< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • • Економічна суть депозитів, їх класифікація.
 • • Депозитна політика банку.
 • • Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій за ними.
 • • Порядок відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.
 • • Порядок відкриття кореспондентських рахунків в установах банків.
 • • Відкриття карткових рахунків.
 • • Порядок відкриття строкових (вкладних) рахунків юридичним особам і операції за ними.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 2. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. -316 с.
 • 3. Бугрій М. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки. - Л.: Вид-во Л НУ ім. Ів. Франка, 2001. - 149 с.
 • 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 5. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджено постановою № 492 Правління НБУ від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 6. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 7. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Затверджено постановою № 118 Правління НБУ від 26.03.1998 р. (із змінами і доповненнями).
 • 8. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затверджено постановою № 516 Правління НБУ від 03.12.2003 р.
 • 9. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.
 • 10. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ІДУЛ, 2002. – 616 с.
 • 11. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. //.

Глосарій

Вклади (депозити) на вимогу – це грошові кошти або банківські метали, що розміщені в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку.

Вклади (депозити) строкові – це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк.

Вкладник – юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах

Нерезиденти-інвестори – суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.

Офіційні представництва – іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

Економічна суть депозитів, їх класифікація

Однією з важливих функцій банків є мобілізація тимчасово вільних грошових коштів і перетворення їх у капітал. Основну суму залучених коштів становлять тимчасово вільні грошові кошти, що виникають на основі круто обороту промислового і торгового капіталу, особисті грошові заощадження населення. Залучені кошти становлять більшу частину ресурсів банків.

У Положенні про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (постанова № 516 Правління НБУ від 03.12.2003 р.) термін "вклад (депозит)" означає, що це грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі у валюті України або іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України та умов договору, а "вкладник" - це юридична чи фізична особа, яка здійснює розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на банківські вкладні (депозитні) рахунки на договірних умовах. Звідси операції, пов'язані із залученням коштів на вклади (депозити), називають депозитними. Депозитним може бути будь-який рахунок, який відкритий у банку - юридичній або фізичній особі і на якому зберігаються їхні кошти. Це означає, що всі клієнтські рахунки є депозитними. Загальну класифікацію вкладів (депозитів) відображено нa рис. 2.2.

Класифікація депозитів

Рис. 2.2. Класифікація депозитів

Банківська практика характеризується великим різноманіттям депозитів. Це пояснюється тим, що банки прагнуть якнайповніше задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги та залучити заощадження і вільні грошові капітали на банківські рахунки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >