< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видання Національним банком розпоряджень

Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" (ст. 78) Національний банк може видати розпорядження, за яким доводиться до відома окремого банку зміст заходів впливу, що застосовуються за виявлені порушення чи недоліки в діяльності банку, з посиланням на банківське законодавство чи нормативно-правові акти Національного банку, і яке є обов'язковим для виконання.

Національний банк видає розпорядження у формі постанови Правління Національного банку, рішення Комісії Національного банку або Комісії Національного банку при територіальному управлінні відповідно до вимог "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", а також у формі постанови за справою про адміністративне правопорушення відповідно до "Положення про порядок накладення адміністративних штрафів" (рис. 5.7).

Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі.

Національний банк має право видати банку розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Розпорядження щодо зупинення розподілу капіталу в будь-якій іншій формі стосується розподілу прибутку банку, що залишається в розпорядженні банку після сплати податків та обов'язкових платежів.

Цей захід впливу Національний банк має застосовувати в таких випадках:

  • — до банків, що порушили норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) чи норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (НЗ), або якщо Національний банк визнає, що виплата дивідендів та розподіл капіталу в будь-якій формі призведе до порушення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) чи нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (НЗ);
  • — до банків, у яких викуп власних акцій призвів або призведе до падіння регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого Національним банком рівня;
  • — одночасно з надсиланням листа з вимогою до банку щодо розроблення програми фінансового оздоровлення до часу виконання ним цієї програми.

Цей захід впливу не застосовується, якщо акціонери (учасники) банку прийняли рішення про спрямування нарахованих дивідендів на придбання акцій (часток) нової емісії або попередньо викуплених банком в акціонерів (учасників) для поповнення статутного капіталу банку.

Видання Національним банком розпоряджень

Рис. 5.7. Видання Національним банком розпоряджень

Видача розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподіл капіталу в будь-якій формі здійснюється Комісією Національного банку у формі відповідного рішення. Таке рішення Комісія Національного банку може прийняти одночасно з погодженням розробленої банком програми фінансового оздоровлення.

Установлення для банку підвищених економічних нормативів.

Національний банк має право видати розпорядження щодо встановлення для банків підвищених економічних нормативів. Таке розпорядження видається Національним банком у формі постанови Правління Національного банку шляхом установлення підвищених вимог щодо мінімальних значень нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2), нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (НЗ), а також нормативів кредитного ризику для банків, що здійснюють операції з високим рівнем ризику.

Високий рівень ризику здійснюваних банком операцій у разі видання Національним банком розпорядження щодо встановлення для банків підвищених значень економічних нормативів визначається (з урахуванням результатів безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки) за таких умов:

  • — рівень активів з негативною класифікацією становить 20 % і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;
  • — загальна сума недосформованих резервів на покриття можливих збитків за активними операціями банків (за кредитними операціями, за операціями з цінними паперами, за дебіторською заборгованістю, за простроченими понад 30 днів та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями, за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах) з часу введення Національним банком вимоги щодо формування відповідного резерву в повному обсязі становить понад 40 % від загальної розрахункової суми резерву за активними операціями;
  • — надмірна величина валютного ризику (постійне порушення банком ліміту загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції або використання позабалансових валютних інструментів для збільшення, а не для зменшення валютних позицій, якщо таке збільшення за рахунок позабалансових валютних інструментів становить понад 50 % від загального обсягу дозволеної позиції);
  • — надмірна величина ризику концентрації (сукупна величина заборгованості банку, що розрахована за алгоритмом нормативу максимального сукупного розміру кредитів гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) щодо підприємств однієї галузі (або одного виду економічної діяльності) становить понад 200 % регулятивного капіталу банку);
  • — підстави для надання кредитів та здійснення активних операцій, а також рівень контролю за ними є недостатніми;
  • — здійснення операцій з інсайдерами (пов'язаними особами банку) на умовах, що сприятливіші за звичайні;
  • — надання кредиту (або здійснення вкладень у боргові цінні папери) у розмірі, що перевищує встановлений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), без наявності забезпечення кредиту безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям.

Рішення про видачу розпорядження Національного банку щодо встановлення для банків підвищених економічних нормативів приймається за обґрунтованими пропозиціями територіальних управлінь Національного банку (або відповідного структурного підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком).

У разі отримання пропозицій від територіального управління Національного банку відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату протягом десяти днів розглядає їх та за потреби готує обґрунтовані висновки для подання на розгляд Правління Національного банку.

Протягом трьох днів після прийняття постанови Правління Національного банку щодо встановлення підвищених значень економічних нормативів відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку повідомляє відповідне територіальне управління та банк про застосований захід впливу. Через 10 календарних днів після часу прийняття Національним банком відповідного рішення підвищені значення економічних нормативів набирають чинності та стають обов'язковими для їх виконання.

У разі недотримання банком установлених підвищених значень економічних нормативів розглядається питання щодо застосування адекватних заходів впливу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >