< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління активами інститутів спільного інвестування

Компанією з управління активами є господарське товариство у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до законодавства України.

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень. При чому, частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не може перевищувати 10%.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування.

Компанія з управління активами під час провадження своєї діяльності не має права:

 • - набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ;
 • - укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актів

ДКЦП та ФР;

 • - здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими вона управляє (не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду);
 • - безоплатно відчужувати активи ІСІ;
 • - брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10% вартості чистих активів ІСІ на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ (не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду);
 • - надавати позику за рахунок активів ІСІ (не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду);
 • - використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
 • - придбати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні (деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР;
 • - розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;
 • - укладати договори купівлі-продажу з афілійованими (пов'язаними) особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами про розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики (не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду);
 • - у разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають в активах компанії з управління активами та фонду, яким вона управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів продажу цінних паперів, що становлять активи фонду;
 • - виконувати функції номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона управляє;
 • - продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
 • - відчужувати нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ, до активів самої компанії (не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду);
 • - укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
 • - відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;
 • - відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона управляє;
 • - надавати кредити за рахунок активів ІСІ.

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ або приросту вартості чистих активів ІСІ. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами та порядок її нарахування встановлюються ДКЦП та ФР. Винагорода компанії з управління активами виплачується грошовими коштами.

На компанію з управління активами покладається функція визначення вартості чистих активів ІСІ відповідно до регламенту такого ІСІ та нормативно-правових актів ДКЦП та ФР.

Компанія з управління активами (крім венчурного фонду) розраховує вартість чистих активів окремо по кожному корпоративному та пайовому інвестиційному фонду станом:

 • - на останній день місяця;
 • - на дату, починаючи з якої до складу та структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
 • - на день складання інформації щодо діяльності ІСІ (квартальна, річна);
 • - на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
 • - на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
 • - на день прийняття рішення про припинення ІСІ;
 • - на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового інвестиційного фонду;
 • - на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду.

Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

По венчурному фонду компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів станом:

 • - на день закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності фонду;
 • - на кінець року та звітного кварталу;
 • - на кожний день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;
 • - на день, що передує дню прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
 • - на день прийняття рішення про ліквідацію фонду.

Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Оцінка нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження здійснюється незалежним оцінювачем майна, який проводить таку оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами.

Незалежним оцінювачем майна ІСІ не може бути:

 • - компанія з управління активами та її пов'язані особи;
 • - зберігач, аудитор (аудиторська фірма), які обслуговують такий
 • - ІСІ, та їх пов'язані особи;
 • - корпоративний інвестиційний фонд та його пов'язані особи. Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається ДКЦП та ФР в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами, має право одержувати звітність, складену такими компаніями з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі ДКЦП та ФР.

ДКЦП та ФР має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:

 • - провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами, крім випадків, передбачених законом;
 • - неодноразового або грубого порушення закону чи нормативно-правових актів ДКЦП та ФР, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;
 • - непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями, або бездіяльністю, згідно з законом та відповідно до умов договору. Також вона зобов'язана відшкодувати втрати, понесені ІСІ, який здійснює публічне (відкрите) розміщення своїх цінних паперів, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20% внаслідок порушення компанією з управління активами вимог законів.

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому ДКЦП та ФР, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї компанії.

Резервний фонд створюється у розмірі, визначеному установчими документами, але не менш як 25% статутного капіталу компанії з управління активами. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути менше 5% суми чистого прибутку.

Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ, то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >