< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. Інноваційна діяльність малого підприємства

Особливим видом інвестиційної діяльності малих підприємств є розроблення і реалізація інновацій - організація випуску нових видів товарів, принципово нової техніки і технології, фінансування довгострокових науково-технічних програм. Виконання таких проектів відбувається тривалий час і характеризується доволі високим рівнем ризику, тому що, по-перше, дослідження можуть закінчитися невдачею, а, по-друге, фактичний результат від впровадження інновацій може бути значно гіршим, ніж прогнозований.

Інновації в малому бізнесі - це новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва у сфері малого підприємництва.

Існує декілька класифікаційних схем інновацій. Найпоширенішою вважається схема розподілу інновацій за змістом та сферою застосування. Згідно з цими критеріями вирізняють:

 • - продуктові інновації - створення нових продуктів, що споживаються у сфері виробництва (засоби виробництва) чи у сфері споживання (предмети споживання) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, секретні об'єкти, сорти рослин, породи тварин, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, доменні імена, зазначення місцезнаходження товарів, комп'ютерні програми;
 • - технологічні інновації - нові способи виробництва старих чи нових продуктів, впровадження інформаційних систем - комерційні таємниці, ноу-хау, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, науково-технічна інформація, топографії інтегральних мікросхем;
 • - управлінські інновації - нові методи праці, що використовуються апаратом управління, методи моделювання процесів, методи управління персоналом тощо;
 • - економічні інновації - нововведення у фінансовій та бухгалтерській сфері діяльності;
 • - юридичні інновації - прийняття нових нормативно-правових актів;
 • - соціальні інновації - процес зміни умов праці, культурних, екологічних та політичних аспектів, перезміна способу життя загалом.

Таким чином, основною ознакою класифікації є, як правило, новизна інновації, її змістовна сутність, а також вплив на економічні та соціальні процеси.

Інноваційна діяльність малих підприємств як одна із форм інвестиційної діяльності здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що передбачає:

 • - випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
 • - прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
 • - фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил;
 • - розроблення і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища.

Згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність" інноваційна діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Формами інвестування інноваційної діяльності відповідно до ГКУ є його складові, зображені на рис. 9.5.

Об'єктами інноваційної діяльності, згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність", є:

 • - інноваційні програми і проекти;
 • - нові знання та інтелектуальні продукти;
 • - виробниче обладнання та процеси;
 • - інфраструктура виробництва і підприємництва;
 • - організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і/або соціальної сфери;
 • - сировинні ресурси, засоби їх видобування і перероблення;
 • - товарна продукція;
 • - механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути:
 • - фізичні та/або юридичні особи України;
 • - фізичні та/або юридичні особи іноземних держав;
 • - особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і/або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти у реалізацію інноваційних проектів.

Можливі форми інвестування інноваційної діяльності малих підприємств

Рис. 9.5. Можливі форми інвестування інноваційної діяльності малих підприємств

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >