< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

Передумовою ефективної діяльності банку як господарського товариства є створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первинну роль у цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.

Власний капітал - важлива частина ресурсів будь-якого державного, приватного підприємства чи підприємства, створеного у формі акціонерного товариства. Указане повністю стосується і банків. Власний капітал являє собою сукупність грошових коштів, вкладених в основні і оборотні ресурси банку, що забезпечують здійснення банківських операцій та приносять дохід.

Основним джерелом формування банківських ресурсів є вклади (депозити) клієнтів та позичені кошти. Але щоб залучати чи позичати чужі гроші, потрібно мати власний капітал, на який можуть розраховувати кредитори банку. Тому стабільним є банк, який має стійкий власний капітал і сума банківського капіталу постійно зростає.

Власний капітал банку - це залишкова вартість активів після вирахування всіх його зобов'язань. Він є основою функціонування банку, забезпечує його економічну самостійність і стабільність функціонування. Початково власний капітал формується з коштів, отриманих від його учасників (акціонерів), та поповнюється за рахунок накопичень, отриманих банком у процесі діяльності.

Якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, він має статутний капітал, розподілений на паї, розмір яких сплачується засновниками.

Статутний капітал банку - акціонерного товариства формується на суму номінальної вартості акцій, що розміщуються або шляхом відкритої передплати на них, або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками відповідно до їхньої частки в статутному капіталі, та на суму надлишкового капіталу. Акціонерний капітал банку - сплачена частка основного капіталу, вкладеного в банк, в обмін на вимогу щодо частки в майбутніх прибутках, які розподіляються як дивіденди (рис. 9.1).

Структура акціонерного капіталу банку

Рис. 9.1. Структура акціонерного капіталу банку

Акції банку випускають у без документарній формі, операції з ними проводяться згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і статутом банку.

Акціонерне товариство може розміщувати акції двох типів - прості і привілейовані. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться в розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, а тому їхня ринкова вартість може підвищуватись або знижуватись.

Акції сплачують у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, - також в іноземній валюті. Іноземну валюту перераховують у гривнях за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду, і коригуванню в разі зміни валютних курсів вона не підлягає.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій, і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено. Збільшення (зменшення) статутного капіталу банку здійснюється з дотриманням порядку, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статуту банку рішення про випуск акцій приймається загальними зборами акціонерів банку. Усі акціонери банку мають рівне право на придбання акцій, що випущені додатково, у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про емісію акцій.

Капітал банку обліковується на рахунках 5-го класу:

  • 50 Статутний капітал та інші фонди банку
  • 500 Статутний капітал банку
  • 501 Емісійні різниці
  • 502 Загальні резерви та фонди банку
  • 503 Результати попередніх років
  • 504 Результати звітного року, що очікують затвердження
  • 51 Результати переоцінки
  • 510 Результати переоцінки
  • 52 Приписний капітал філії іноземного банку
  • 520 Приписний капітал філії іноземного банку
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >