стандартом TSV, включають в оборот тільки ті угоди, які пройшли через торгову систему біржі. Біржі, що працюють за стандартом REV, включають в оборот всі операції, які відбулися на біржі, а також на позабіржових організованих ринках;
 • - середня сума біржової угоди, яка використовується для виявлення переважного характеру біржового ринку — велико- або дрібнооптовий;
 • - структура біржових угод та частка особливо великих угод у загальній їх кількості. Вищезазначені показники можуть обчислюватися для ринку загалом, за категоріями

емітентів, за видами цінних паперів.

Показники фондових бірж як організацій, які здійснюють господарську діяльність

Фондова біржа, як будь-яка інша організація, характеризується такими відомими показниками фінансово-господарської діяльності, як обсяг капіталу, структура балансу, структура доходів і видатків, прибуток, чисельність персоналу, рентабельність та ін.

Відмінною від структури інших суб'єктів господарювання є структура доходів фондових бірж:

 • - плата за лістинг (згідно з угодою між емітентом цінних паперів та фондовою біржею про передачу цінних паперів для продажу або ринкового котирування);
 • - внески членів біржі;
 • - продаж фінансової і передусім цінової інформації;
 • - продаж інформаційних технологій та статистично-математичного забезпечення. Вищенаведені показники використовуються для виявлення й аналізу тенденції до комерціалізації фондових бірж, яка проявилась в останнє десятиліття: фондові біржі перетворилися на великі компанії, які орієнтуються на отримання прибутку, ведуть конкурентну політику, котирують свої власні акції та вкладають фінансові ресурси у свій розвиток.

Показники розвитку фондового ринку

Показники розвитку фондового ринку включають показники місткості, ліквідності та концентрації ринку.

Місткість ринку характеризує насиченість ринку фінансовими інструментами і учасниками ринку та визначається за допомогою таких показників:

 • - кількість емітентів (акцій, облігацій і ін.), що пройшли лістинг;
 • - капіталізація ринку (добуток кількості акцій, що знаходяться в обороті(обігу), на їхню ринкову вартість у певний момент часу) - цей показник дозволяє порівнювати ринки за вартістю ринкового капіталу, а показник частки капіталізації фондового ринку у ВВП дозволяє оцінити масштаби фондового ринку;
 • - ринкова вартість боргових (непогашених) цінних паперів, що обертаються на ринку в певний момент часу (державних, муніципальних, корпоративних) — порівняння цього показника з ВВП дозволяє оцінити насиченість ринку борговими зобов'язаннями.

На основі показників місткості ринку проводиться аналіз структури біржових ринків для виявлення переважного характеру цих ринків — торгівля облігаціями або акціями.

Ліквідність ринку — це спроможність ринку пом'якшувати неочікувані зміни попиту й пропозиції без значного коливання курсів цінних паперів.

Ліквідність фондового ринку прямо залежить від його масштабів: чим більш масштабним є фондовий ринок, тим він є більш ліквідним.

Ліквідність фондового ринку оцінюється на основі показників:

 • - сукупна оборотність цінних паперів — розраховується як співвідношення між вартістю усіх укладених угод за період та капіталізацією ринку; чим вище цей показник, тим вищою вважається ліквідність фондового ринку;
 • - оборот цінних паперів;
 • - спред.

Розвиток фондового ринку оцінюють за допомогою коефіцієнта концентрації ринку — частки найбільших емітентів у біржовому обороті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >