< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських фірм та їхня класифікація. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Виходячи із законодавства України, аудиторська діяльність — це один з видів підприємницької діяльності, здійснювати яку (тобто — бути її суб'єктами) можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Пункт 1 Статті 4 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25], (Додаток X) визначає, хто може бути аудитором в Україні.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Крім того, п. 2 ст. 4 цього Закону визначено, що аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Для здійснення аудиторської діяльності одноосібно аудитор, маючи чинний сертифікат аудитора, повинен зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконкомі за місцем проживання та бути внесеним до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів АПУ.

Відповідно до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів [рішення АПУ від 26.04.2007 р. № 176/6 (зі змінами та доповненнями)] для внесення до цього Реєстру аудитори-приватні підприємці подають (п. 2.2.2):

 • а) заяву про включення до Реєстру (додаток 3 Порядку);
 • б) реєстраційну картку (додаток 4 Порядку);
 • в) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

Юридичними особами аудиторської діяльності є аудиторські фірми, створені на основі будь-яких форм власності (крім відкритих (публічних) акціонерних товариств).

Пунктом 1 ст. 63 Господарського кодексу України [1] передбачено наступні форми власності:

 • - приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
 • - підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
 • - комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
 • - державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 • - підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

Якщо підприємства або інші суб'єкти господарювання були створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна для участі в підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку, то ці підприємства визнаються господарськими товариствами.

Ст. 80 Господарського кодексу України [1] визначає, що до господарських товариств належать:

 • - акціонерні товариства, які за типом поділяються на публічні та приватні (до 29.04.2011 року — відкриті та закриті);
 • - товариства з обмеженою відповідальністю;
 • - товариства з додатковою відповідальністю;
 • - повні товариства;
 • - командитні товариства.

Крім того, аудиторські фірми, як і будь-які інші суб'єкти підприємницької діяльності в Україні, можуть бути віднесені залежно від кількості працюючих (працівників за звітній період (календарний рік)) та доходів від будь-якої діяльності від за рік (визначених за середньорічним курсом НБУ) до суб'єктів, малого підприємництва (у т.ч. до мікропідприємництва), середнього або великого підприємництва (див. п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України [1]).

Створення та діяльність аудиторської фірми здійснюється за умови дотримання вимог, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" [25], (Додаток X).

Так, згідно ст. 5 даного Закону обов'язковими вимогами щодо створення аудиторської фірми є наступні:

 • 1. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор (сертифікований);
 • 2. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі аудиторської фірми не повинен перевищувати 30%;
 • 3. Право на здійснення аудиторської діяльності мають тільки аудиторські фірми та аудитори-приватні підприємці, які включені у Реєстр аудиторських фірм і аудиторів;
 • 4. Установчими документами має бути передбачена лише аудиторська діяльність, так як аудиторській фірмі забороняється займатися будь-якою комерційною діяльністю.

Порядок створення аудиторської фірми наступний:

 • 1. Складання Статуту аудиторської фірми;
 • 2. Державна реєстрація;
 • 3. Реєстрація в органах статистики;
 • 4. Реєстрація в органах податкової інспекції;
 • 5. Реєстрація в Пенсійному та інших фондах;
 • 6. Реєстрація у дозволяючій системі;
 • 7. Відкриття рахунку в банку;
 • 8. Заповнення та подання документів для включення у Реєстр АПУ;
 • 9. Реєстрація в АПУ.

Відповідно до п. 2.2.1 Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів для включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (яке відбувається тільки після державної реєстрації суб'єкта господарювання як підприємства) новостворені суб'єкти аудиторської діяльності-юридичні особи в Україні подають до АПУ визначений перелік документів:

 • а) заяву про включення до Реєстру (додаток 2 Порядку);
 • б) реєстраційну картку (додаток 4 Порядку);
 • в) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;
 • г) копію довідки ЄДРПОУ;
 • д) документ про внесення плати за включення до Реєстру. Суб'єкти аудиторської діяльності (аудитори та аудиторські фірми)

в Україні згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" [25], (Додаток X) наділені відповідними правами, мають обов'язки та несуть відповідальність за неякісне проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

Згідно ст. 18 Закону [25], аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності мають право:

 • 1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;
 • 2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

 • 3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;
 • 4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
 • 5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

За ст. 19 Закону [25] аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

 • 1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону, Закону України "Про засоби запобігання і протидії корупції" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;
 • 2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;
 • 3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • 4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 • 5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 • 6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;
 • 7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Крім того, згідно законодавства існують певні умови щодо заборони проведення аудиту (ст. 20 Закону [25]):

 • 1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 3) аудитором — членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 4) аудитором — працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 5) аудитором — працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
 • 7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Основною метою створення та діяльності аудиторської фірми є проведення аудиту і надання аудиторських послуг суб'єктам підприємницької діяльності, а також одержання прибутку в інтересах засновників та трудового колективу аудиторської фірми. Дохід та прибуток від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Предметом діяльності аудиторської фірми є аудиторська діяльність, що включає в себе проведення аудиту та надання інших супутніх аудиторських послуг (слід внести певне уточнення: так, консультування, бізнес-планування, відновлення обліку тощо робити дозволяється, а от здійснювати комерційну діяльність, навіть із видання чи продажу літератури з аудиту, обліку, оподаткування тощо заборонено).

Аудиторські фірми виконують наступні функції (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Функції аудиторських фірм

Функції

Зміст функцій

правова

експертиза установчих документів засновників і фінансово-господарської діяльності та стану майна підприємства

організаційна

організація роботи аудитора, оцінка аудитором організації обліку, складання фінансової звітності та перевірка відповідності чинному законодавству господарських операцій

методична

розробка методики проведення аудиту та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку окремих об'єктів, операцій, господарських процесів на основі погодження із замовником

консультаційна

проведення консультацій з питань організаційної роботи підприємства, ведення обліку, складання фінансової звітності

інформаційна

підготовка методичної, довідкової та іншої інформації та літератури з питань аудиторської діяльності підприємства

Основні ознаки класифікації аудиторських фірм:

 • - характер діяльності (виконання функцій);
 • - обсяг послуг, що реалізуються та кількості працівників.

За характером діяльності аудиторські фірми поділяються на універсальні та спеціалізовані; відносно обсягу послуг та кількості працівників — на суб'єкти малого (у.т.ч. мікропідприємництва), середнього та великого підприємництва (згідно з п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України [1]).

В Україні аудиторські фірми створено у всіх регіонах як за участю національного капіталу, так і спільні (з іноземними інвестиціями) та іноземні.

За ознаками аудиторські фірми України здебільше спеціалізовані та є суб'єктами мікропідприємництва — 3-7 осіб, що працюють на постійній основі за трудовими угодами.

Кількість приватних аудиторів в Україні значно менша, ніж у інших країнах Євроспільноти чи Америки, що пов'язано із достатньо невеликим терміном запровадження та розвитку аудиту в Україні (з 1993 року), труднощами в організації діяльності, пошуку клієнтів, формуванні замовлень на проведення аудиту тощо.

Недоліком аудиторської діяльності в Україні є невисока якість аудиторських перевірок, що є результатом відсутності правових актів за певними напрямами, суперечливості нормативно-законодавчої бази, методичної та інструктивної літератури, недостатнього досвіду роботи персоналу та достатня непрозорість економічних процесів.

Крім того, для України характерним є нерівномірність зростання кількості аудиторських фірм і аудиторів за регіонами. Так, високі темпи характерні для регіонів з високою діловою активністю — Київ та область, Харківська, Донецька, Запорізька області.

У 2012 році в Україні діяли відомі світові аудиторські фірми, персонал яких складається як із зарубіжних, так і з українських фахівців. Це як компанії "великої четвірки": Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, так і менш масштабні аудиторські організації.

Визначені фірми можуть здійснювати наступні види робіт:

 • - аудит;
 • - бухгалтерські послуги;
 • - консультації з питань аудиту;
 • - консультації з питань оподаткування, розробка податкових систем;
 • - оцінка бізнес-планів;
 • - консультації з питань управління;
 • - консультації в галузі IT (інформаційних технологій);
 • - навчання фахівців у рамках програми європейського співтовариства TACIS тощо.

У міжнародній практиці визначаються наступні форми аудиторської діяльності:

 • - індивідуальна;
 • - господарське товариство;
 • - професійна корпорація тощо.

Однак, однією з найпоширеніших форм організації аудиторської діяльності за кордоном є партнерство, коли на чолі аудиторської фірми стоять декілька незалежних аудиторів, які мають сертифікати. При створенні таких фірм законодавством встановлюються вимоги та обмеження, що забезпечують незалежність аудиторів.

Так, у США, наприклад, цими обмеженнями, згідно Кодексу, є:

 • - власники фірм повинні бути аудиторами, що мають практичний досвід;
 • - управляє фірмою лише один з засновників або директорів;
 • - акції фірми повинні належати або передаватися лише аудиторам;
 • - працівники фірми, що не отримали сертифікат, не мають право займати керівні посади і вирішувати професійні проблеми
 • - для аудиторів встановлені норми поведінки АІСРА тощо.

У країнах з розвиненою ринковою економікою переважна більшість аудиторських фірм невелика. Так, у США 95% аудиторських фірм мають штат до 15-25 осіб. Проте компанії „великої четвірки" виконують значний обсяг аудиторських послуг, їх річний прибуток обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Загалом, якщо порівнювати вимоги до створення та функціонування аудиторських фірм США та України, то ці вимоги до здійснення аудиторської діяльності у США значно вищі. Типова структура аудиторської фірми в США надана у Додатку Ю.

Повертаємось до аудиторської діяльності в Україні та нагадаємо, що останнім кроком, після якого аудиторські фірми та аудитори, що зареєстровані як фізичні особи — підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності є включення їх до Реєстру, що підтверджується виданням Свідоцтва відповідного зразка.

31 жовтня 2000 р. рішенням АПУ № 95 затверджено Положення про Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності.

У останній редакції Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] (Додаток X) поняття, положення та ведення Реєстру визнано в ст. 11, де останній називається "Реєстр аудиторських фірм та аудиторів".

Необхідно нагадати, що порядок ведення цього Реєстру визначається та забезпечується АПУ. Реєстр публікується АПУ в кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ apu.com.ua.

Реєстр ведеться стосовно легалізованих суб'єктів аудиторської діяльності (тобто тих, які мають свідоцтва, видані органами місцевого самоврядування щодо реєстрації за місцем знаходження та які мають свідоцтва, видані АПУ, про внесення їх до Реєстру) з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями України (АР Крим, області, міста Київ та Севастополь). Крім того, Реєстр додатково містить окремий Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Рішення про включення заявника до Реєстру (Переліку аудиторських фірм), продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, виключення з Реєстру (Переліку аудиторських фірм) або про відмову щодо включення до Реєстру (Переліку аудиторських фірм) приймається АПУ за поданням Комісії АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності відповідно до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Щодо включення аудиторських фірм до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту існують додаткові вимоги ніж відповідно до включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (див. ст. 5 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25]).

Згідно з п. 2.1.3 Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту, вноситься інформація про аудиторські фірми:

 • а) за трудовим договором за основним місцем роботи в яких працює не менше трьох аудиторів;
 • б) щодо яких є рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;
 • в) що уклали договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами — замовниками аудиту;
 • г) які є публічними для суспільства через розкриття на власному веб-сайті в мережі Інтернет такої інформації:
  • - назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код, адреса місцезнаходження, контактний телефон та адреса електронної пошти;
  • - посада, ПІБ, номер і дата видачі сертифіката, контактний номер телефону керівника аудиторської фірми;
  • - назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості, ПІБ керівника підрозділу (посадової особи), контактний телефон та адреса електронної пошти (за наявності);
  • - копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості;
  • - копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності;
  • - інформація про проведення аудиту суб'єктів господарювання, визначених у статті 8 Закону "Про аудиторську діяльність", а саме: перелік суб'єктів, у яких аудиторська фірма провела обов'язковий аудит протягом попереднього календарного року.

Таким чином, обов'язковий аудит можуть здійснювати тільки зареєстровані у спеціальному Переліку АПУ юридичні особи — суб'єкти аудиторської діяльності. За проведеними дослідженнями (офіційні дані АПУ станом на 03.04.2014 року), до цього Переліку потрапляють в середньому по Україні до 25% всіх аудиторських фірм, включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Наприклад, по м. Полтава та Полтавській області із 21 -ї аудиторської фірми вимогам відповідного Переліку відповідають тільки 6, що складає 28,57% від загальної їхньої кількості з Реєстру по даному регіону.

Для користувачів відкритою є така інформація з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:

 • - найменування аудиторської фірми (або ПІБ аудитора — фізичної особи — підприємця);
 • - ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки заявника;
 • - дата початку аудиторської діяльності;
 • - номер Свідоцтва;
 • - дата, до якої Свідоцтво чинне;
 • - результат зовнішньої перевірки системи контролю якості;
 • - номер телефону;
 • - веб-адреса (за наявності), а також вся інформація із Переліку аудиторських фірм (якщо аудиторська фірма включена до цього Переліку).

Згідно з п. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] за включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому АПУ.

Так, Рішенням АПУ "Про встановлення плати за проведення сертифікації та включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів" № 224/10 від 23 грудня 2010 року визначено, що починаючи з 01 січня 2011 року:

2. Плата за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів та за продовження терміну дії Свідоцтва про включення до Реєстру встановлюється у розмірі 6000,00 грн., у т. ч. ПДВ.

Секретаріат АПУ у 10-денний термін із дати отримання документів від заявника перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України та Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Після чого він передає документи з висновком про відповідність та комплектність поданих документів на розгляд до Комісії АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. Означена Комісія розглядає надані документи та подає на затвердження АПУ відповідний проект рішення щодо включення заявника до Реєстру (Переліку аудиторських фірм), продовження терміну чинності Свідоцтва, виключення з Реєстру (Переліку аудиторських фірм) або про відмову щодо включення до Реєстру (Переліку аудиторських фірм). Заявник вважається включеним до Реєстру (Переліку аудиторських фірм) з дати прийняття відповідного рішення АПУ. Після прийняття АПУ рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Термін дії Свідоцтва 5 років.

За даними АПУ станом на 31 грудня 2012 року до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів включено 1306 аудиторських фірм та 366 аудиторів-підприємців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >