< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління фінансовими інвестиціями

Розвиток інвестицій постійно потребує мобілізації й розподілу фінансових коштів.

Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння грошима, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником. Крім того, вони передбачають можливість виплати доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також передання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Відповідно до законів України можуть випускатися такі види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі та ін.

Акція - це цінний папір без встановленого строку обігу, який засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним дає його власникові право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігації засвідчують внесення їх власником коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів у передбачений строк з виплатою відсотків (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Казначейські зобов'язання - це цінні папери на пред'явника, які поширюються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету й дають право на одержання фінансового доходу.

Ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після встановленого строку депозиту й відсотків по ньому.

Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселеотримувачу).

Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану

Інвестиційний проект - це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних у країні законів.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених сторін; партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

Опис інвестиційного проекту

Короткий опис

До 4 сторінок стислого конкретного викладу суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція:

 • - опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;
 • - характеристика якості продукції, обґрунтування конкуренто­спроможності;
 • - умови гарантійного обслуговування продукції;
 • - умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:
 • - обґрунтування прогнозованої ціни на продукцію чи послуги;
 • - обсяги можливої реалізації продукції;
 • - споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);
 • - порівняння з продукцією конкурентів на ринку;
 • - аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);
 • - стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

 • - номенклатура продукції та послуг;
 • - обсяг продажу;
 • - календарний графік виробництва (за місяцями) на наступні два-три роки, що розроблюється помісячно або в тижневому режимі;
 • - забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання);
 • - система контролю якості продукції;
 • - місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;
 • - умови зберігання готової продукції;
 • - навантаження на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо впливу на нього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

 • - організаційна схема управління підприємством, перелік усіх підрозділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної;
 • - керівники, їхня службова характеристика та об'єктивні дані;
 • - штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації та спеціальності працівників, розподіл відповідальності;
 • - посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати;
 • - потреба у навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на підвищення кваліфікації працівників;
 • - умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, пов'язаних з реалізацією інвестицій):

 • - обсяги та структура інвестиційних витрат;
 • - кошторис витрат;
 • - технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;
 • - джерела фінансування інвестицій;
 • - обсяг і структура основних фондів;
 • - юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди. Фінансовий план:
 • - витрати на виробництво;
 • - очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг;
 • - обсяги доходів і витрат підприємства;
 • - зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгалтерського балансу підприємства);
 • - обсяги та напрямки використання прибутку;
 • - порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;
 • - терміни та графік повернення позик;
 • - пропозиції щодо умов можливої угоди на отримання необхідної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.

Оцінювання ризику та заходи зі страхування:

 • - опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;
 • - аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, врахованих у розрахунку ефективності проекту;
 • - план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своєчасного страхування від наслідків негативних дій;
 • - оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найсприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл ймовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

 • - календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);
 • - організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;
 • - плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;
 • - критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

Економічна ефективність:

- розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приве­деної вартості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат.

Якість і обґрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об'єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність розробника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розробка такого проекту є методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

Проект має бути простим і зрозумілим, стислим (до 10 сторінок) і добре оформленим, містити тільки конкретні твердження, показники й розрахунки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >