< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методологія та наукова база логістики

 • 1. Логістичні системи та принципи їх утворення.
 • 2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі.
 • 3. Характеристика основних методів логістики.
 • 4. Основні показники логістики.

Логістичні системи та принципи їх утворення

Наявність багатьох сфер і галузей логістики дозволяє розглядати процес руху матеріальних та пов'язаних з ними інших потоків з позиції системного підходу. Зручність даного підходу полягає в тому, що при його використанні виникає можливість розгляду техніко-технологічної, організаційно-економічної, соціально-психологічної та інших складових процесу матеріало- та товароруху в сукупності із можливістю врахування впливу одного елемента на інші.

Поняття власне логістичної системи утворилося на основі узагальненого терміну "система". Відповідно до якого система (від грец. - ціле, утворене з частин; об'єднання) - це множина елементів, які пов'язані один з одним і утворюють визначену цілісність.

Будь-яка система володіє чотирма ознаками:

 • 1) цілісність і здатність до поділу;
 • 2) наявність зв 'язків;
 • 3) наявність організаційного елементу, який упорядковує всі внутрішні складові;
 • 4) інтеграційні якості - які утворюються як результат об'єднання якостей окремих елементів системи.

Логістична система - це складна організаційно структурована економічна система, яка складається із взаємопов'язаних елемен-тів-ланок, що об'єднані внутрішніми цілями організації бізнесу а також визначеними зовнішніми цілями. Логістичні системи, як правило, складаються з декількох підсистем і активно взаємодіють із зовнішнім середовищем.

Будь-яка логістична система складається із окремих елементів-ланок, між якими встановлені певні функціональні зв'язки, - з так званих ланок логістичної системи. Ланки логістичної системи можуть бути трьох видів:

 • o ті, що генерують логістичні потоки;
 • o ті, що перетворюють логістичні потоки;
 • o ті, що поглинають логістичні потоки.

Часом, на основі різного роду комбінацій згаданих ланок утворюються змішані ланки логістичних систем. Ланками логістичної системи можуть бути підприємства-постачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства і їх підрозділи, збутові, торгівельні, посередницькі організації різного рівня, транспортні і експедиційні підприємства, фінансові установи, підприємства інформаційно-комп'ютерного сервісу і т.д. Крім того більшість ланок логістичних систем утворюються шляхом синтезу суб'єктів та об'єктів логістичного управління, тобто ланкою логістичної системи є підприємства або (і) їх підрозділи у поєднанні із логістичними потоками та іншими об'єктами логістичного управління.

Утворення логістичних систем має на меті оптимізацію товароруху, тому для досягнення максимального ефекту побудова таких систем повинна відповідати наступним принципам:

 • 1) координація всіх процесів та елементів товароруху починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи продажем товарів кінцевому споживачу;
 • 2) впровадження систем інтеграційного управління і контроль за рухом та використанням всіх товарів і ресурсів;
 • 3) орієнтація управління на інтегрований наскрізний потік (без поділу на постачання, виробництво, збут і т.д.);
 • 4) висока здатність до адаптації та переорієнтації;
 • 5) чітка координація діяльності всіх функціональних елементів логістичної системи;
 • 6) побудова ефективної та безперервної інформаційної системи обміну інформацією на основі новітніх досягнень науки і техніки, а також із широким використанням елементів зворотного зв'язку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >