< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми № 1 Баланс

"Баланс" (форма № 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року, крім окремих випадків (наприклад реорганізація розпорядників бюджетних коштів).

Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма № 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету, за всіма виконуваними програмами (функціями).

Показники форми № 1 "Баланс" безпосередньо пов'язані із рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом МФУ від 26.06.2013 № 611, (далі - План рахунків). Зазначений План рахунків і його структура дає змогу отримувати вичерпну інформацію, необхідну для складання балансу.

Структуру Плану рахунків зорієнтовано на потреби складання балансу (рис. 1.8)

Взаємозв

Рис. 1.8 Взаємозв'язок балансу і Плану рахунків

Для складання форми № 1 "Баланс" бюджетні установи використовують облікові регістри за звітний період (рік) відображені в табл. 1.8

Таблиця 1.8. Відображення показників форми № 1 "Баланс" бюджетних установ у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Гр. форми № 1 "Баланс"

1

2

3

м/о № 9

Відображення інформації про наявність і стан необоротних активів

Гр. 3, 4 р. 112 (рах. 12), р. 122 (рах. 10), р. 132 (рах. 11)

гр. 3, 4 р. 111, 121, 131

м/о № 11, 12, 13

Відображення інформації про наявність і стан запасів

гр. 3, 4 р. 150

м/о № 10

гр. 3, 4 р. 160

м/о № 13

гр. 3, 4 р. 170

м/о № 1

Відображення інформації про облік коштів, розрахунків та інших активів

гр. 3, 4 р. 280

м/о № 2

гр. 3, 4 р. 250, 290

м/о № 3

гр. 3, 4 р. 260 (рах. 32)

р. 261 (субрах. 323), р. 262 (суб-

рах. 324), р. 263 (субрах. 326)

м/о № 4

гр. 3, 4 р. 182, 200

м/о № 5

гр. 3, 4 р. 183

м/о ф. № 274

Відображення інформації про облік коштів, розрахунків та інших активів

гр. 3, 4 р. 184, 185, 190, 340, 350, 370, 380, 390, 410

м/о № 7

гр. 3, 4 р. 182, 187

м/о № 8

гр. 3, 4 р. 186

Регістр обліку

Зміст операції

Гр. форми № 1 "Баланс"

м/о № 5

Відображення інформації про облік зобов'язань

гр. 3, 4 р. 424, 425

м/о № 6

гр. 3, 4 р. 421

м/о № 8

гр. 3, 4 р. 427

м/о № 2

Відображення інформації про доходи

гр. 3, 4 р. 450

м/о № 14

гр. 3, 4 р. 460

Підсумки оборотів і залишки щодо кожного аналітичного обліку рахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів і залишками цих рахунків книги "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет). Суми виведених залишків у книзі "Журнал - Головна" є підставою для складання форми № 1 "Баланс" бюджетних установ.

Заповнення форми № 1 "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

У розділі І "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів. У валюту балансу включається залишкова вартість необоротних активів, тобто баланс складається за принципом "баланс-нетто" ( табл. 1.9)

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року (табл. 1.10)

Розділ III "Витрати" призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді (табл. 1.11)

Сума Активу (рядок 310) складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. '

Пасив

Розділ I "Власний капітал" призначений для відображення коштів фондів розпорядників бюджетних коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.

Фонди розпорядників бюджетних коштів складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах (табл. 1.12).

У II розділі Пасиву балансу "Зобов'язання" наводять інформацію про заборгованість бюджетних установ за довгостроковими та поточними зобов'язаннями, а також про кредиторську заборгованість юридичних та фізичних осіб (табл. 1.13)

У III розділі Пасиву балансу "Доходи" наводять інформацію про суму доходів бюджетних установ (табл. 1.14)

Таблиця 1.9. Характеристика заповнення І розділу активу "Необоротні активи" форми №1 "Баланс"

АКТИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо)

за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Нематеріальні активи

Залишкова вартість

110

наводиться залишкова вартість нематеріальних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу

р. 112-р. 111

Знос

111

відображається сума нарахованого зносу на нематеріальні активи

КС1 субрахунку № 133

Первісна вартість

112

відображається первісна вартість нематеріальних активів, тобто фактична вартість придбання, виготовлення нематеріальних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість

ДС2 рахунку № 12

Основні засоби

Залишкова вартість

120

наводиться залишкова вартість основних засобів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу

р. 122 -р. 121

Знос

121

відображається сума нарахованого зносу на основні засоби

КС субрахунку № 131

Первісна вартість

122

відображається первісна вартість основних засобів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення основних засобів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість

ДС рахунку № 10

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість

130

наводиться залишкова вартість інших необоротних матеріальних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу

р. 132-р. 131

Знос

131

відображається сума нарахованого зносу на інші необоротні матеріальні активи

КС субрахунку № 132

Первісна вартість

132

відображається первісна вартість інших необоротних матеріальних активів, тобто фактична вартість придбання, виготовлення інших необоротних матеріальних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість

ДС рахунку № 11

Незавершене капітальне будівництво

140

Відображається вартість незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення, добудови, реконструкції, модернізації тощо) необоротних активів

ДС рахунку № 14

Таблиця 1.10. Характеристика заповнення ІІ розділу активу "Оборотні активи" форми № 1 "Баланс"

АКТИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо) за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Матеріали і продукти харчування

150

відображається вартість матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників бюджетних коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів

ДС рахунку № 23

Малоцінні та

швидкозношувані

предмети

160

відображається вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року

ДС рахунку № 22

Інші запаси

170

відображається вартість запасів розпорядників бюджетних коштів, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", зокрема: сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва; тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості; готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств

ДС рахунків №20, №21, № 24, № 25

Дебіторська заборгованість

180

відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:

Хр. 181-р. 187

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

відображається дебіторська заборгованість за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів

ДС субрахунків

№35, №361, №364

Розрахунки із податків та платежів

182

наводиться сума переплат за податками, зборами, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, які відносяться до виконання кошторису

ДС рахунку № 64

Розрахунки із страхування

183

відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування, яка відноситься до виконання кошторису

ДС рахунку № 65

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку, яка відноситься до виконання кошторису

ДС субрахунку №363

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

відображається дебіторська заборгованість з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо

ДС субрахунку №674

Розрахунки з підзвітними особами

186

відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

ДС субрахунку № 362

Розрахунки за іншими операціями

187

відображається вся інша дебіторська заборгованість, яка не включена до рядків 181-186 і не відноситься до виконання кошторису, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; заборгованості банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету

ДС субрахунків № 673, № 652, № 363*

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з внутрівідомчої передачі

ДС субрахунків № 683, № 684

Розрахунки за окремими програмами

200

відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання

ДС субрахунків № 364*

Короткострокові векселі одержані

210

наводиться сума короткострокових векселів, що одержані розпорядниками бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України

ДС рахунку №34

Інші кошти

220

відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах (фінансових активах (акціях, облігаціях тощо) у випадках, передбачених законодавством України)

ДС субрахунків №331, №332

Грошові кошти в дорозі

230

відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Казначейства, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників бюджетних коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами

ДС субрахунків № 333, № 334

Рахунки в банках

240

відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. Сума рядка утворюється з таких рядків:

І р. 241 -р. 244

Рахунки загального фонду

241

відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом

ДС субрахунків №311, №312

Рахунки спеціального фонду

242

наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на кінець звітного періоду (року), якщо це встановлено відповідним нормативно-правовим актом

ДС субрахунків №313, №314, №315, №316

Рахунки в іноземній валюті

243

наводиться залишок коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фонду бюджету, що належать розпорядникам бюджетних коштів і перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

ДС субрахунку № 318

Інші поточні рахунки

244

відображається не наведена у рядках 241-243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

ДС субрахунку № 319

Рахунки в казначействі загального фонду

250

відображається залишок коштів загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Казначейства. У цьому рядку залишку коштів на початок та кінець звітного року не повинно бути

ДС субрахунків №321, №322

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Казначейства. Сума рядка утворюється з таких рядків:

Ер. 261- р. 264

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

відображається залишок коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

ДС субрахунку № 323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

відображаються залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетних установ як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

ДС субрахунку № 324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

на звітну дату відображається залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець звітного року не повинно бути

ДС субрахунку № 326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

відображається залишок коштів, отриманих від місцевих бюджетів за операціями з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У разі закінчення програми у цьому рядку залишку коштів на кінець звітного року не повинно бути

ДС субрахунку № 326

Інші рахунки в казначействі

270

відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Казначейства, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження

ДС субрахунків № 325, № 328

Каса

280

Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України

ДС субрахунків № 301, №302

Таблиця 1.11. Характеристика заповнення ІІІ розділу активу "Витрати" форми №1 "Баланс"

АКТИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо) за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

Наводиться сума проведених фактичних видатків та наданих кредитів розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів відповідно до кошторису

ДС субрахунку № 801 або № 802

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

Відображаються фактичні видатки та надані кредити спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких рядків

Ір. 301 - р. 304

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

відображаються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

ДС субрахунку № 811

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

ДС субрахунку № 812

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису в частині інших надходжень спеціального фонду та за позиками міжнародних фінансових організацій (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)

ДС субрахунку № 813

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

ДС субрахунку № 813

Таблиця 1.12. Характеристика заповнення І розділу пасиву "Власний капітал" форми №1 "Баланс"

ПАСИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо) за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Фонд у необоротних активах

330

наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, у незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні розпорядників бюджетних коштів, за вирахуванням нарахованого зносу

КС рахунку № 40

Фонд у малоцінних та

швидкозношуваних

предметах

340

відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року

КС рахунку № 41

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

відображається результат виконання кошторису за загальним фондом. Результат виконання кошторису за загальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду тощо. Показник може бути від'ємний

КС або ДС субрахунку № 431

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

відображається результат виконання кошторису за спеціальним фондом. Результат виконання кошторису за спеціальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості спеціального фонду, перерахування (отримання) залишку коштів, що склався на початок року у розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (якщо їм законодавчими актами надані такі повноваження), або у разі отримання залишку коштів, перерахованого суб'єктом підприємницької діяльності юридичною особою, на базі якої створено розпорядника бюджетних коштів, з рахунків, відкритих у банку, та переданих (отриманих) інших активів і зобов'язань тощо. Показник може бути від'ємний

КС або ДС субрахунку № 432

Результати переоцінок

370

наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, що склався на кінець звітного періоду (року). За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису

КС рахунку № 44

Таблиця 1.13. Характеристика заповнення ІІ розділу пасиву "Зобов'язання" форми №1 "Баланс"

ПАСИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо) за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Довгострокові зобов'язання

380

наводяться зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства України

КС рахунків № 50 - 52

Короткострокові позики

390

відображаються короткострокові кредити та позики, одержані розпорядниками бюджетних коштів у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства України

КС рахунку №60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки

КС рахунку №61

Короткострокові векселі видані

410

наводиться сума векселів, виданих розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року

КС рахунку №62

Кредиторська заборгованість

420

відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків

ІР. 421-р. 429

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання

КС рахунків № 63, 67

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; з оплати за навчання у закладах освіти; перед мешканцями гуртожитків по платі за проживання; перед працівниками за формений одяг та харчування

КС субрахунку №674

Розрахунки із податків та платежів

423

відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за податками та платежами до бюджетів та іншими розрахунками з бюджетами, зокрема за коштами, виділеними з бюджету на придбання облігацій або акцій, у випадках, передбачених законодавством України; заборгованість за сумою відшкодованих збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету

КС рахунку №64

Розрахунки із страхування

424

наводиться кредиторська заборгованість перед Фондами та іншими організаціями зі страхування

КС субрахунку №651

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників бюджетних коштів, за всіма видами оплати праці; за допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів

КС субрахунку №661

Розрахунки зі стипендіатами

426

відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями

КС субрахунку №662

Розрахунки з підзвітними особами

427

відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

КС субрахунку №362

Розрахунки за депозитними сумами

428

наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, органів доходів і зборів тощо)

КС субрахунку №672

Розрахунки за іншими операціями

429

відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421 - 428, у т. ч. суми заборгованості за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, з утримання членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами, за розрахунками з виплати довічного утримання суддів, пільг, субсидій, допомоги і компенсацій, у т. ч. громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, іншими виплатами, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; за видатками на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, за розрахунками з програм, пов'язаних з виконанням загальнодержавних заходів, затверджених у встановленому порядку, та з депонентами. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

КС субрахунків № 663 - № 669, № 674*, № 652, №671

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі майна

КС субрахунків № 683, 684

Розрахунки за окремими програмами

440

відображається сума заборгованості розпорядників бюджетних коштів, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими у державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за операціями з кредитування з бюджету). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання

КС субрахунку № 675*

Таблиця 1.14. Характеристика заповнення ІІІ розділу пасиву "Доходи" форми №1 "Баланс"

ПАСИВ

Код рядка

Характеристика рядка

Залишок (сальдо)

за рахунками (субрахунками)

1

2

3

4

Доходи загального фонду

450

наводяться кошти, що фактично надійшли на рахунок розпорядників бюджетних коштів із загального фонду бюджету

КС субрахунку №701 або №702

Доходи спеціального фонду

460

відображаються нараховані або отримані доходи спеціального фонду розпорядниками бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків

Ір. 461 - р. 464

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

наводяться суми доходу, нарахованого як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна; надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

КС субрахунків №711, №714, № 715, № 741

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

відображаються надходження благодійних внесків, грантів, дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

КС субрахунку № 712

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

відображаються інші надходження спеціального фонду(крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) та позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки

КС субрахунку № 713

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

відображаються надходження спеціального фонду, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

КС субрахунку № 713

Сума Пасиву (рядок 470) складається із суми рядків: 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460.

У квартальній фінансовій звітності розділ III Активу "Витрати" та розділ III Пасиву "Доходи" складається наростаючим підсумком з початку року, тобто в балансі показуються загальні суми доходів і витрат з початку бюджетного року до звітної дати.

При складанні річного заключного балансу бюджетні установи визначають фінансовий результат виконання кошторису з метою відображення його в балансі у складі власного капіталу.

У зв'язку з чим усі доходи і витрати бюджетної установи у кінці року (перед складанням заключного балансу) списують на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів" окремо за загальним і спеціальним фондами. Тому у третьому розділі заключного балансу за активом, станом на кінець року, можуть бути лише суми залишків незавершеного виробництва у виробничих (навчальних) майстернях, витрати під урожай наступного в підсобних (навчальних) сільських господарствах та незавершених і незданих замовнику договірних науково-дослідних робіт.

Відповідно - у III розділі пасиву "Доходи", на кінець року, можуть бути лише залишки за статтею "Доходи спеціального фонду", де відображаються одержані авансом кошти спеціального фонду, витрачатися які будуть у наступному році.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >