< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація медичного огляду персоналу туркомплексів

Для робіт, пов'язаних із застосуванням важкої фізичної праці, а дією небезпечних, шкідливих речовин, рухом транспортних засобів, а також несприятливих санітарно-гігієнічних умов, законодавством передбачено проходження попередніх і періодичних медичних оглядів. У готельному господарстві до таких відносяться роботи, пов'язані з безпосереднім обслуговуванням гостей (оформлення, прибирання житлових приміщень, зміна постільних речей, ремонт і обслуговування устаткування, яким користуються гості та обслуговуючий персонал готелю), а також низка робіт ремонтно-будівельних, транспортних, сантехнічних та інших служб. Перелік робіт, для виконання яких обов'язкові попередні (під час вступу на роботу) і періодичні медичні огляди з метою попередження і виявлення ранніх форм захворювань, затверджується міністром охорони здоров'я України. Залежно від виду робіт періодичні медичні огляди проводяться кожні 1-2 роки, а для окремих професій - кожні 5 років.

Медичні огляди проводять у лікувально-профілактичних установах (поліклініках, амбулаторіях), обслуговуючих туристський комплекс.

Адміністрація підприємства для проведення періодичних медичних оглядів у встановлені терміни видає відповідний наказ, а також несе відповідальність за своєчасну й організовану явку працівників на ці огляди й обстеження. З потреби за наслідками обстеження призначаються лікувально-профілактичні заходи.

При захворюванні інфекційною хворобою працівник туристського комплексу після одужання має пройти спеціальний медичний огляд і обстеження в районній санітарно-епідеміологічній станції та отримати довідку, що дозволяє приступити до роботи.

Оперативний контроль за станом охорони праці. Культура праці

Оперативний контроль за станом охорони праці в галузі здійснюється відповідно до Положення про організацію управління охороною праці в житлово-комунальному господарстві України. В туристському комплексі він реалізується згідно з розробленим і впровадженим на підприємстві СТП "Контроль оперативний. Порядок проведення", а також згідно зі схемою оперативного контролю, розробленою з урахуванням специфіки технологічних процесів і штатної структури. Оперативний контроль включає: суворо регламентовані за часом і обсягом перевірки стану охорони праці на підвідомчих підприємствах (у цехах, ділянках, бригадах, змінах) керівниками вищестоящих організацій і головами профкомів (профгрупоргами, громадськими інспекторами); визначення рівня безпеки праці на основі підрахунку коефіцієнта охорони праці Кіт і відповідної оцінки зайнятого місця в змаганні з охорони праці, моральне та матеріальне стимулювання; звіти керівників туристських комплексів профспілкових органів перевірених підприємств про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків і попередження травматизму перед вищестоящими господарськими і профспілковими органами, що здійснюють контроль.

Схема проведення оперативного контролю, розроблена з урахуванням особливостей структури та територіального розташування всіх підрозділів і ланок підприємства, повинна бути улагоджена з керівництвом вищестоящої організації, після чого вона затверджується керівником і представником профспілкового органу підприємства.

Оперативний контроль за станом охорони праці складається з кількох ступенів.

Перший ступінь контролю проводить посадовець (черговий на поверсі, адміністратор, а також прирівняні до них посадовці безструктурних виробничих одиниць) спільно з громадським інспектором охорони праці профгрупи. Від якості проведення цього ступеня залежить своєчасність попередження виробничого травматизму.

Результати проведення першого ступеня контролю записують у журнал 1 при виявленні порушень вимог безпеки праці докладуть вищестоящому посадовцю і представнику профспілкового органу підприємства, що закріплюються підписами осіб, які проводили оперативний контроль, і осіб, ознайомлених з його результатами. Одночасно вживають заходи з усунення знайдених недоліків.

Особи, які здійснюють подальші ступені оперативного контролю, повинні перевіряти ведення журналу першого ступеня і своєчасність усунення раніше виявлених недоліків. При цьому вони зобов'язані робити конкретні записи в журналі, давати оцінку стану охорони праці, встановлювати терміни усунення недоліків. Тут же перевіряючими повинні бути записані виявлені ними недоліки при всіх видах контролю (у тому числі вищих ступенів).

Другий ступінь оперативного контролю проводить старший адміністратор туристського комплексу або прирівняні до нього посадовці спільно а профгрупоргом або громадським інспектором у підлеглих їм структурних одиницях. Черговість перевірки має відповідати плану-графіку проведення оперативного контролю.

Результати перевірки фіксуються в журналах першого і другого ступенів оперативного контролю з обов'язковою вказівкою термінів усунення всіх знайдених недоліків. При виявленні недоліків, що викликають безпосередню загрозу життю або здоров'ю працюючих, мають бути вжиті заходи до негайного їх усунення, а за відсутності такої можливості роботи припиняються, про що повідомляється керівник підприємства і голова профспілкового органу.

Після перевірки на службовій нараді або розпорядженням по структурному підрозділу оголошують підсумки й оцінки рівня безпеки, досягнутого кожною виробничою ланкою.

Третій ступінь оперативного контролю здійснюється керівником і головою профспілкового комітету туристського комплексу за обов'язковою участю інженера (старшого Інженера) з охорони праці або особи, виконуючої його обов'язки, старшого громадського інспектора з охорони праці профкому підприємства, фахівців Інженерно-технічних служб, лікаря медпункту та юриста.

Перевірка кожного з підрозділів, інших об'єктів і спеціальних служб проводиться в дні, встановлені планом-графіком на поточний рік.

У журналі третього ступеня реєструються досягнуті рівні безпеки Кот. оцінки кожного готельного підприємства (ділянки, служби), основні недоліки і терміни їх усунення.

Одним з елементів управління охороною праці в туристському комплексі є організація інформаційного стенду "Охорона праці". Він призначений для наочного віддзеркалення результатів третього ступеня оперативного контролю і досягнутого рівня безпеки та культури праці, а також термінового доведення до всіх працюючих інформації про стан охорони праці.

Рівень безпеки праці, що виражається через коефіцієнт Кот, досягнутий у цілому по підприємству, підраховується комісією охорони праці підприємства й оголошується щомісячно рішенням по третьому ступеню оперативного контролю.

Третій ступінь контролю має закінчуватися оперативною нарадою, яку проводять керівник і голова профкому підприємства. На ньому слухають керівників підрозділів і служб з питань стану охорони праці й ухвалюють рішення, в якому даються оцінки, присуджуються місця, зайняті службами, встановлюються терміни й особи, відповідальні за усунення виявлених недоліків.

Підсумки наради третього ступеня оформляються рішенням, яке затверджується керівником підприємства і головою профкому, а також наказом, де відображаються заходи дисциплінарної відповідальності стосовно окремих осіб і заходи матеріального стимулювання за досягнуті результати.

Вищі ступені оперативного контролю проводяться керівниками обласних об'єднань (трестів), обласних і міських управлінь, галузевих об'єднань і управлінь міністерства спільно з головами (секретарями) профспілкових органів не рідше одного разу на 6 місяців.

Відповідно до рекомендацій Укрпрофа і Мінжитлогоспу України введена єдина методика підрахунку коефіцієнта охорони праці й оцінки стану охорони праці в житлово-комунальних організаціях. Встановлений базовий коефіцієнт охорони праці Кот = 0,81.

Коефіцієнт Кіт є сукупністю таких показників: рівня трудової дисципліни та дотримання правил безпеки праці працюючими Кбр; рівня технічної безпеки устаткування, верстатів, машин і механізмів Ктб; рівня виконання планових робіт з охорони праці КвпР і культури праці Ккт. Кіт визначається за формулою: Кіт = (Кбр + Ктб + Квпр + Ккт) / 4.

Коефіцієнт безпеки праці працюючих розраховується як відношення працюючих, які дотримуються всіх правил безпеки, до загальної кількості працюючих:

Кбр = (Р - Рн) / Р.

де Р - загальна кількість працюючих: Рн - кількість працюючих, які мають порушення правил і інструкцій з охорони праці.

Для підрахунку кількості працюючих, що порушили правила безпеки праці, використовується карта рівня дотримання правил безпеки праці, яка розробляється туристськими комплексами, виходячи Із специфіки роботи на різних ділянках і виробництвах. Так. якщо загальна кількість працюючих Р = 25 осіб, з них порушують правила безпеки 4 особи, то

Кбр = (25 - 4) / 25 = 0.84.

Загальний Кбр підприємства підраховується як середньоарифметичне значення Кбр для всіх підрозділів.

Коефіцієнт технічної безпеки визначається як відношення числа технічно справних і відповідних вимогам норм з безпеки праці одиниць устаткування (машин, технологічних ліній, механізмів, робочих місць) до їх загальної кількості за формулою:

Ктб = (С - Сн) / С,

де С - загальна кількість одиниць устаткування, робочих місць тощо: Сн - кількість одиниць устаткування, що не відповідають нормам охорони праці. ССБП. а також несправних, але не відключених, якими можуть користуватися робітники.

Загальний Ктб підприємства розраховують як середньоарифметичне значення коефіцієнтів технічної безпеки цехів (ділянок).

Коефіцієнт виконання планових робіт - це відношення фактично виконаних робіт, передбачених комплексним планом (створення зразкових санітарно-побутових умов, упровадження ССБП. передового досвіду), колективним договором, наказами, ухвалами, рішеннями загальних зборів, розпорядженнями технічних інспекторів, інженерів з охорони праці й інших контролюючих інстанцій, до загальної кількості заходів, запланованих на звітний період (місяць, квартал):

Квпр = (М - Мн) / М.

де М - кількість запланованих заходів; Мн - кількість фактично не виконаних робіт.

Під час перевірки заповнюється карта виконання заходів, за якою проводиться розрахунок. Так. при загальній кількості заходів М=48. а невиконаних заходів Мн = 7, тоді Квпр=(48 - 1) / 48 = 0.86.

Коефіцієнт культури праці визначається такими показниками: культура умов праці (санітарно-гігієнічні чинники, наявність побутових приміщень, організація харчування та відпочинку, забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням); культура виробничого процесу (механізація й автоматизація, ритмічність, полегшення праці жінок і підлітків, дотримання технологічних процесів, ступінь упровадження стандартів ССБП): культура трудового процесу (культурно-технічний рівень працівника, рівень професійної підготовки та його відповідність виконуваній роботі).

Культуру праці оцінюють за 5-бальною системою. На підставі отриманих оцінок визначається коефіцієнт культури праці Ккт. При оцінці фактичного стану культури праці слід користуватися формулою:

Ккт = (5 + Б) / 10.

де 5 і 10 - постійні величини, що характеризують вагу Ккт; Б - середній бал виставлених оцінок за 5-бальною системою; допустимі оцінки з дробом - 4.5; 3.61 т ін. Наприклад, середній бал Б = 4,5. тоді

Ккт = (5 + 4.5) / 10 = 0.95.

На підставі отриманих показників розраховують загальний коефіцієнт охорони праці:

Кот = (0.84 + 0.7 + 0.86 + 0.95) / 4 = 0.84.

Базове значення Кот (мінімальне) встановлюється відповідно до СТП. при цьому стандартом має передбачатися його щорічне підвищення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >