< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні документи обліку коштів і розрахунків

Будь-яка підприємницька діяльність нерозривно пов'язана з рухом грошових коштів. Грошові кошти підприємства (організації) зберігаються на своїх розрахункових і поточних рахунках.

Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства, через який проводяться всі грошові операції без обмеження їхнього переліку.

Поточні рахунки відкриваються у всіх випадках, коли необхідне відокремлення яких-небудь операцій. До поточних рахунків відносяться: валютні рахунки; позичкові рахунки; рахунка по операціях із засобами цільового призначення; рахунки, обумовлені особливостями розрахунків і т.д.

Всі операції, пов'язані з безготівковими (банківськими) і наявними (касовими) грошовими розрахунками, повинні бути оформлені відповідними типовими формами документів, затвердженими у встановленому державою порядку.

Документи по безготівкових розрахунках платіжної системи України

Відповідно до п. 22.1 статті 22 Закону України "ПРО ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В УКРАЇНІ" від 05.04.2001 р. № 2346-ІП й Інструкцією Національного банку України "ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ" від 21.01.2004 р. № 22 (далі — Інструкція № 22), зі змінами і доповненнями (далі Інструкція про безготівкові розрахунки), при здійсненні розрахункових операцій використовуються платіжні інструменти:

 • — платіжне доручення;
 • — платіжна вимога-доручення;
 • — платіжна вимога;
 • — рахунковий чек;
 • — меморіальний ордер;
 • — акредитив;
 • — інкасове доручення (розпорядження);

Підприємства (клієнти банку) для здійснення розрахунків самостійно обирають форму розрахунків і визначають їх, при укладанні договорів. Форми розрахункових документів наведені як додатки до Інструкції про безготівкові розрахунки.

Крім того, Законом України "ПРО ОБІГ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ" від 5 квітня 2001 р. № 2374-Ш передбачена вексельна форма розрахунків, де розрахунковим документом є вексель.

Усі бланки розрахункових документів (крім розрахункових документів, що відносяться до документів суворого обліку, чеків, а також платіжних доручень, які дозволяється складати в довільній формі) складаються на папері формату А4 або А5 будь-яким способом (машинописним, з використанням комп'ютерної техніки й ін.), за умови обов'язкового забезпечення і схематичного розміщення всіх елементів (рамки, лінії, текстових елементів та ін.), крім цифр у квадратних дужках, що вказують номера реквізитів документа.

Реквізити форм розрахункових документів заповнюються відповідно до Правил додатка № 8 до Інструкції № 22.

Розрахунковий документ (за винятком рахункового чека і векселя) виписується в кількості екземплярів, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менше двох), з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машинок за один раз та копіювального або самокопіювального паперу.

Якщо використання копіювального і самокопіювального паперу неможливе, то на всіх тотожних екземплярах розрахункового документа в правому верхньому куті проставляються їхні порядкові номери (напр., 1, 2, 3 і т. д.).

Додаток 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ, ЇХ РЕЄСТРІВ І ЗАЯВИ НА ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА

 • 1. Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива.
 • 2. У цих правилах слово "Банк" означає — банки, що обслуговують платника, одержувача, стягувача.

№ поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

Назва документа

Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією НБУ про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі — Інструкція)

2

Код розрахункового документа

Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації, затвердженим наказом Держстандарту України від 06.11.96 № 472. Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній у полі 1

3

Зазначається код розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і букви.

4

Дата

складання

Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива):число, місяць та рік цифрами у форматі ДДММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число — цифрами ДД, місяць — словом, рік — цифрами РРРР

5

Дата

валютування

Зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ реквізит "Дата валютування" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"

6

Сума словами

Зазначається з великої букви, сума розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива) та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн."), копійки — цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень". Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп."

7

Сума

Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00".

Сума цифрами відповідає сумі словами

8

Код платника

Зазначається ідентифікаційний код платника ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється органами ДПС (далі — ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку в паспорті. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ в

реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів

9

Платник

Зазначаються назва платника, що відповідає назві платника, яка заявлена в банку платника в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

У разі повернення платежів з бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

10

Рахунок платника

Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган Державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу Державного казначейства (фінансової установи).

11

Банк платника

Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково

12

Код банку платника

Код банку, зазначеного в полі 11

13

Банк

отримувача

Зазначаються назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково

14

Код банку отримувача

Код банку, зазначеного в полі 13

15

Отримувач

Зазначаються назва отримувача, що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

16

Код

отримувача

Зазначається ідентифікаційний код отримувача за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код. Якщо платник знає , що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника або серія та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку в паспорті. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті, а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити". Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта фізичної особи, то ставляться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача — фізичну особу.

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев'ять нулів

17

Рахунок отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача в банку.

Якщо отримувач — це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи)

18

Код країни нерезидента

Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ "П" і тризначний код країни платника; якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ "0" і тризначний код країни отримувача; якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ "П" і тризначний код країни платника, далі символ "0" і тризначний код країни отримувача.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ цей реквізит розміщується в полі "Допоміжні реквізити"

19

Призначення платежу

Цей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 цієї Інструкції. Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 цієї Інструкції.

У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог додатка 2 до Порядку передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів — платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (зі змінами) (затверджений наказом ДПС від 01.07.2002 № 301, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023).

Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог

глави 6 цієї Інструкції

20

Додатковий реквізит

Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів НБУ

40

М П

Ставиться відбиток печатки платника, зразок якої заявлений банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

41

Підписи платника

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

42

Підписи банку

Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів —отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відповідального виконавця банку

43

М П

отримувача

Ставиться печатка одержувача, зразок якої заявлений банку одержувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

44

Підписи отримувача

Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

45

Строк дії чека

Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом

50

Дата

надходження

Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словом і рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

51

Дата

виконання

Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць — словами, рік — цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

60

Дата надходження в банк стягувача/ отримувача

Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку

61

Рахунок

стягувача/

отримувача

Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку

62

Стягувач/ отримувач

Зазначається назва стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача

63

Банк

стягувача/ отримувача

Зазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього банку (філії, відділення). У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення).

64

М П

стягувача/

отримувача

Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

65

Підписи

стягувача/

отримувача

Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки

66

Код

стягувача/ отримувача

Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється Органами ДПС

67

Код банку стягувача/ отримувача

Зазначається код банку стягувача (органу державного казначейства, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів), якому стягувач/отримувач надав розрахунковий документ

70

Дата перевірки органом Державної казначейської служби України, який обслуговує орган ДПС

Зазначається дата перевірки органом Державної казначейської служби України, у якому відкрито рахунок органу державної податкової служби, інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом державної податкової служби, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу Державної казначейської служби України

71

Рахунок отримувача

Зазначається номер бюджетного рахунку, відкритого в органі Державної казначейської служби України, у разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом ДПС

72

Отримувач

Зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування

території та код бюджетної класифікації в разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом ДПС.

73

Банк отримувача

Зазначається найменування органу Державної казначейської служби України, на балансі якого відкрито рахунок отримувача коштів, у разі стягнення коштів з платника податків/ суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом ДПС.

74

Код отримувача

Зазначається код органу Державної казначейської служби України [у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)] за ЄДРПОУ.

75

Код банку отримувача

Зазначається код органу Державної казначейської служби України, на ім'я якого відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого органом ДПС.

76

Стягувач

Зазначається найменування органу державної податкової служби в разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження).

Додатково може зазначатися місцезнаходження органу державної податкової служби. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ реквізит "Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"

77

М.П. стягувача

Ставиться відбиток печатки органу ДПС в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)

78

Підписи стягувача

Ставлять підписи відповідальні особи органу ДПС в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)

ДПС—Державна податкова служба ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Ідентифікаційний код — реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється органами державної податкової служби

НБУ — Національний банк України

Дозволяється заповнення розрахункового документа від руки (кульковою ручкою, чорнилом темного кольору). На першому екземплярі розрахункового документа ставиться печатка підприємства, що виписує документ, і підпису відповідальних осіб (особи).

Усі текстові елементи бланків повинні бути виконані українською мовою.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також використання і заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

Розрахункові документи приймаються банком без обмеження їх максимальної чи мінімальної суми, крім випадків, передбачених чинним законодавством, у тому числі і нормативно-правовими актами Національного банку України.

Банк платника на всіх екземплярах прийнятих розрахункових документів обов'язково заповнює реквізити "Дата надходження" і "Дата надходження в банк стягувача" (якщо реквізити передбачені формою документа), підтверджуючи їх підписом відповідального виконавця і відбитком штампа банку. На документах, прийнятих банком після закінчення операційного часу, крім того ставиться штамп "Вечірня".

Списання засобів з рахунку платника здійснюється на основі першого екземпляра розрахункового документа, що залишається на збереженні в банку платника.

Інші екземпляри розрахункового документа (крім рахункових чеків, векселів) банк передає платникові разом з поточною випискою банку.

У виписці розрахункового рахунку (передається банком клієнтові щодня або в інші встановлені терміни) вказуються всі зроблені за зазначений термін операції по розрахунковому рахунку.

У різних банках форми виписок можуть бути різними, але в них обов'язково передбачені основні (обов'язкові) реквізити виписки банку:

 • — номер розрахункового (поточного) рахунку підприємства;
 • — дата попередньої виписки;
 • — залишок засобів на початок дня виписки;
 • — номер і дата документа, сума приходу (витрати) засобів;
 • — сума обороту (підсумок) з виписки по прибутку і витраті;
 • — залишок засобів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець дня.

В таблиці 4.1. представлена форма виписки банку "Аваль".

Розглянемо зразки форм розрахункових документів, приведених у додатках до Інструкції про безготівкові розрахунки. Правила заповнення форм наведені в додатку 8 інструкції. Цифри в дужках на місці реквізитів документів — покажчик номера поля Правил заповнення даних реквізитів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >