< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік вибуття автомобіля з підприємства

Як передбачено п. ЗЗ П(С)БО 7, об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Крім того, вибуття може відбуватися також внаслідок форс-мажорних обставин, стихійних лих, крадіжок тощо. Кінцевим результатом обліку з вибуття транспортних засобів є визначення фінансового результату від вибуття об'єкта основних засобів. Згідно з п. 34 П(С)Бо 7, фінансовий результат від продажу автомобіля визначається вирахуванням з доходу від продажу його залишкової вартості і непрямих податків і витрат, пов'язаних з таким вибуттям. Отже, такий показник можна розрахувати за алгоритмом:

ФР = Дв - ПДВ - Ак - Зв - Вп,

де ФР - фінансовий результат (прибуток або збиток);

Дв - доходи від вибуття активу;

ПДВ - сума податку на додану вартість;

Ак - акцизний збір з легкових автомобілів;

Зв - залишкова вартість автомобіля;

Вп - витрати з продажу (передпродажні, комісійні тощо).

Продаж автомобіля

Підготовка до продажу. У фінансовому обліку сума передпродажних витрат відображається в складі собівартості реалізації основних засобів, тобто на субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" (якщо підприємство для обліку витрат використовує клас 9 рахунків) або на рахунку 85 "Інші затрати" (якщо підприємство для обліку витрат використовує клас 8 рахунків або 8-й та 9-й класи одночасно).

Приклад 1. Підготовка автомобіля до продажу. Вихідні умови:

 • 1. Витрати підприємства на підготовку автомобіля до продажу становили 1000 грн.
 • 2. Сума понесених витрат віднесена до валових і не перевищила 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх основних фондів станом на початок року.

Відображення операцій наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Відображення витрат при підготовці автомобіля до продажу

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Відображено суму витрат, понесених з підготовкою автомобіля до продажу

972

377, 641, 65, 66, 685 та ін.

1000

2

Списано суму понесених витрат на зменшення фінансового результату

793

972

1000

Облік продажу автомобілів. Доходи від продажу автотранспорту відображають на субрахунку 742 "Доходи від реалізації необоротних активів", витрати з продажу та залишкову вартість - на субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів". Фінансовий результат - на субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

Якщо продається автомобіль, який раніше був переоцінений, то перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу (пункт 21 П(С)БО 7).

Документальне оформлення продажу автомобіля. Продаж може бути оформлено як типовим, так і нетиповим документом. До останнього належать форми товарних накладних. Якщо підприємство вирішило застосовувати типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, то слід скористатися формами, які затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. за № 352 (далі - Наказ № З52). Цим Наказом передбачено, що при передачі автотранспортного засобу іншому підприємству за плату складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 0З-1). Він складається в трьох примірниках: перші два залишаються на підприємстві, яке продає автомобіль, а третій передається особі, що купує такий автомобіль.

У підприємства-покупця на підставі акта за формою № 0З-1 (товарної накладної) в одному примірнику заповнюється Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6). Нагадаємо, що інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів. Ведення може здійснюватися як в ручному, так і електронному варіантах.

Крім того, на підставі відміток про вибуття автотранспорту (продажу), що зроблені в акті приймання-передачі основних засобів, робиться запис в Інвентарний список основних засобів (форма № ОЗ-9). Потім на підставі інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів проводиться запис про вибуття до Картки обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8).

Відповідно до наказу Держкомстату № 352, названі реєстри аналітичного обліку основних засобів, що вибули (форми № ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9), додаються до акту, яким оформлено вибуття основних засобів (ОЗ-1). Отже, документальне оформлення вибуття авто в разі використання типових форм документації не можна назвати простим. В іншому варіанті, якщо підприємство-покупець не вимагає оформлення типових документів, можна скласти лише акт при-йому-передачі довільної форми із зазначенням необхідних реквізитів, які задовольняють як продавця, так і покупця. Такий варіант оформлення документів дозволяється наказом Мінфіну України від 1995 р, за № 88, у якому зазначено, що підприємства мають право застосовувати нетипові документи із дотриманням вимог щодо обов'язкових реквізитів.

Під час продажу автомобіля його знімають з реєстрації в органах ДАІ і оформлюють на нового власника. В окремих випадках продавець має передати покупцеві гарантійний талон або сервісну книжку (за наявності).

У випадку ліквідації автотранспортного засобу рекомендується складати документ спеціального призначення за типовою формою № ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів, який містить усі необхідні реквізити для такого роду операції.

Приклад 2. Відображення в обліку продажу автомобіля

Вихідні умови:

 • 1. Підприємство реалізувало автомобіль за ціною 60 000 грн, у т.ч. ПДВ 10 000 грн.
 • 2. Первісна вартість автомобіля становить 41 000 грн. Зношення - 1000 грн.
 • 3. Сума витрат, пов'язаних з передпродажною підготовкою, становить 2400 грн (у т. ч. ПДВ - 400 грн).

Відображення операцій наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Відображення в обліку продажу автомобіля

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Передано автомобіль покупцеві

361

742

60 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

742

641

10 000

3

Списано суму зношення реалізованого автомобіля

131

105

1000

4

Списано залишкову вартість реалізованого автомобіля

972

105

40 000

5

Відображено суму передпродажних витрат

972

631

2000

6

Списано на фінансовий результат суму доходу від реалізації автомобіля

742

793

50 000

7

Списано на фінансовий результат залишкову вартість автомобіля та передпродажні витрати

793 793

 • 972
 • 972

40 000 2000

8

Одержані кошти за проданий автомобіль

311

361

60 000

Отже, прибуток від продажу автомобіля на рахунку 793 становив 8000 грн (60000 - 10000 - 40000 - 2000).

Продаж автомобіля через комісіонера. Документальне оформлення продажу через комісіонера не відрізняється від звичайного продажу. Особливістю обліку є те, що передача автомобіля комісіонеру не означає його списання з балансу продавця, адже право власності ще не перейшло до останнього. Задіяні також аналогічні рахунки для обліку доходу та витрат з реалізації. Особливістю є те, що для обліку комісійного автомобіля відводиться окремий аналітичний рахунок у складі субрахунка 105 "Транспортні засоби", на який заноситься автомобіль за первісною вартістю. Крім того, фіксується комісійна винагорода комісіонерові на рахунку 93 як витрати зі збуту.

Приклад 3. Продаж автомобіля за договором комісії

Вихідні умови:

 • 1. Підприємство доручило продати комісіонерові автомобіль за 60 000 грн (у т.ч. ПДВ 10 000 грн).
 • 2. Первісна вартість автомобіля становить 50 000 грн. Сума нарахованого зносу - 13000 грн.
 • 3. Відповідно до договору комісії, комітент сплачує комісіонерові комісійну винагороду після підписання акта наданих послуг у розмірі 10% ціни реалізації - 6000 грн (у т.ч. ПДВ 1000 грн).

Відображення операцій наведено в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Відображення продажу автомобіля за договором комісії

№ п/п

Зміст господарської операції

Фінансовий облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Передано автомобіль комісіонерові для продажу

105/3

105/1

50 000

2

Одержано гроші від комісіонера

311

685

60 000

3

Відображено доход комітента (одночасно з одержанням грошей)

685

742

60 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

742

641

10 000

5

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

742

793

50 000

6

Списано суму зношення реалізованого автомобіля

131

105

13 000

7

Списано залишкову вартість автомобіля

972

105/3

40 000

8

Віднесено на фінансовий результат залишкову вартість автомобіля

793

972

40 000

9

Після підписання акта наданих послуг нараховано комісійну винагороду комісіонерові

93

685

6000

10

Відображено податковий кредит з ПДВ за послуги комісіонера

641

685

1000

11

Віднесено на фінансовий результат суму комісійної винагороди

793

93

5000

12

Перераховано оплату комісіонерові

685

311

1200

Отже, фінансовий результат від продажу через комісіонера на рахунку 793 становив 5000 грн (60000 - 10000 - 40000 - 5000).

Вибуття автомобіля внаслідок крадіжки

У разі вибуття автомобіля внаслідок крадіжки його вилучають з активів (списують з балансу). Бухгалтерський облік вибуття автомобіля регулюється п. 34 П(С)БО 7. Аналогічно випадку продажу, фінансовий результат від крадіжки автомобіля визначається вирахуванням з доходу від відшкодування (найчастіше - страховою організацією) його залишкової вартості та інших витрат і відображається на субрахунку 793. В іншому варіанті такий результат може бути відображено як результат надзвичайних подій на рахунку 99.

Приклад 4. Відображення в обліку операцій з крадіжки автомобіля й отримання відшкодування.

Вихідні умови:

 • 1. Викрадено автомобіль, який було застраховано.
 • 2. Первісна вартість автомобіля на момент викрадення становила 100 000 грн. Сума нарахованого зносу - 20 000 грн.
 • 3. Страхова організація погодилася відшкодувати вартість викраденого автомобіля в сумі страхового відшкодування 80 000 грн, яка дорівнює його залишковій вартості на дату викрадення.

Відображення операцій наведено в табл. 2.14.

Таблиця 2.14 Відображення операцій з крадіжки автомобіля із відшкодуванням

№ п/п

Зміст господарської операції

Фінансовий облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Списано суму зношення викраденого автомобіля

131

105

20 000

2

Списано залишкову вартість автомобіля (нестача внаслідок крадіжки)

976

105

80 000

3

Страхова організація погодилася виплатити відшкодування

374

746

80 000

4

Отримано суму страхового відшкодування

311

374

80 000

5

Віднесено на фінансовий результат вартість вкраденого автомобіля та суму страхового відшкодування

 • 793
 • 746
 • 976
 • 793

80 000

Податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються, адже операція списання автомобіля внаслідок крадіжки не належить до оподатковуваних операцій. Факт крадіжки має бути підтверджений документами з ДАІ .

Отже, фінансовий результат від вибуття становив 0 грн

(80 000 - 80 000).

Приклад 5. Відображення в обліку операцій з крадіжки автомобіля без отримання відшкодування

Вихідні умови:

 • 1. У підприємства викрали автомобіль. За фактом викрадення порушено кримінальну справу.
 • 2. Автомобіль не знайдено. Від органів ДАІ отримано документи, що засвідчують про закриття справи щодо розшуку автомобіля.
 • 3. Первісна вартість автомобіля на момент крадіжки становила 100000 грн. Сума нарахованого зносу - 20 000 грн (у фінансовому обліку).

Відображення операцій наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15 Відображення операцій з крадіжки автомобіля без відшкодування

№ п/п

Зміст господарської операції

Фінансовий облік

Сума, грн

Дт

Кт

1

Відображено списання суми зносу

131

105

20 000

2

Віднесено на витрати залишкову вартість викраденого автомобіля

976

105

80 000

3

Списано суму витрат на фінансовий результат

793

976

80 000

Отже, за умови відсутності компенсації за крадіжку підприємство несе лише збитки в розмірі залишкової вартості автомобіля.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >