< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (1)

за даними таблиці розрахувати потребу торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період (квартал). для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків. розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця

показники

значення

роздрібний товарооборот звітного кварталу тис. грн

15304

планове зростання товарообороту, %

105,1

рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

20,1

рівень транспортних витрат, %

1,41

норма запасів товарів, днів

26

кількість робочих місць

26

середньооблікова чисельність, осіб

36,4

норматив мшп для оснащення 1 робочого місця, грн за місяць

46

норматив мшп для забезпечення 1 працівника, грн

62,1

коефіцієнт пакування товарообороту

0,2

вартість пакувальної одиниці товарообороту, грн

0,01

інтервал закупівлі пакувальних матеріалів, днів

10

інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

2

прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості, днів

25

фактичний період інкасації дебіторської заборгованості,

ДНІВ

20__

готівкою сплачується в середньому % товарообороту

90__

коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,91

1 ривалість циклу обороту грошових коштів, днів

_]£___-

коефіцієнт варіації надходження грошових коштів, %

0,1__

коефіцієнт варіацц витрачання грошових коштів, %

2__

потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

6. Пакувальні матеріали планові (ПМщ), тис. грн

ї^-ТОм, КПТО впото

ПМ„ =—2-■----,

90

де КПТО - коефіцієнт пакування товарообороту; ВПОТО - вартість пакувальної одиниці ТО; ІЗПМ— інтервал закупівлі пакувальних матеріалів

  • - 16084,5 ОД 0,01
  • 90 =13

7. Оборотні активи для формування дебіторської заборгованості (ДЗш), тис. грн

І8. Грошові кошти в касі

ДЗпл=ТО™'П°Ъ ,

д

по**

де & — прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості

1 16084'5-25 = 4467,92 90

тис. грн

гк _о>тоы %г

90 100

де %Г - відсоток товарообороту, який сплачується готівкою

■ 0,1-16084,5 . 90 90 100

9. Грошові кошти в дорозі (ГКД), тис. грн

гкй = то~.%г

д 90 100

1б084>5 . 90 =160,85 90 100

10. Платіжний оборот (ПО), тис. грн

лол,=топлкгв,

де КГВ - коефіцієнт грошових витрат

16084,5 -0,91 = 14636,9

11. Поточний запас грошових активів (ГКпот тис. грн

якщо ЦОГКХ), то ГК^ - ПО"'ЦОГК, якщо ЦОГК <0, то ГКпот = ПО" ,

де ЦОГК — тривалість циклу обороту грошових) коштів (фінансовий цикл)

1 14636,9 1,9 90

Закінчення табл.

Показники Алгоритм розрахунку

Розрахунок

12. Страховий запас грошових активів (ГКстр), тис. грн

ргг - Г^"от ' (Кінгк + КвВГК )

де КвНГК та КвВГК — коефіцієнт варіації надходження та витрачання грошових коштів відповідно

■ 309-(0,1 + 2) 100

13. Разом потреба в грошових коштах (ЛСД тис. грн

ГКт = ГКк+ГКд+ГК^ + гкстр

16,08 +160,85 + 309 + 6,49 = 492,42

14. Загальна потреба в оборотних активах (ОЯн), тис. грн

ОАп = ТЗ„ + МШПОРМ +АШШЗП +ПМ„ + ІЗМОА^+ДЗ^ +ГК„ + ЮА„,

де ІЗМОАп, - інші запаси матеріальних оборотних активів у плановому періоді;

|/ОЛа,- потреба в інших оборотних активів на плановий період.

3778 ,18 + 3.59 + 2,26 + 1,79 + 2 + **6? -02 + + 492,42 + 5,1 = 8753 ,25

Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)

За даними таблиці розрахувати потребу торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період (квартал). Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця 1

Показники

Значення

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

15304

Рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

20,1

Рівень транспортних витрат, %

1,41

Періоду обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів

26

Очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів

-23

Інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн

146

Прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості покупців, днів

10

Частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %

5,1

Прогнозний період інкасації дебіторської заборгованості постачальників, днів

18,8

Частка авансових проплат постачальникам у загальному обсязі обороту із закупівлі товарів, %

оо

Потреба у грошовому запасі у касі, тис. грн

6,8

Період зарахування торговельної виручки, днів

1

Коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту)

0,91

Період погашення кредиторської заборгованості, що склався, днів

15

Норматив створення резервного запасу грошових коштів, % до поточного запасу грошових коштів

20

Потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн

Розв'язок

1. Розрахунок планового обороту по собівартості (ТОс/в^):

„ , ТОпл(0-Ркд+Ртв)

ТОсІвт =---=

т 100

  • 15304 (100-20,1 + 1,41) 10.._й =---——- = 12443,68 тис. грн,
  • 100 у

де Ркд -рівень комерційного доходу від реалізації товарів плановий, %; Ртв ~ рівень транспортних витрат, %.

2. Розрахунок планового обсягу оборотних активів для формування товарних запасів (ТЗт):

Т3^ = ТОс І вгі1 (ПОтз + АПОтз) _ Ш~ 90

12443,68-(26-23) „л „ а-ї-і-і = 414 79 тис. грн,

де ПОтз -період обороту товарних запасів, що склався у звітному періоді, днів; Д ПОтз - очікувана зміна періоду обороту товарних запасів з урахуванням факторів зовнішнього середовища, днів.

3. Розрахунок матеріальних оборотних активів разом (МОАт):

МОАт = ТЗпл + ІЗМОАт = 414,79 + 146 = 560,79 тис. грн,

де ІЗМОАт -інші запаси матеріальних оборотних активів, тис. грн.

4. Розрахунок дебіторської заборгованості покупців (ДЗпок):

по ТОпл • Что кр ■ ПОдз пок 15304 • 5,1 • 10 а£ _

ДЗпок =-—-=-= 86,72 тис. грн,

100-90 100-90

де Что кр - частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %; ПОдз пок - прогнозний період інкасації (обороту; погашення) дебіторської заборгованості покупців, днів.

  • 5. Розрахунок дебіторської заборгованості постачальників
  • (ДЗпост);

ТОпл • (100 - Ркд) • Чав • ПОдз пост

ДЗпост =-----=

  • 100-100-90
  • 15304 (100 - 20,1)• 8• 18,8 „ЛЛ

=---—-- = 204,34 тис. грн,

100-100-90

де Чав -частка авансових проплат постачальникам у загальному обсязі обороту із закупівлі товарів, %; ПОдз пост - прогнозний період інкасації (обороту; погашення) дебіторської заборгованості постачальників, днів.

6. Розрахунок оборотних активів для формування дебіторської заборгованості разом (Д3„):

ДЗт * ДЗпок + ДЗпост = 86,72 + 204,34 = 291,06 тис. грн.

1. Розрахунок грошових коштів у касі (ГКк). Сума грошових коштів у касі визначається, виходячи з потреби у грошовому запасі за умовою:

ГКк = 6,8 тис. грн.

8. Розрахунок грошових коштів у дорозі (ГКд):

ТОпяПЗТВ 15304*1 ,„ллд

ГКд =-=-= 170,04 тис. грн,

90 90 У

де ПЗТВ - період зарахування торговельної виручки, днів.

9. Розрахунок планового періоду обороту дебіторської заборгованості (ПОдз^):

ппл" ДУ90 291,06-90 .....

ПОдЗп, = —--=-= 1,71 днів.

ТОпл 15304

10. Розрахунок тривалості операційного циклу в плановому періоді (ОЦпя):

ОЦт = ПОтз+ЬПОтз + П0дз„ = 26-23 +1,71 = 4,71 днів.

11. Розрахунок тривалості фінансового циклу (ФЦМ):

ФЦт=0Цпя-П0кз^А,1-5^-(),29днів,

де ПОкз - період погашення (обороту) кредиторської заборгованості, що склався, днів.

12. Розрахунок поточного запасу грошових активів (ГКпот) Оскільки тривалість фінансового циклу від'ємна, то:

ТОпл КГБ 15304-0,91

ГКпот =-=-= 154,74 тис. грн,

90 90 ^

де КГВ - коефіцієнт грошових витрат (відносно товарообороту).

13. Розрахунок страхового запасу грошових активів (ГКстр):

ГКстр = ГКпот-— = 154,74 • = 30,95 тис. грн, 100 100

де Нсз - норматив створення резервного запасу грошових коштів, %.

14. Розрахунок потреби у грошових коштах разом (ГК„):

ГКт=ГКк+Гкд+ГКпот+ГКеяр =

= 6,8 +170,04 +154,74+30,95 = 362,53 тис. грн.

15. Розрахунок загальної потреби в оборотних активах (ОАЛ1):

ОА„ = МОАт+-ДЗт+ГКт+ІОАт =

= 560,79 + 291,06+362,53 + 5,1 = 1219,49 тис. грн,

де ІОАт -потреба в інших оборотних активах залишиться на рівні звітного кварталу, тис. грн.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >