< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тест кон'юнктури.

Кон'юнктура — економічна ситуація на ринку в певний момент часу як результат взаємодії чинників та умов, які визначають співвідношення попиту й пропозиції на туристичні послуги, а також рівень і динаміку цін на них.

Є особливим методом отримання інформації, який поєднує елементи кількісних і якісних досліджень за допомогою опитування. Опрацювання і застосування цього методу продиктоване потребою отримання швидкої і вичерпної інформації про ринок і його тенденції розвитку. Джерелами такої інформації є погляди й думки спеціалістів, які працюють, наприклад, у туристичних агенціях, готелях, авіалініях, банках, страхових компаніях. Автори тесту кон'юнктури загалом не складають кількісних прогнозів, а подають свої думки щодо розмірів і структури майбутніх продажів, змін у структурі попиту на різні туристичні послуги тощо.

Цю оцінку респонденти будують на проведених спостереженнях, багаторічному досвіді та частково на вторинних матеріалах. Інформацію від респондентів отримують за посередництвом переліку питань анкети.

Тест кон'юнктури, як правило, є репрезентативним дослідженням, призначеним для осіб або інституцій. Результати тесту часто опрацьовують за допомогою графічного матеріалу у формі діаграм, графіків, рисунків, які падають наглядну, швидку інформацію про тенденції, виявлені під час дослідження.

Експериментальні методи. У вибраних сферах маркетингу застосовують експериментальні методи. Експеримент — це свідоме створення умов, у яких мають відбуватися визначені явища. Метою експерименту є перевірка гіпотези, тобто дослідження впливу вказаних у гіпотезі чинників на очікувані результати. Принципом експерименту є створення умов спостереження, які визначають вплив сторонніх чинників. Можливою є зміна тільки одного чинника (наприклад, ціни, методів продажу, засобів реклами) за незмінності інших. На основі так складеного експерименту можна визначити вплив змінного чинника (наприклад, ціни) на досліджуване явище (наприклад, па величину продажів). Цей механізм використовується в організації так званих ринкових тестів, тобто пробних продажів, які дозволяють оцінити ефективність різних варіантів туристичного продукту, цін чи популяризації. Однак у такій ситуації можна легко зробити помилку, тому що важко, наприклад, стверджувати, що продаж зріс тільки внаслідок зміни ціпи чи також і під впливом інших чинників. Простіше досліджувати залежності між введенням у вибраних сферах нової технології падання послуг та покращанням економічних результатів.

Другу групу експериментальних методів становлять дослідження, які проводяться за допомогою різних приладів, таких, як: диктофон, фотоапарат, прихована камера, тонометр (для вимірювання зміни кров'яного тиску), гальванометр (фіксує виділення поту у досліджуваної особи) тощо, їхньою ціллю є визначення реакції споживачів на деякі компоненти маркетингу, особливо реакції на засоби рекламного впливу.

Імітація — це метод, заснований па використанні комп'ютерних продуктів, який відтворює використання різних маркетингових чинників у віртуальному середовищі, але не в реальних умовах.

Під час реалізації цього методу спочатку будують модель контрольованих і неконтрольованих чинників, які відповідно описують для занесення даних у комп'ютер. Для імітації не потрібне співробітництво з боку споживачів, вона може враховувати безліч змінних. Проте такс моделювання досить складне і великою мірою залежить від закладених в основу моделі припущень та факторних обмежень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >