< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Приклади розв'язування завдань

Завдання 1

На початок поточного року чисельність населення працездатного віку в області становила 1350 тис. осіб. Чисельність померлих упродовж року — 6,5 тис. осіб. Чисельність молоді, яка досягла у поточному році працездатного віку, — 34,5 тис. осіб. Чисельність осіб, які досягли пенсійного віку в поточному році, — 7,5 тис. осіб.

Визначити чисельність населення працездатного віку в області на початок наступного року.

Розв'язання:

Визначаємо чисельність населення працездатного віку в області на початок наступного року:

Чп.и.р. = 1350 - 6,5 + 34,5 - 7,5 = 1370,5 тис. осіб.

Завдання 2.

Чисельність населення міста на початок року — 250 тис. осіб, на кінець року — 350 тис. осіб. У середньорічній чисельності населення міста чоловіки становлять 48 %. У загальній чисельності жінок: 12 % (віком до 15 років); 52 % (віком 15— 49 років); 36 % (віком 50 і старше). За рік народилося 11,5 тис. дітей, а померло — 12 тис. осіб.

Визначити: середньорічну чисельність населення, коефіцієнти: народжуваності, смертності, життєвості, фертильності, природного приросту та середній темп росту і приросту населення.

Розв'язання:

1. Визначаємо середньорічну чисельність населення міста за середньою арифметичною:

2. Коефіцієнт народжуваності:

3. Коефіцієнт смертності:

4. Коефіцієнт життєвості:

5. Коефіцієнт фертильності:

6. Коефіцієнт природного приросту:

7. Середній темп росту:

8. Середній темп приросту:

Завдання 3.

Розрахувати, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 24,32 млн осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва — 14,2 млн осіб, у сфері послуг 10,12 млн осіб. Відповідно у попередньому періоді показники становили 15,5 та 10,6 млн осіб.

Розв'язання:

Для розв'язку цієї задачі побудуємо розрахункову таблицю:

Сфери зайнятості

Попередиш рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення (+, —)

Чисельність, млн осіб

Питома вага, %

Чисельність, млн осіб

Питома вага, %

Чисельність, млн осіб

Питома вага, %

Усього зайнятих:

26,1

100,0

24,32

100,0

-1,78

— у сфері м а торіального виробництва

15,5

59,39

14,20

58,39

-1,30

-1

— у сфері послуг

10,6

40,61

10,12

41,61

-0,48

+1

1. Визначаємо загальну кількість зайнятих у галузях економіки у попередньому році:

Чз = 15,5 + 10,6 = 26,1 тис. осіб.

  • 2. Визначаємо питому вагу зайнятих у сфері матеріального виробництва у загальній чисельності зайнятих у галузях економіки:
    • а) у звітному році

б) у попередньому році

  • 3. Визначаємо питому вагу зайнятих у сфері послуг (Рз.п. ) із загальної чисельності зайнятих у галузі економіки:
    • а) у звітному році

б) у попередньому році

  • 4. Визначаємо абсолютне та відносне відхилення чисельності зайнятих у галузях економіки: а) у сфері матеріального виробництва
  • 14,2 - 15,5 = —1,3 млн осіб;
  • б) у сфері послуг
  • 10,12 - 10,6 = -48 млн осіб.

Висновок: питома вага зайнятих у сфері матеріального виробництва зменшилась на 1 %, а питома вага зайнятих у сфері послуг збільшилась на 1 %, хоча загалом спостерігається збільшення чисельності зайнятих в обох сферах діяльності.

Завдання для самостійного виконання

Завдання 4.

На початок поточного року в районі чисельність населення працездатного віку становила 45 тис. осіб. Чисельність померлих протягом року склала 250 осіб. Чисельність молоді, яка досягла у поточному році працездатного віку, — 950 осіб. Чисельність осіб, які досягли пенсійного віку у поточному році, — 1090 осіб.

Визначити чисельність населення працездатного віку в районі на кінець поточного року.

Завдання 5.

Протягом року в місті народилося 6200 дітей, померло 5300 осіб. Розрахувати коефіцієнти народжуваності, смертності, життєвості та природного приросту, якщо чисельність населення на початок і кінець року становить відповідно 440 та 490 тис. осіб.

Завдання 6

Чисельність населення працездатного віку становить 650 тис. осіб. Суспільною працею було зайнято 40 тис. пенсіонерів та 9 тис. підлітків. Чисельність інвалідів І та П груп — 18 тис. осіб.

Визначити чисельність трудових ресурсів на початок та кінець року, а також коефіцієнт механічного приросту населення, середній темп росту і приросту населення, якщо впродовж року досягли працездатного віку 15 тис. осіб, стали інвалідами 740 осіб, померло в працездатному віці 430 осіб, досягли пенсійного віку 35 тис. осіб, продовжують працювати 5 тис. пенсіонерів. На постійне помешкання приїхали 12 тис. осіб, а виїхали — 16 тис. осіб у працездатному віці. Зробити висновки.

Завдання 7

На початок року чисельність населення міста становила 320 тис. осіб. Протягом року народилося 11,5 тис. дітей, а померло 8,2 тис. осіб. У місто приїхали 8,5 тис. осіб, а виїхали 5,8 тис. осіб. У середньорічній чисельності населення чоловіки становлять 45 %. У загальній чисельності жінок віком 15— 49 років — 42 %.

Визначити: чисельність населення міста на кінець року, середньорічну чисельність населення; коефіцієнти: народжуваності, смертності, життєвості, фертильності, природного приросту населення, загального приросту та прогнозовану чисельність населення через два роки.

Завдання 8

Визначити коефіцієнти народжуваності, фертильності та середній темп зростання населення, якщо чисельність населення міста на початок року становить 25,4 тис. осіб, на кінець року — 26,8 тис. осіб. Відомо, що за рік народилося 2,5 тис. дітей. У середньорічній чисельності частка жінок становить 72 %, з них фертильного віку — 78 %.

Завдання 9

Середньорічна чисельність населення становить 350 тис. осіб. У місто за рік на постійне помешкання приїхали 12 тис. осіб, а виїхали 9 тис. осіб. Протягом року народилося 73 тис. дітей, а померло 58 тис. осіб.

Визначити коефіцієнт народжуваності, смертності, загального приросту населення, коефіцієнт життєвості, а також прогнозовану чисельність трудових ресурсів на три роки

Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ

Завдання 10.

На основі даних табл. 1 скласти прогноз чисельності та складу трудових ресурсів населення області в плановому році. Зробити письмові висновки.

Таблиця 1. Трудові ресурси населення області (у середньому за рік, тис. осіб)

№ з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік (очікувані дані)

Плановий

рік (прогноз)

Плановий рік у % до поточного року

1

І

II

2

3

4

5

6

Населення

2550,0

2420,0

97,0

Трудові ресурси — всього

1620,3

1585,5

в т. ч.

працездатне населення у працездатному віці

особи старше працездатного віку та підлітки, зайняті в народному господарстві

50,0

55,0

108,0

Розподіл трудових ресурсів

1620,3

1585,5

1. Зайняті в народному господарстві (без учнів)

1200,0

1170,0

99,0

в т. ч. на підприємствах, установах, організаціях

1200,0

1170,0

99,0

2. Зайняті в інших сферах економічної діяльності

150,2

160,7

106,0

3. Безробітні

18,5

17,2

98,0

4. Учні у працездатному віці стаціонарної форми навчання

50,8

47,6

94,0


Закінчення табл. 1

1

2

3

Л

5

6

IV

5.Незайняте працездатне населення у працездатному віці

94,2

Розподіл зайнятих за сферами та галузями економіки

1200,0

1170,0

1.У галузях матеріального виробництва — всього

в т. ч.

промисловість

380,3

361,5

95,0

сільське господарство

80,0

76,1

95,2

інші галузі

239,7

232,8

97,0

2. У невиробничих галузях — всього

в т. ч.

освіта і наука

65,0

60,0

100,0

охорона здоров'я, державне управління

174,3

170,6

97,9

Застосовуючи електронні таблиці пакета MS Excel, побудувати розрахунково-аналітичну таблицю, в яку внести формули для проведення розрахунків на плановий рік.

Завдання 11.

Використовуючи матеріали демографічної статистики (табл. 2.1), самостійно скласти аналітичну таблицю для характеристики чисельності, складу і показників природного руху населення України у 2003—2007 pp. Дані за останній рік оновити за матеріалами статистичного щорічника України.

Застосовуючи електронні таблиці пакета MS Excel, побудувати розрахунково-аналітичну таблицю для характеристики чисельності, складу і показників природного руху населення України. Скласти прогноз на наступні п'ять років, застосовуючи для побудови моделі статистичні функції linest, trend, forecast, logest, growth на Ваш вибір.

Висновки подати у вигляді лінійної діаграми рівняння тренду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >