< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю амортизації (зносу) основних засобів

Внутрішньогосподарський контроль амортизації (зносу) основних засобів реалізується за такими етапами (рис. 9.8):

Етапи внутрішньогосподарського контролю амортизації (зносу) основних засобів

Рис. 9.8. Етапи внутрішньогосподарського контролю амортизації (зносу) основних засобів

Джерелами фактографічної інформації під час внутрішньогосподарського контролю амортизації (зносу) основних засобів є:

 • - Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (ф. № 03-14);
 • - Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (ф. № 03-15);
 • - Розрахунок амортизації по автотранспорту (ф. № 03-16);
 • - Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах станом на початок року (ф. № 59);
 • - Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах, що надійшли та вибули (ф. № 60);
 • - Журнал №4, (Відомість нарахування амортизаційних відрахувань за місяць (ф. № 63);
 • - Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (ф. № 10.2.6 с.-г.);
 • - Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (ф. № 10.2.7 с.-г.);
 • - Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством (ф. № 10.2.8 с.-г.);
 • - журнал-ордер № 10.2 с.-г.);
 • - баланс (ф. №1).

Перевірка формування груп основних засобів для нарахування амортизації розпочинається з контролю дотримання строків початку та припинення нарахування амортизації за придатними до використання об'єктами основних засобів. Для цього аналізують дані інвентарних карток та проводять їх зіставлення з актами приймання-передачі основних засобів та розрахунками амортизаційних відрахувань.

Під час перевірки амортизації, нарахованої податковим методом, також вивчають обґрунтованість віднесення об'єктів до однієї з 16 груп основних засобів. Слід пам'ятати, що серед об'єктів основних засобів існує й такий, вартість якого згідно з п. 22 П(С)БО 7 і Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ у бухгалтерському та податковому обліку не амортизують. До таких об'єктів відносяться: вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів.

Амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів; витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення 03, що перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп 03; витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом; капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету; сума переоцінки вартості 03; вартість безоплатно отриманих об'єктів.

Не підлягають амортизації: витрати на утримання 03, що знаходяться на консервації; витрати на ліквідацію 03; витрати на придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тис. грн.; витрати на виробництво національного фільму; витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків; витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг; витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України; вартість гудвілу; витрати на придбання (самостійне виготовлення) невиробничих 03..

Зауважимо, Податковий кодекс України зазначає, що основні засоби або нематеріальні активи придбані у фізичних осіб - платників єдиного податку, то в податковому обліку витрати, понесені на їх придбання, не амортизується і не включаються до витрат.

Класифікація основних засобів та інших необоротних активів за групами, а також мінімально допустимі строки їх амортизації відповідно до п. 145.1 Податкового кодексу України наведена в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРУП ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Групи

Мінімально допустимі

строки корисного використання, років

Рахунки Бухгалтерського обліку

1

2

3

група 1 - земельні ділянки

-

101

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15

102

група 3 - будівлі,

20

103

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 - машини та обладнання

5

104

з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 - транспортні засоби

5

105

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

106 107

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

108

група 9 - інші основні засоби

12

109

група 10 - бібліотечні фонди

-

111

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

112

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

113

група 13 - природні ресурси

114

група 14 - інвентарна тара

115

група 15 - предмети прокату

5

116

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

16

Амортизація нараховується помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, протягом строку корисного використання об'єкта, що встановлюється наказом по підприємству в момент визнання цього об'єкта активом (при зарахуванні його на баланс).

А цей строк не повинен бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 Податкового кодексу України.

При визначенні строку корисного використання засобу слід враховувати наступні моменти:

 • - очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
 • - фізичний та моральний знос, що передбачається;
 • - правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Нарахування амортизації призупиняється на періоди виводу об'єкта з експлуатації - це може бути реконструкція, модернізація, добудова, дообладнання, консервація або інші причини. При цьому необхідні підтвердні документи, що засвідчують факт виведення цих об'єктів з експлуатації.

Так як і раніше рішення щодо виведення 03 з експлуатації приймає керівник підприємства .міни очікуваних економічних вигод від використання основних засобів, строк експлуатації доречно переглянути, але все ж із дотриманням вимог п. 145.1 ПКУ.

Потім нараховувати амортизацію, виходячи з нового строку, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (це правило не діє при застосуванні виробничого методу нарахування амортизації).

Закінчується нараховуватися амортизація лише тоді, коли залишкова вартість засобу дорівнює його ліквідаційній вартості (умовно ліквідаційна вартість = 0).

Правильність визначення балансової вартості за об'єктами основних засобів підтверджується застосуванням прийому контрольних порівнянь на збалансованість окремих показників (балансова вартість на початок звітного періоду + надходження = балансова вартість на кінець звітного періоду + вибуття + амортизація).

Метод амортизації на підприємстві визначається наказом про облікову політику і може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Відповідно до Податкового кодексу України в податковому обліку методи нарахування амортизації повністю відповідають бухгалтерським методам, що перелічені в п. 26 П(С)БО 7 "Основні засоби". П. 145.1.5. Податкового кодексу України визначає такі методи нарахування амортизації основних засобів (табл. 9.2).

03 та інші необоротні активи групи 9, 12, 14, 15, що наведені в таблиці 4, амортизуються прямолінійним та виробничим методами. На 03 груп 1 та 13 амортизація не нараховується.

Малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди (групи 10 та 11) підприємство, так як і раніше, може амортизувати на свій розсуд одним з цих методів:

- у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решта 50% - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Таблиця 9.2. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Метод нарахування

Формула розрахунку річної суми амортизації

Прямолінійний

Ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання

Зменшення залишкової вартості

Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації.

Річна норма амортизації (%) =

1- "л/(ліквідаційна вартість / первісна вартість) п - кількість років експлуатації.

Прискорене зменшення залишкової вартості (застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів ОЗ, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби))

Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації.

Річна норма амортизації обчислюється відповідно до строку корисного використання і подвоюється.

Кумулятивний

Добуток вартості, що амортизується, на кумулятивний коефіцієнт.

Кумулятивний коефіцієнт = відношення кількості років, що залишаються до кінця строку використання, до суми чисел років його корисного використання

Виробничий

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку. Виробнича ставка = відношення вартості, що амортизується, до загального обсягу продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Зміна методу нарахування амортизації можлива лише за умови перегляду попередньо очікуваного способу отримання економічних вигод від використання об'єкта й повинна бути оформлена наказом за підписом керівника підприємства.

Перевіряючі вибірковим способом проводять арифметичний перерахунок нарахованих сум амортизації за звітними періодами й шляхом зіставлення даних Головної книги, Журналу 4 (журналу - ордера № 10.2 с.-г.) а також балансу (ф. № 1) й звіту про фінансові результати (ф. № 2) з'ясовують відповідність відображення амортизаційних відрахувань за обліковими рахунками та статтями звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >