< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розробка систем мотивацій винагороди, пов'язаних з реалізацією стратегії

Для успішної реалізації стратегії менеджери повинні мотивувати персонал до роботи і заохочувати за досягнуті результати. У контексті управління мотивація - це процес спонукання себе й інших до високоефективної діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації. На даний момент розроблено ряд прагматичних моделей мотивації співробітника на робочому місці. Теорії мотивації поділяють на дві категорій: змістовні і процесуальні.

Об'єктом дослідження змістовних теорій є людські потреби (теорія потреб А. Маслоу, теорія потреб Д. Мак Клел-лаяда, двофакторна теорія Ф. Герцберга). Об'єктом дослідження процесуальних теорій є поведінка людей з урахуванням їхніх сприйняття і пізнання (теорія очікування, теорія справедливості, модель мотивації Портера-Лоулера). Ці теорії менеджери можуть використовувати при вирішенні численних завдань спонукання людей до ефективної праці. Наведемо деякі механізми мотивації персоналу: загальне визнання досягнень працівника; розширення повноважень; надання права самостійно приймати рішення; додаткові виплати, нагороди або призи; участь у прибутках компанії й ін. Але практика показує, що політика мотивації і винагороди повинна проводитися творчо і бути пов'язаною з цілями виконання стратегії і досягнутих результатів.

Слід зазначити, що при реалізації стратегії менеджери можуть використовувати як позитивний, так і негативний вплив на підлеглих. Вибір використовуваного впливу залежить від складності реалізації стратегічного плану і ступеня невизначеності конкретної ситуації, в якій менеджер змушений приймати рішення. Однією з найважливіших передумов при створенні системи матеріального заохочення, яка підтримує стратегію, є чіткий взаємозв'язок займаної посади з досягнутими результатами, а не з обов'язками і виконуваними функціями. Бажано, щоб керівник, делегуючи певні завдання підлеглому, указав, який результат той повинен одержати, а не акцентувати увагу на його обов'язках. Орієнтація працівників на те, що потрібно виконати, задає чіткий напрямок до досягнення цілей. Вплив на працівників для досягнення цілей має бути постійним, не слабшати і підкріплюватися хорошою винагородою. У західному менеджменті розроблені досить ефективні системи заохочень і винагород. Наведемо деякі важливі особливості цих систем: додаткові виплати за виконану роботу складають від 20 до 50% загальних виплат; винагорода призначається за конкретні результати, пов'язані з досягненням тих цілей, що сформульовані в стратегічному плані; система заохочень повинна поширюватися на всіх співробітників фірми (керівників, менеджерів, робітників).

Системи мотивації і заохочення, спрямовані на виконання стратегії, - ефективний механізм управління персоналом, який чітко пов'язує відповідальність і результати діяльності кожного співробітника фірми.

Контрольні питання

 • 1. Які основні завдання вирішуються на етапі реалізації стратегії?
 • 2. У чому Ви бачите відмінність завдань, розв'язуваних на етапах розробки і реалізації стратегії?
 • 3. Які види планів можуть розроблятися на рівні окремого промислового підприємства?
 • 4. Призначення і сутність бізнес-плану.
 • 5. Що таке бюджет?
 • 6. Що таке структура управління організацією?
 • 7. Які Ви знаєте рекомендації, яких бажано дотримуватися при приведенні структури у відповідність зі стратегією?
 • 8. Що розуміють під опором стратегічним змінам в організації?
 • 9. Укажіть причини, що викликають опір упровадженню нової стратегії розвитку організації.
 • 10. Перерахуйте прийоми, за допомогою яких можна зменшити опір проведеним в організації змінам.
 • 11. Дайте визначення таких додаткових компонентів формального планування, як тактика, політика, процедури, правила.
 • 12. Які Ви знаєте сучасні методологічні підходи, що сприяють ефективній реалізації стратегії?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >