< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Суб'єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих процесів с:
  • а) економіка держави;
  • б) населення держави;
  • в) влада держави;
  • г) зовнішня політика держави.
 • 2. Оберіть правильний варіант розрахунку коефіцієнта народжуваності:

 • 3. В Україні для жінок працездатним віком ввижається період:
  • а) 18—59 років;
  • б) 16—60 років;
  • в) 16—54 роки;
  • г) 18—50 років.
 • 4. Працездатний вік для чоловіків становить:
  • а) 16—59 років;
  • б) 18—54 роки;
  • в) 16—65 років;
  • г) 18—60 років.
 • 5. Дайте визначення поняттю "трудовий потенціал":
  • а) сукупність працездатного населення, яке має відповідну професійно-кваліфікаційну підготовку" застосовує працю у народному господарстві з урахуванням її технологічної та технічної оснащеності;
  • б) економічно неактивне населення у працездатному віці;
  • в) сукупність працездатного населення країни;
  • г) економічно активне населення у працездатному віці.
 • 6. Хто з наведених авторів під трудовим потенціалом розумів сукупність ресурсів праці, якими володіє суспільство:
  • а) В. Оникіенко;
  • б) Г. Сергеева і Л. Шевчук;
  • в) А. Попова і Н. Єсінова;
  • г) Л. Чижова і Г. Сергеева.
 • 7. Який аспект трудового потенціалу може бути представлений середньорічною чисельністю працівників:
  • а) якісний;
  • б) кількісний;
  • в) демографічний;
  • г) соціальний.
 • 8. Оберіть правильний варіант розрахунку прогнозованої чисельності трудових ресурсів:

 • 9. Який із режимів відтворення населення характеризується абсолютним зменшенням смертей (депопуляцією):
  • а) просте;
  • б) відкрите;
  • в) звужене;
  • г) закрите.
 • 10. Яка із наведених характеристик складається з двох частин: ресурсної і розподільної:
  • а) трудовий потенціал;
  • б) людський капітал;
  • в) баланс людського капіталу;
  • г) баланс трудових ресурсів.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Які з наведених складових можна віднести до економічно активної частини населення:
  • а) безробітні;
  • б) безробітні, які на даний момент не мають роботи, але бажають її одержати;
  • в) інваліди;
  • г) зайняті.
 • 2. Виділяють такі режими відтворення населення:
  • а) просте;
  • б) відкрите;
  • в) звужене;
  • г) закрите.
 • 3. Економічно неактивне населення охоплює:
  • а) студентів заочної форми навчання;
  • б) пенсіонерів;
  • в) інвалідів;
  • г) учнів шкіл.
 • 4. Оберіть компоненти трудового потенціалу:
  • а) біологічна, демографічна, інтелектуальна;
  • б) економічна, соціальна, культурна;
  • в) освітня, мотиваційна, сакральна, здоров'я;
  • г) політична, демографічна, екологічна.
 • 5. Назвіть основні аспекти трудового потенціалу в ринковій економіці:
  • а) соціальний;
  • б) кількісний;
  • в) демографічний;
  • г) якісний.
 • 6. Виділяють такі типи відтворення трудових ресурсів:
  • а) якісне;
  • б) кількісне;
  • в) екстенсивне;
  • г) інтенсивне.
 • 7. До системи балансів належать:
  • а) зведений баланс робочих місць, баланс робочого часу;
  • б) зведений баланс трудових ресурсів, баланс кадрів;
  • в) баланс додаткової потреби в трудових ресурсах;
  • г) баланс працівників підприємства.
 • 8. Процес відтворення робочої сили передбачає такі фази:
  • а) використання;
  • б) споживання;
  • в) розподілу і перерозподілу;
  • г) формування.
 • 9. Система балансів і балансових розрахунків розробляється па рівні:
  • а) окремих регіонів;
  • б) держави;
  • в) окремих груп трудових ресурсів;
  • г) окремого працівника.
 • 10. Розробка системи балансів трудових ресурсів передбачає:
  • а) кон'юнктуру ринку праці та зайнятість населення;
  • б) динаміку робочих місць;
  • в) темпи зростання продуктивності праці;
  • г) рівень якості життя населення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >