< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік товарних операцій в роздрібній торгівлі

Особливості роздрібної торгівлі та ціноутворення

Особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі пов'язані з реалізацією товарів кінцевому споживачеві, що є завершальним етапом її просування зі сфери виробництва. Предметом роздрібної торгівлі є не тільки продаж товарів, але і торговельне обслуговування та надання додаткових послуг покупцям.

Методологічні аспекти обліку визначені Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Так, роздрібний товарооборот- це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і розрахункові чеки установ банків через організований споживчий ринок (тобто спеціально організовану торговельну мережу - магазини, палатки, кіоски, автозаправні станції, аптеки, кафе тощо), а також виручка, отримана через касу неторгових підприємств, організацій від продажу безпосередньо населенню товарів власного виробництва, закуплених на стороні або одержаних за бартером.

Товари в роздрібну торгову мережу надходять на підставі договорів купівлі-продажу (угод, замовлень), що укладаються з постачальниками (оптовими торговими підприємствами чи безпосередньо з підприємствами-виробниками товарів). Згідно з чинними нормативними актами постачальник (чи транспортна організація) не несуть відповідальність за втрати товарів при транспортуванні залізницею, автомобільним і водним транспортом в межах встановлених норм природного убутку. Для продовольчих товарів такі норми і порядок їх застосування наведені в додатках 10 - 15 до наказу Міністерства торгівлі СРСР № 88 [34]. Для непродовольчих товарів норми убутку при транспортуванні затверджені наказами Міністерства торгівлі СРСР [24,70].

Нестачі та втрати товарів, в межах встановлених норм природного убутку під час транспортування, відносяться на збільшення первісної вартості оприбуткованих запасів такого найменування, групи, видів.

Облік товарів у підприємствах роздрібної торгівлі ведуть за місцями зберігання і матеріально відповідальними особами у натурально-вартісних вимірниках, що зумовлено великою номенклатурою товарів.

Бухгалтерією на кожну матеріально відповідальну особу відкривається рахунок, у якому на підставі прибутково-видаткових документів здійснюються записи про надходження, видаток, залишок товарів на звітну дату. Матеріально відповідальні особи в установлені строки подають до бухгалтерії товарні звіти (з доданими прибутково-видатковими документами), які після перевірки служать підставою для облікових записів. Оприбутковані на складі товари передаються до відділів (секцій) роздрібного підприємства для реалізації на підставі накладної на внутрішнє переміщення.

Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і застосовуються згідно з чинним законодавством. Працівники, відповідальні за формування, встановлення і застосування роздрібних цін, призначаються керівником суб'єкта господарювання. Роздрібні ціни фіксуються суб'єктом господарювання у реєстрі роздрібних цін, де зазначається: назва товару, артикул, марка, тип, оптова відпускна ціна (ціна постачальника) з посиланням на документ, що її засвідчує, розмір торговельної націнки, встановлена роздрібна ціна [85].

Документами, які обґрунтовують сформовані і встановлені ціни на товари, що надійшли до підприємств роздрібної торгівлі є рахунки-фактури, накладні, квитанції про прийняття товарів на комісію, інші супровідні документи, книги надходження товарів, акти останньої інвентаризації, описи-акти уцінки, дооцінки, оформлені в установленому порядку. Інформування споживачів про роздрібні ціни на товари здійснюється за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін.

Ярлик цін (цінник) призначається для надання споживачам основної інформації на окремий товар, покажчик цін і прейскурант цін на куповані товари - на ряд товарів, що є у продажу.

У підприємствах роздрібної торгівлі, у тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі, ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов'язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб'єкта господарювання із зазначенням дати підписання. Для підприємств споживчої кооперації, крім розташованих у містах, печатка або штамп не с обов'язковими.

У підприємствах роздрібної торгівлі, що при розрахунках з покупцями застосовують сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховими кодами, а значення цін товарів зберігається в пам'яті РРО або комп'ютера, завірення ярликів цін (цінників) підписом з датою та печаткою або штампом не обов'язкове. У відділах та секціях торговельних залів таких підприємств у доступному для покупців місці повинен бути прейскурант цін, завірений підписом працівника, відповідального за формування, установлення або застосування цін, та печаткою із зазначенням дати підписання.

При відпуску товарів у продаж та іншому вибутті оцінка товарів здійснюється за методом ціни продажу. Методика розрахунку середнього відсотка торгової націнки регламентована п. 22 П(С)БО 9 "Запаси" [51 ].

Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

Розрахунок середнього відсотка торгової націнки (ТН%) та суми торгової націнки на реалізовані товари (ТНр) здійснюється за формулою (3.1):

де, С" 285 - сума залишку торгової націнки на початок місяця (початкове сальдо субрахунку 285);

К 285 - сума торгової націнки у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів (оборот за кредитом субрахунку 285);

С" 282- сума залишку товарів в цінах продажу на початок місяця (початкове сальдо субрахунку 282);

Д 282 - вартість оприбуткованих за місяць товарів в цінах продажу оборот за дебетом субрахунку 282);

К 702 - обсяг продажу товарів за звітний місяць в цінах продажу;

ТНр - сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів.

Розмір торгової націнки на більшість товарів на сьогодні чинним законодавством України не обмежений, тому керівництво торгового підприємства самостійно встановлює розмір націнки і продажну вартість товарів залежно від кон'юнктури ринку (попиту населення і насиченості ринку відповідними товарами) та інших чинників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >