< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система візуально-звукового оповіщення

Призначення: екстрене оповіщення гостей і співробітників го­телю про виникнення екстремальної ситуації, визначення шляхів якнайшвидшої безпечної евакуації, подання іншої екстреної інфор­мації.

Побудова: для оповіщення використовуються спеціалізовані гучномовці, світлові табло з фіксованими написами ("Пожежа", "Вихід" тощо), піктограмами або світлодіодне табло. Сигнал на включення засобів оповіщення подається автоматично центральною станцією пожежної сигналізації або оператором системи безпеки. Так само передана через гучномовці аудіоінформація може вимов­лятися через мікрофон оператором або бути попередньо записана на магнітофон або в пам'яті комп'ютера і передаватися автоматично.

Необхідно відзначити, що сучасні потужні інтегровані системи пожежної безпеки включають розвинуті інтелектуальні системи оповіщення, що формують звукові і візуальні повідомлення залежно від конкретної ситуації (конкретного місця загоряння, розмірів те­риторії, охопленої вогнем, часу, що пройшов з моменту загоряння тощо), що забезпечує найбільшу ефективність евакуації і безпеку.

Система охоронної сигналізації

Призначення: ефективне і своєчасне виявлення факту несанк­ціонованого проникнення в приміщення, що охороняються (майда­нчики, зони) з точним визначенням місця, оповіщення співробітни­ків служби безпеки, міліції (позавідомчої охорони), документування інформації.

За допомогою засобів охоронної сигналізації захистові підля­гають:

 • o зовнішній периметр готельного комплексу;
 • o паркування автотранспорту;
 • o зовнішній периметр готелю;
 • o відповідальні службові приміщення, такі як каса, камера тим­часового зберігання коштовностей, комори, кабінети адміністрації готелю, різного роду апаратні і пультові;
 • o готельні номери;
 • o інші площадки, зони, приміщення.

З огляду на велику кількість точок охорони, складний і не передбачуваний режим функціонування об'єкту, необхідність дотри­мання принципу максимізації показника ефективність /вартість і на­явність могутніх систем обмеження доступу і телевізійного спосте­реження, достатнім може вважатися принцип мінімального осна­щення готельних номерів сигналізаційними засобами. З тих же при­чин необхідна реалізація децентралізованого принципу охорони, тобто встановлення і зняття з охорони, які здійснює сам клієнт.

Природно, це не стосується деяких інших приміщень підвище­ної важливості, таких, як сейфова кімната, каса, комори тощо. При оснащенні цих приміщень необхідно дотримуватися принципу багаторубіжності, тобто застосування декількох концентричних кілець сигналізації, що оточують об'єкт охорони.

Індивідуальні пластикові картки, що використовуються як "електронний ключ", забезпечуючи доступ у приміщення за певним алгоритмом, існують таких типів:

 • o перфоровані (найдешевші, перезапис неможливий);
 • o магнітні (найбільш розповсюджені, дешеві);
 • o штрихкодові (надійні, дешеві, без перезапису);
 • o viegand (індуктивні) - перезапис неможливий, середньої вар­тості;
 • o proximiti -з дистанційним зчитуванням, відносно дорогі;
 • o smart - з вбудованим чипом (найбільша кількість функцій), практично неможливо підробити, найдорожчі.

Зчитувачі пластикових карток призначаються для зчитування з них інформації.

Кодонабірні пристрої призначені для набору індивідуального коду; іноді поєднуються зі зчитувачем карт, у цьому випадку код служить для підтвердження факту санкціонованого використання картки.

Контролери зчитувальних пристроїв призначені для обробки інформації, що надходить від зчитувачів і кодонабірних пристроїв та передають її на центральну станцію (головний контролер), дозво­ляють або забороняють доступ відповідно до закладеного алгорит­му, управляють замками.

Центральна станція системи управління доступом являє со­бою, як правило, персональний комп'ютер, сервер, іноді головний контролер або і те, й інше. В інтегрованих комплексах безпеки від­повідні модулі або безпосередньо сервер комплексу використову­ються для контролю, обробки, відображення і документування ін­формації, що надходить, управління режимом доступу, програму­вання локальних контролерів, організації взаємодії з іншими систе­мами комплексу безпеки, прийому та передачі інформації.

Крім того, до мережної системи включаються:

 • o обладнання для виготовлення карт, записування інформації;
 • o замкові дверні пристрої (електромеханічні й електромагнітні замки, електрозасувки "дверные доводчики" тощо).
 • o інші пристрої, що включають тамбури, шлюзи, прохідні кабі­ни, детектори металів (в умовах готелю ці пристрої можуть застосо­вуватися зі значними обмеженнями).

З погляду економії коштів, найдоцільніше використовувати звичайні пластикові картки з магнітним кодуванням. Для гостей класу VIP можуть бути рекомендовані proximiti-картки (зчитуються дистанційно, навіть якщо знаходяться всередині гаманця в нагруд­ній кишені). Картка видається гостеві при реєстрації. Система буду­ється таким чином, що доступ гостя до номера дозволяється рівно на оплачений термін перебування в готелі. Крім того, можливий до­звіл або заборона доступу до тих або інших приміщень (зон, повер­хів) залежно від сплаченого комплексу послуг, класу тощо. Відвіду­вачам, які не є клієнтами готелю, можуть також видаватися індиві­дуальні карти, що дозволяють, наприклад, мати доступ на певний поверх протягом певного часу.

Відзначимо, що можливі найрізноманітніші налаштування си­стеми на певну реакцію у випадку спроби несанкціонованого про­ходу. Наприклад, якщо зафіксовано спробу скористатися гостьовою карткою в рамках дозволеного маршруту, але поза заданим часом, система може заборонити прохід або дозволити його, негайно спо­вістивши службу безпеки.

Обслуговуючий персонал готелю, співробітники служби без­пеки можуть мати персональні картки, що дозволяють доступ до певних або до всіх номерів. При кожному факту входження у номер центральна станція фіксує, хто і коли ввійшов.

Система телевізійного спостереження

Призначення: забезпечення візуального контролю за обстанов­кою на об'єкті, аналіз позаштатних ситуацій, верифікація (перевірка істинності) сигналів тривоги, що надходять, допомога в прийнятті оперативних рішень, протоколювання візуальної інформації.

Відзначимо, що у всіх сучасних концепціях безпеки загально­визнаним вважається висока ефективність застосування систем те­левізійного спостереження. Саме тому практично всі комплекси те­хнічних засобів безпеки великих готелів, що встановлюються в останні роки за кордоном, оснащуються потужними системами те­левізійного спостереження. Такі системи включають, як правило, від декількох десятків до сотень телевізійних камер, кілька постів спостереження, оснащених моніторами і винесеними пультами управління.

Узагалі, при виборі типу установки потрібно враховувати таку обставину: відкрито встановлена камера, з одного боку, "відлякує" потенційного злочинця, з іншого боку, створює певний моральний дискомфорт для клієнтів.

Відеоінформація від камер надходить до центральної пульто­вої, де за допомогою різних відеокомутаційних пристроїв здійсню­ється обробка відеосигналів (накладення дати, часу, імені або номе­ра камери, поєднання зображень тощо), виведення відеоінформації на монітори, запис на реєструючі пристрої, розподіл інформації між постами (пультовими), взаємодія з іншими системами комплексу безпеки.

Система захисту інформації

Захистові підлягає така інформація:

 • o про гостей категорії VIP;
 • o про факт прибуття і вибуття, час проживання, розпорядок дня, відвідувачів і телефонних абонентів клієнта;
 • o про зміст переговорів, що ведуться гостем (у номері або в спеціально відведених кімнатах);
 • o інформація, що обробляється із застосуванням клієнтської або готельної оргтехніки (персональний комп'ютер, друкарська ма­шинка, електронна записна книжка тощо);
 • o інформація, що обговорюється або оброблюється із засто­суванням технічних засобів під час нарад у спеціально виділених приміщеннях;
 • o комерційна таємниця.

Комерційну таємницю про діяльність готелю можуть складати відомості про окремі фінансові показники, про систему ділових зв'язків, відомості про клієнтів, дані щодо кадрів, відомості щодо організації охорони і протипожежної безпеки.

Захист відомостей здійснюється за допомогою певних органі­заційно-технічних заходів. До організаційних заходів варто віднести обмеження доступу до даних, що захищаються, і введення адмініст­ративної і правової відповідальності за їх розголошення. Технічні заходи мають на меті виключити витік відомостей, що захищають­ся, по технічних каналах за рахунок прослуховування по акустич­них і віброакустичних каналах, побічних електромагнітних випро­мінювань і наведень технічних засобів зв'язку, електроживлення, радіотелевізійної прийомної апаратури, електропобутових приладів, оргтехніки тощо; оптичним каналом; за рахунок засобів несанкціо­нованого зчитування інформації (закладок).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >