< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання ефективності корпоративного управління

Трансформаційні процеси в економіці України зумовили актуальність проблематики з корпоративного управління. Це пов'язано з приватизацією державної власності, відродженням різних форм корпорацій, появою нової системи суспільних та виробничих відносин між зацікавленими у діяльності цих корпорацій особами.

Актуальність дослідження ефективності управління корпораціями зумовлена не тільки неврегульованістю корпоративних відносин, але й важливістю розвитку інтеграційних процесів в економіці.

Проблеми розвитку корпоративного сектора висвітлено в різних аспектах науковцями, а саме: правове регулювання відносин, формування інформаційного поля корпорацій, управління фінансовими ресурсами корпорацій, управління розвитком корпорацій та гармонізація інтересів учасників корпоративного управління, розбудова системи корпоративних відносин, яка дозволяє повною мірою використовувати всі переваги акціонерної форми власності.

Наше завдання - зрозуміти важливість ефективного корпоративного управління, знати шляхи його підвищення та бути обізнаним у рейтингах корпоративного управління.

Фактори підвищення ефективності корпоративного управління

Система корпоративного управління - це організаційна модель, за допомогою якої компанія представляє і захищає інтереси своїх інвесторів.

Одне із завдань корпоративного управління - нагляд і контроль за діями управлінського персоналу в умовах, коли функції управління і володіння корпорацією суперечать одна одній через "розпорошеність" акціонерного капіталу [1].

За визначенням П. Кочран і С. Вартік "корпоративне управління - це захисний механізм, що охоплює багато аспектів, які стосуються концепцій, теорій і практики рад директорів. Це галузь, що концентрується на взаєминах між радою директорів, акціонерами, вищим менеджментом, регуляторами, аудиторами й іншими стейк-холдерами" [1].

У вузькому розумінні корпоративне управління полягає у забезпеченні діяльності менеджерів щодо управління підприємством в інтересах власників-акціонерів. У широкому розумінні корпоративне управління - це захист та врахування інтересів як фінансових, так і не фінансових інвесторів, що роблять свій внесок у діяльність корпорації.

Отже, корпоративне управління - це управління організаційно-правовим полем бізнесу, оптимізацією організаційних структур, побудова внутрішньо- та між фірмових відносин компанії відповідно до прийнятих цілей. Такий погляд на сутність корпоративного управління відображає взаємозв'язок корпоративного управління та управління інтегрованими корпоративними структурами [1].

Показники оцінки ефективності корпоративного управління

Ефективність корпоративного управління визначають як результат поєднання чотирьох факторів, які застосовують відповідно до національної або регіональної специфіки: особливості національного законодавства, тип власності, органи управління, суспільний тиск. Вивчаючи їх, можна досягнути глибшого розуміння національного "регуляційного" середовища, з яким взаємодіють корпорації.

Концептуалізація корпоративного управління за цими уявленнями дозволяє дослідити та зрозуміти сили, які впливають на компанію.

Можна ідентифікувати сили, від яких залежить поведінка компанії, і розглянути суперечливі вимоги, що впливають на її діяльність. Звичайно, ці елементи постійно змінюються. Причому не існує критеріїв, за якими можна скласти "рейтинг" регуляційних законів і норм, типів власності чи суспільних традицій як джерел впливу на корпорацію [1].

Виділено три основні групи показників, які є необхідними та достатніми при оцінці ефективності корпоративного управління:

 • 1. Показники, що відображають ступінь дотримання в компанії принципів корпоративного управління.
 • 2. Показники, що характеризують результати фінансово-господарської діяльності компанії.
 • 3. Показники, що відображають ризики корпоративного управління [2].

У таблиці 10.1 представлений перелік основних структурних елементів за кожною групою показників.

Таблиця 10.1. Основні складові елементи в розрізі груп показників для оцінки ефективності корпоративного управління

1

Найменування груп показників

Показники

Показники, що відображають ступінь дотримання в компанії принципів корпоративного управління

 • - ступінь захищеності прав акціонерів;
 • - рівень участі зацікавлених осіб, ступінь розкриття інформації;
 • - рівень захисних заходів від поглинання компанії;
 • - рівень керівництва компанії;
 • - якісний рівень проведення аудиту та формування бухгалтерської звітності.

2

Показники, що характеризують результати фінансово-господарської діяльності компанії

 • - динаміка обсягу реалізації товарів;
 • - динаміка прибутку від звичайної діяльності до оподаткування;
 • - динаміка статутного капіталу;
 • - динаміка рентабельності акціонерного капіталу;
 • - динаміка рентабельності праці робітників апарату управління;
 • - динаміка показника дивідендної прибутковості акції;
 • - динаміка показника дивідендного виходу;
 • - динаміка ринкової капіталізації компанії.

3

Показники, що відображають ризики корпоративного управління

 • - рівень ризику "розмивання" частки акціонерів в статутному капіталі;
 • - ступінь обґрунтованості введення трансфертного ціноутворення;
 • - ступінь імовірності банкрутства;
 • - рівень ризику від реорганізації компанії;
 • - рівень ризику від зміни корпоративної структури компанії (незавершеність консолідації холдингів);
 • - рівень ризику від відсутності представників міноритарних акціонерів у складі ради директорів;
 • - рівень ризику, пов'язаний з участю в акціонерних товариствах держави як акціонера.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >