< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетна звітність бюджетних установ

Методика складання звітності про надходження та використання коштів бюджетних установ

Структура форми бюджетної звітності № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

У зв'язку з тим, що звітність про надходження та використання коштів загального фонду кошторису бюджетної установи комбінована: відображає як інтервальні показники діяльності установи (суми надходжень, касових та фактичних видатків), так і моменті - показники на певну дату - залишок коштів, кошторисні призначення, форма № 2д, № 2м має наступну структуру:

  • - показники затвердженого кошторису за загальним фондом на звітну дату з урахуванням змін на звітний період (рік);
  • - показники залишків на початок та кінець звітного періоду (року);
  • - показники отриманих асигнувань бюджетною установою за звітний період (рік);
  • - показники касових та фактичних видатків за загальним фондом кошторису бюджетної установи за звітний період (рік).

Джерелами даних складання форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" бюджетних установ є:

  • - планово - фінансові документи: затверджений кошторис за загальним фондом, затверджений план асигнувань загального фонду бюджету, довідки про внесення змін до кошторису за загальним фондом;
  • - регістри аналітичного обліку: виписки з реєстраційних рахунків про отримані асигнування, картка аналітичного обліку отриманих асигнувань; картка аналітичного обліку касових видатків та картка аналітичного обліку фактичних видатків загального фонду у розрізі кодів економічної класифікації видатків;
  • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік): меморіальний ордер № 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" т. ф. № 381 (бюджет) за субрахунками синтетичного обліку № 321 "Реєстраційні рахунки", № 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" або № 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" та книга "Журнал-головна" ф. № 308 (бюджет) за звітний період (рік).

Джерела даних та методика складання форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"

Показники звіту форми № 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" дають змогу провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками загального фонду. Так, можна визначити відсоток повноти фінансування кошторису установи відносно річних кошторисних призначень шляхом порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису.

Крім того, за даними цієї форми визначають також здатність керівництва бюджетних установ відповідно до цільового призначення оперативно використовувати отримане фінансування з відповідного бюджету.

При складанні річної форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" дані аналітичного обліку звіряються з здійсненими річними заключними оборотами щодо списання доходів і видатків бюджетної установи за відповідний рік. Заповнення граф форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.21

Таблиця 1.21. Характеристика заповнення форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

4

проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду

Затверджено на звітний період (рік)

5

проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки". Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють

Залишок на початок звітного року

6

залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом

Надійшло коштів за звітний період (рік)

7

відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках

Касові видатки за звітний період (рік)

8

відображається сума касових видатків загального фонду бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені в поточному році

Фактичні видатки за звітний період (рік)

9

наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки (на суми відновлення касових видатків, проведених у звітному році).

Наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті.

Одержувачі бюджетних коштів графу 9 не заповнюють

Залишок на кінець звітного періоду (року)

10

квартальної бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >