< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація центрів відповідальності

Основою обліку за центрами відповідальності є закріплення витрат і доходів за керівниками різних рівнів і систематичний контроль за виконанням ними затверджених бюджетів.

У зв'язку з цим першим кроком організації такого обліку є виділення відповідних центрів з метою закріплення відповідальності. Для виділення центрів відповідальності насамперед беруть до уваги організаційну і технологічну структуру підприємства, посадові інструкції, які встановлюють права і обов'язки конкретних працівників.

Відмінності в характері відповідальності менеджерів дають змогу виокремити сім типів центрів відповідальності:

  • o виробнича система ("виробництво");
  • o фінансова система ("фінанси");
  • o система маркетингу ("маркетинг");
  • o система "зовнішньоекономічна діяльність";
  • o система "персонал";
  • o система "корпоративна культура";
  • o система управління ("керування").

Цілі та політики центрів відповідальності наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЇХНІХ ЦІЛЕЙ ТА ПОЛІТИК

Центри відповідальності

Цілі

Напрямки

Технічне оновлення, реконструкція, систематичне удосконалення і розширення виробництва підприємства

Розширення асортименту продукції, яка виробляється на підприємстві

Підвищення добробуту власників підприємства за рахунок виробництва продукції з урахуванням потреб споживачів та отримання максимального прибутку

Зниження витрат на виробництво

Виробництво

Підвищення якості продукції для забезпечення її конкурентоспроможності та виходу на світовий ринок

Забезпечення надійності й ефективності виконання замовлень, контрактів та договорів, реалізація прямих довготривалих зв'язків підприємства із зацікавленими суміжниками і споживачами продукції

Підвищення і зростання рентабельності, прибутковості виробничої діяльності, збільшення реальних доходів власників підприємства і посилення їхньої зацікавленості в кінцевих результатах праці

Забезпечення самоокупності підприємства шляхом оптимізації структури його капіталу

Забезпечення фінансової стійкості підприємства шляхом оптимізації структури його капіталу

Фінанси

Максимізація добробуту власників підприємства

Вибір найбільш ефективних сфер використання капіталу в поточній і довгостроковій перспективі

Забезпечення стабільної платоспроможності і запобігання банкрутству

Прискорення обертання капіталу підприємства і його майна шляхом залучення мертвого капіталу і ліквідації критичних точок, що уповільнюють рух ресурсів

Оптимізація співвідношень між прибутком і господарським ризиком

Збереження і досягнення конкурентоспроможних переваг підприємства та стабільного отримання достатнього прибутку за рахунок формування стратегії і тактики підприємства на основі сегментації ринка, прогнозування підвищення якості продукції, що виробляється, ресурсозбереження, розвитку підприємства і нормативів конкурентоспроможності, реклами та стимулюванні збуту виробленої продукції

Отримання максимального прибутку

Забезпечення цільової частки ринку

Маркетинг

Забезпечення виходу на нові ринки збуту

Нарощування обсягів збуту продукції

Збільшення ступеня участі на освоєних ринках

Розробка стратегічних напрямків діяльності підприємства

Комплексне дослідження і моделювання міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів підприємства для ефективного досягнення визначених зовнішньо-

Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність

Формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Формування поведінки підприємства на зовнішньому ринку

Організація виконання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

економічних стратегій підприємства

Координація зовнішньоекономічної діяльності з іншими видами діяльності підприємства

Формування оптимальної мотиваційної системи підприємства

Інформаційне забезпечення рішень у сфері економічних відносин з іноземними партнерами

Контроль за виконанням зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Контроль за ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємства на зовнішніх ринках

Персонал

Досягнення цілей підприємства за рахунок формування, розвитку та реалізації з найбільшою ефективністю кадрового потенціалу підприємства

Розробка та реалізація кадрової політики і принципів діяльності підприємства

Розробка штатного розкладу відповідно до стратегії підприємства та його структури

Розробка професійно-кваліфікаційних вимог до персоналу підприємства

Забезпечення робочих місць спеціалістами, підбір та відбір персоналу

Регулювання персоналу, ротація, призначення, висунення, вибори, переміщення

Атестація та оцінка персоналу, соціально-психологічна діагностика, тестування

Аналіз та координація міжособистісних і внутрішньогрупових взаємовідносин, профілактика соціальних та виробничих конфліктів, попередження небажаних стресів

Формування резерву персоналу, лізинг персоналу, прогнозування розвитку персоналу, планування ділової кар'єри всередині підприємства, аналіз потреби в персоналі

Управління зайнятістю

Професійна та організаційна адаптація персоналу

Регулювання виробничих відносин, вимог психофізіології, етики, естетики, економіки праці

Підготовка та перепідготовка персоналу

Корпоративна культура

Досягнення поставлених цілей підприємства за рахунок зміцнення внутрішніх зв'язків між працівниками і структурними підрозділами підприємства, посилення мотивації праці працівників, забезпечення більш ефективної координації діяльності підприємства

Посилення управління через корпоративні цінності, культуру

Розробка повнішої, науково обґрунтованої системи мотивації праці, яка б ураховувала всі різноманітні потреби особистостей працюючих

Робота з поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві та в його підрозділах

Розвиток позитивних зовнішніх проявів корпоративної культури і створення фірмового стилю, системи ритуалів і свят, вироблення характерної манери поведінки тощо

Організація постійного моніторингу стану корпоративної культури

Формування корпоративної місії

Організація праці та її орієнтація на творчість

Керування

Досягнення поставлених цілей підприємства за рахунок організації колективної праці, ефективного використання ресурсів підприємства, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємства

Визначення цілей, завдань підприємства та шляхів їх досягнення

Об'єднання працівників підприємства навколо визначених цілей

Стимулювання праці працівників підприємства

Контроль за діяльністю підприємства та координація праці всіх підрозділів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >