< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники фінансового стану підприємств

Однією з найважливіших функцій ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства, обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних і тактичних цілей зростання його конкурентоспроможності, є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, його реальні і потенційні можливості. Фінансовий стан визначається здатністю підприємства формувати і залучати кошти, повертати борги та покривати збитки. Предметом аналізу фінансового стану підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Фінансові ресурси є основним і пріоритетним видом ресурсів, що забезпечують умови зростання конкурентоспроможності підприємства. їх наявність, розміщення та ефективне використання, оптимальне співвідношення джерел формування визначають фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність, ліквідність, ділову активність, а отже, економічний потенціал зростання конкурентоспроможності.

Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства (рис. 10.2):

  • - загальна оцінка фінансового стану підприємства, яка передбачає аналіз динаміки валюти (підсумку) балансу, структури та структурних зрушень активів і пасивів підприємства;
  • - аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства;
  • - аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;
  • - аналіз грошових потоків підприємства;
  • - аналіз ділової активності підприємства.

Напрями оцінки фінансового стану підприємства

Рис. 10.2. Напрями оцінки фінансового стану підприємства

Економічна оцінка балансу. Агрегований аналітичний баланс

Загальна оцінка фінансового стану підприємств здійснюється, насамперед, на основі розрахунку темпів зміни валюти балансу та їх порівняння з темпами зміни доходу від реалізації продукції, прибутку. Вищі темпи зростання прибутків і виручки від реалізації продукції порівняно з темпами зростання валюти балансу свідчать про покращення використання фінансових ресурсів підприємства, зростання його ділової активності.

Аналізуючи динаміку валюти балансу, слід враховувати вплив інфляційних процесів, важливі демографічні події у розвитку підприємств, пов'язаних, зокрема, з їх реструктуризацією, продажем частини активів, змінами обсягів діяльності, зумовлених впливом ринкової кон'юнктури та інших чинників макрооточення.

Наступним етапом загальної оцінки фінансового стану підприємства є аналіз структури і структурних зрушень у складі активів і пасивів підприємства. З цією метою у фінансовому аналізі використовують порівняльний аналітичний баланс. Для його побудови окремі статті звітного балансу об'єднують у групи за певною ознакою. Як правило, статті активів групують за рівнями ліквідності (необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів) пасивів - за строками погашення зобов'язань (власний капітал; забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; доходи майбутніх періодів.

Приклад 10.1. За даними звітного балансу ПрАТ "Троянда" у табл. 10.1 подано результати побудови агрегованого аналітичного балансу підприємства, за допомогою якого здійснено оцінку динаміки і структури його активів і джерел їх формування.

Загалом за звітний рік майно підприємства зросло на 8,7%, а порівняно з базовим роком на - 4,5% (---+---- = 1.04501 >1045%).

Таке зростання відбулося на фоні збільшення на 13,6% виручки від реалізації продукції хі 00% =113,6%) і свідчить про достатньо ефективне використання фінансових ресурсів ПрАТ "Троянда". Загалом у галузі харчової промисловості регіону у досліджуваному періоді активи зросли на 10,3%, а обсяги реалізації - на 7%. На фоні галузевих показників фінансового стану харчової промисловості досліджуване підприємство характеризується вищим рівнем ефективності використання фінансових ресурсів.

Зростання виробничого потенціалу підприємства у звітному році зумовлене, насамперед, збільшенням вартості його необоротних активів (на 9,2%), зокрема, обсягів незавершеного будівництва. Збільшення на 8,0% вартості оборотних активів найбільшою мірою пов'язане зі зростанням виробничих запасів.

Темпи приросту власного капіталу підприємства (9,3%) перевищують темпи приросту його активів (8,7%). Це свідчить про те, що підприємство не залучало у звітному періоді зовнішніх фінансових ресурсів і нарощувало виробничий потенціал для свого розвитку виключно за рахунок власних фінансових ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >