< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Касове виконання бюджетів у Франції

Бюджетна система Франції

Бюджетна система Франції є багатоланковою і складається з:

 • - державного бюджету;
 • - місцевих бюджетів;
 • - спеціальних рахунків Казначейства (відкриваються для державних установ, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність);
 • - приєднаних бюджетів (для фінансування пошти та телеграфу, сільськогосподарських дотацій);
 • - операцій тимчасового характеру.

Державний бюджет Франції є основою фінансової системи. На нього припадає половина всіх фінансових ресурсів держави. У цілому державний бюджет не затверджується законодавчою владою, а щорічно складається як допоміжний документ, що механічно об'єднує загальний бюджет, численні спеціальні рахунки казначейства і приєднані бюджети.

Державний бюджет є основним документом у сфері державних фінансів, у якому плануються доходи і видатки держави на бюджетний рік. Він складається з дохідної та видаткової частин.

Дохідна частина державного бюджету формується за рахунок:

 • - усіх видів податків та неподаткових надходжень;
 • - поточних поступлень від промислової та комерційної діяльності держави;
 • - надходжень від участі держави в капіталі, а також від інших активів і прав держави як власника державного майна;
 • - коштів від пожертвувань і заповітів на користь держави;
 • - погашення позик і авансів тощо.

У структурі доходів державного бюджету переважають податкові надходження (із них біля 40% надходжень від податку з обороту, 20% - податку на доходи, 15% - відрахування з прибутку). Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі надходження податкових платежів до бюджету у складі Міністерства економіки та фінансів створено Головне податкове управління. Податковий контроль здійснюється як шляхом камеральних перевірок податкових декларацій, так і через проведення документальних перевірок.

Видатки державного бюджету охоплюють такі основні статті:

 • - асигнування на утримання органів державної влади;
 • - видатки на утримання персоналу: винагороди за трудову діяльність, внески і відрахування до фондів соціального страхування, допомога з соціального забезпечення, інші види допомог;
 • - поточні видатки, що включають субвенції на утримання служб загальнодержавного значення і не пов'язані з видатками на обслуговування персоналу;
 • - обслуговування державного боргу;
 • - інвестиційні видатки;
 • - інтервенціоністські видатки, що включають трансферти населенню, підприємствам, органам місцевого самоврядування;
 • - видатки по фінансових операціях: позики, аванси тощо.

У бюджеті доходи представлені загальною сумою без їх співставлення до видатків. Сукупність доходів забезпечує виконання видаткової частини бюджету. При цьому всі доходи і видатки відображаються на єдиному рахунку, який вважається загальним бюджетним. Разом з тим окремі види доходів безпосередньо розписуються на відповідні видатки. Таке виділення коштів здійснюється у вигляді приєднаних бюджетів і спеціальних рахунків.

У приєднаних бюджетах відображаються операції, пов'язані з основною діяльністю державних органів, що не є юридичною особою. Операції по приєднаних бюджетах плануються та виконуються у такому самому порядку, що й операції по загальному бюджету.

Приєднані бюджети включають два розділи:

- розділ поточних операцій відображає доходи і видатки поточного управління; - розділ операцій з капіталом - доходи і видатки, пов'язані з інвестиційними

операціями та спеціальними ресурсами, виділеними на їх покриття. Спеціальні рахунки можуть відкриватися тільки на основі закону про державний бюджет. Розрізняють наступні категорії спеціальних рахунків:

 • - цільові рахунки (або рахунки цільового призначення) відображають бюджетні операції, які фінансуються за рахунок доходів, що призначаються для конкретних видатків. Зазначені доходи можуть поповнюватися відрахуваннями від загального бюджету в межах 10% від початкових асигнувань з кожного рахунка. Однак списання коштів із рахунків цільового призначення до загального чи приєднаного бюджетів не допускається;
 • - рахунки комерційних операцій відображають операції промислового або комерційного характеру, що здійснюються державними органами, які не мають статусу юридичної особи. На рахунку комерційних операцій відображаються бюджетні операції, які відносяться до державного боргу і касового управління, крім операцій поточного управління;
 • - рахунки по грошових операціях відображають доходи та видатки грошового характеру;
 • - рахунки фінансової допомоги відображають позики й аванси, що надаються державою. На позики й аванси встановлюється відсоткова ставка, яка не може бути нижчою за ставки по облігаціях або казначейських бонах. По кожному дебітору чи категорії дебіторів відкривається окремий рахунок.

У серпні 2001 року був прийнятий Органічний закон6 "Про фінансове законодавство". Закон передбачає виділення асигнувань по міністерствах і відомствах відповідно до конкретних бюджетних програм. До кожного міністерства доводяться затверджені бюджетні асигнування, які містять бюджетні зобов'язання та річний обсяг асигнувань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >