< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Банки в національній економіці

Операції банків по обслуговуванню платіжного обігу

Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів

Організаторами та основними виконавцями розрахункових операцій є банки.

Грошові розрахунки

Безготівкові розрахунки поділяються на іногородні та місцеві, а також розрізняються за способом платежу і формою.

способи платежу

форми платежу

Відповідно до Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" підприємства та установи банків здійснюють розрахунки при дотриманні таких умов:

 • 1. Кошти підприємств підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого банком ліміту та норм витрат з виручки, які передбачені діючим порядком ведення касових операцій у народному господарстві України.
 • 2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються у національній валюті України через банк шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
 • 3. Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженнями його власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягнення та безакцептне списання коштів. У безакцептному порядку проводиться списання:
  • - за виконавчим листом суду та арбітражу;
  • - недоїмок по податках, недоплат у державні цільові фонди, позабюджетні фонди;
  • - платежів за розпорядженням державних податкових адміністрацій;
  • - платежів державного обов'язкового і державного соціального страхування, до Пенсійного фонду;
  • - за розпорядженням Антимонопольного комітету і КРУ;
  • - за розпорядженням підприємств по результатах розгляду претензій, що стосуються доарбітражного врегулювання господарських спорів у тому випадку, якщо боржник визнав претензію.
 • 4. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних коштів на рахунку клієнта.
 • 5. Платежі проводяться, як правило, після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг або одночасно з ними. В окремих випадках може бути проведена попередня оплата. Платежі проводяться за рахунок власних коштів платника, а в окремих випадках за рахунок кредиту банку.
 • 6. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не допускаються, за винятком випадків уступки вимоги і переведення боргу відповідно до Цивільного Кодексу України та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
 • 7. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків.
 • 8. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків, передбачені інструкцією № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" та вказують їх при укладенні між собою договорів.
 • 9. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.

Клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних повідомлень) каналами зв'язку. Спосіб подання документів до банку передбачено в договорі на розрахунково-касове обслуговування.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання без обмеження їх максимального або мінімального розміру суми. Платежі з рахунків клієнтів виконуються банками у межах залишків коштів на початок операційного дня.

Розрахункові документи, які подаються клієнтами в банк у паперовій формі, повинні мати такі реквізити:

 • а) назву документа;
 • б) номер документа, число, місяць, рік його виписки;
 • в) назви платника та одержувача коштів;
 • г) назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження та умовні номери за МФО;
 • д) суму платежу цифрами та літерами;
 • е) призначення платежу;

є) на першому примірнику - відбиток печатки та підписи відповідальних осіб платника або (та) одержувача коштів;

 • ж) підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у разі перерахування коштів до бюджету);
 • з) суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість".

У разі, якщо хоча б один з вищезазначених реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений або заповнений неправильно, банк такий документ до виконання не приймає. На всіх примірниках паперових розрахункових документів банк в обов'язковому порядку в правому верхньому куті проставляє дату надходження цих документів. Якщо документи надійшли після закінчення регламентованого банком часу роботи з клієнтами, на них, крім того, проставляється штамп "Вечірня". Дата виконання розрахункового документа проставляється в правому нижньому куті.

У разі, якщо дата розрахункового документа збігається з датою проводки його банком, дата отримання банком документа у правому верхньому куті не проставляється.

Банк одержувача зобов'язаний зарахувати кошти на рахунки клієнтів не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від розрахункової палати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >