< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація маркетингового дослідження, його етапи. Проблеми організації збору даних

Емпіричне маркетингове дослідження як спосіб, процес одержання даних, фактів про розвиток ринкових процесів має свою логіку, відповідно до якої визначаються етапи його проведення. Кількість подібних етапів, їхня сутність і послідовність дещо відрізняються в різних навчальних посібниках. Найчастіше виділяють такі етапи (класифікація Г. А. Черчілля):

 • - визначення проблеми;
 • - вибір проекту дослідження;
 • - визначення методу збору даних;
 • - розробка форм, що заповнюються в ході спостережень;
 • - проектування вибірки і збір даних;
 • - аналіз та інтерпретація даних;
 • - підготовка звіту про результати дослідження.

Всі перераховані етапи дійсно мають місце при проведенні маркетингового дослідження. Проте в наведеній класифікації виділено як рівноправні етапи загальні і окремі операції щодо проведення досліджень (наприклад визначення проблеми, вибір методів збору даних, проектування вибірки здійснюються на етапі програмування маркетингового дослідження). Тому, на наш погляд, при виділенні етапів проведення маркетингового дослідження більш доцільним є підхід, згідно з яким виділяють три етапи проведення маркетингового дослідження:

 • - підготовчий, у рамках якого здійснюється проектування дослідження, розробляється його програма (формулюються цілі і завдання, уточнюються дослідні проблеми, висуваються робочі гіпотези, обираються методи збору емпіричного матеріалу тощо);
 • - польовий, де відбувається збір первинної інформації з використанням вищезгаданих методів;
 • - етап систематизації, узагальнення та інтерпретації зібраних даних, на якому здійснюється переведення емпіричних даних у наукові факти, аналізуються тенденції, встановлюються закономірності, взаємозалежності з досліджуваних питань.

Всі три згаданих етапи детально розглядаються в даному навчальному посібнику. Перший, підготовчий етап, аналізується у двох наступних параграфах. Сутність другого, найважливішого етапу проведення маркетингового дослідження розглядається у частині 2, присвяченій методам збору первинної інформації в процесі маркетингового дослідження. Третьому етапу проведення маркетингового дослідження присвячено розділ 11. Зупинимося лише на декількох загальних аспектах, пов'язаних з організацією збору даних.

Можливі два варіанти організації збору даних у маркетинговому дослідженні. Збір даних здійснюється власними силами, або доручається спеціалізованій фірмі, що володіє відповідними технологіями, має штат підготовлених працівників, досвід подібної роботи тощо. Обидва підходи мають як переваги, так і недоліки.

При залученні для збору інформації сторонньої організації необхідно вирішити ряд проблем, пов'язаних з вибором такої організації (тут велике значення приділяється контактам з її представниками, оцінці досвіду роботи фірми з наданими нею матеріалами і відгуками експертів тощо); укладанням контракту; передачею завдань та інструктивних матеріалів; організацією власного контролю за збором матеріалів; прийманням готової інформації у формі первинних документів - заповнених інтерв'ю, бланків спостереження та ін., або у формі звіту.

При самостійному зборі первинної інформації фірма, що проводить маркетингове дослідження, повинна організувати для цього (якщо відсутня власна постійна служба маркетингових досліджень) робочу групу, яку очолює польовий директор і до якої входять супервайзери, бригадири й безпосередні виконавці (інтерв'юери, спостерігачі тощо). Самий процес збору первинної інформації проходить у п'ять етапів. Розглянемо їх на прикладі підготовки та проведення опитування:

 • - Підготовка до збору інформації: призначаються супервайзери і бригадири, підбираються інтерв'юери (вони можуть бути власними або залучатися тимчасово на принципах сумісництва).
 • - Інструктаж інтерв'юерів. Його проводить польовий директор або супервайзери. Тут здійснюється ознайомлення інтерв'юерів із загальними завданнями дослідження і загальними вимогами до них; докладно пояснюються особливості заповнення опитувального листа або іншого інструментарію; здійснюється тренінг інтерв'юерів щодо заповнення інструментарію (до речі, перед цим, до тиражування, проводиться обов'язковий пілотаж інструментарію, тобто на питання інтерв'ю відповідають кілька людей, у результаті з'ясовується, які питання "не працюють", які складні для респондентів тощо).
 • - Контроль роботи інтерв'юерів (моніторинг): супервайзери і бригадири в процесі проведення опитування здійснюють постійний контроль за діяльністю інтерв'юерів. Завдання подібного контролю зводяться не тільки до відстежування перебігу виконання робіт, але й до стимулювання інтерв'юерів до чесної і сумлінної роботи. У випадку фальсифікації інтерв'юером даних опитування він звільняється від роботи, як правило, йому не виплачується зарплата за всі проведені інтерв'ю. Що стосується бракованих інтерв'ю, то проводяться повторні з іншими респондентами, відібраними відповідно до вимог вибірки.
 • - Одержання анкет, бланків інтерв'ю. По ходу проведення опитування інтерв'юери здають їх бригадирам, супервайзерам (варіант: всі анкети можуть здаватися після повного завершення опитування). Крім заповнених бланків анкет, інтерв'юери здають резервні бланки, що залишилися в них, звіти про виконану роботу, списки опитаних респондентів, якщо це було попередньо обговорено, або ж заповнені квотні інструкції, якщо добір респондентів йшов за квотами. Супервайзери візуально перевіряють одержувані опитувальні листи, відбраковуючи непридатні - ті, в яких немає відповідей на ряд питань або заповнені настільки недбало, що є побоювання щодо можливості "знімання" з них інформації.
 • - Підготовка масиву анкет і опрацювання. Після прийому анкет і загального контролю їх якості спеціальна група з підготовки масиву до опрацювання (тут можуть бути використані бригадири, вільні від досліджень інтерв'юери) проводить ряд операцій, необхідних для подальшої здачі матеріалів для опрацювання на комп'ютері. Здійснюється більш глибока змістовна перевірка якості заповнення анкет (наприклад, у фільтруючому питанні виявлено, що респондент не читає газет, а потім він дає оцінку матеріалам газет); їх докодування, зокрема, кодуються відповіді на відкриті питання; може проводитися і перекодування вихідних документів, коли необхідно перевірити додаткові гіпотези, виділити типологію опитаних. Після цього починається процес опрацювання даних маркетингового дослідження (див. розділ 11).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >