< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках визначені Конституцією України [21], законами України "Про освіту" [125], "Про загальну середню освіту" [82] "Про професійно-технічну освіту" [130], Постановою Верховної Ради України "Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні" [132], іншими нормативно-правовими актами [174].

Метою законодавчого регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти, відповідно до чинного законодавства, є:

 • - забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
 • - задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
 • - сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення;
 • - забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування [130].

Основою законодавчого регулювання відносин у галузі професійно-технічної освіти є Закон України "Про професійно-технічну освіту". Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.

Професійно-технічна освіта як складова системи освіти України є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розглядаючи перше питання, варто проаналізувати систему професійно-технічної освіти, яку складають, відповідно до ст. 4 Закону України "Про професійно-технічну освіту" професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичні, науково-методичні, наукові, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо-поліграфічні, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, обчислювальні та інші підприємства, установи, організації та органи управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників. Необхідно охарактеризувати кожну складову цієї системи, виокремлюючи особливості кожного її компонента [130].

Питання управління та організації профтехосвіти регулюється Розділом ІІ Закону України "Про професійно-технічну освіту".

До державних органів управління професійно-технічною освітою належать:

 • - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;
 • - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;
 • - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними органи управління професійно-технічною освітою;
 • - міжгалузева рада з професійно-технічної освіти.

Студентам необхідно окреслити повноваження названих органів відповідно до статей 7-10 Закону України "Про професійно-технічну освіту" [130].

Також потрібно охарактеризувати форми і ступневість професійно-технічної освіти. Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за такими формами: денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною, з відривом і без відриву від виробництва, за індивідуальними навчальними планами.

Ступеневість професійно-технічної освіти громадян визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем. Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту затверджується Кабінетом Міністрів України [61; 87].

Організаційно-правові засади діяльності професійно-технічного навчального закладу визначаються Розділом ІІІ Закону України "Про професійно-технічну освіту". Використовуючи рекомендовані нормативно-правові акти, необхідно знати визначення професійно-технічного навчального закладу та його типи, до яких належать:

 • - професійно-технічне училище відповідного профілю;
 • - професійне училище соціальної реабілітації;
 • - вище професійне училище;
 • - професійний ліцей;
 • - професійний ліцей відповідного профілю;
 • - професійно-художнє училище;
 • - художнє професійно-технічне училище;
 • - вище художнє професійно-технічне училище;
 • - училище-агрофірма;
 • - вище училище-агрофірма;
 • - училище-завод;
 • - центр професійно-технічної освіти;
 • - центр професійної освіти;
 • - навчально-виробничий центр;
 • - центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • - навчально-курсовий комбінат;
 • - навчальний центр;
 • - інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання [34; 49; 130; 154, с. 81].

Таблиця 10.1. Професійно-технічні навчальні заклади*

Рік

Кількість закладів

Кількість учнів, тис.

1995

1179

555,2

2000

970

524,6

2001

965

512,3

2002

962

501,9

2003

953

493,1

2004

1011

507,3

2005

1023

496,6

2006

1021

473,8

2007

1022

454,4

2008

1018

443,6

2009

975

424,3

2010

976

433,5

2011

976

431,2

* Дані включають професійно-технічні навчальні заклади МОНУ та інших міністерств (відомств). Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік [196].

За часи незалежності в Україні сформована мережа професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) різної форми власності, а саме: державних ПТНЗ - 991, у тому числі ПТНЗ МОНУ - 870 (з контингентом учнів 405,1 тис.); ПТНЗ в структурі ВНЗ - 46 (з контингентом учнів - 18,4 тис.); ПТНЗ в установах виконання покарань - 75 (з контингентом слухачів - 7,7 тис.); недержавної форми власності - 924 ПТНЗ (з контингентом учнів, слухачів - 89 тис.).

Мережа ПТНЗ МОН сформована за таким галузевим спрямуванням: промисловість - 309 ПТНЗ; будівництво - 177 ПТНЗ; агропромисловий комплекс - 252 ПТНЗ; сфера послуг - 132 ПТНЗ. Водночас створена мережа державних професійно-технічних навчальних закладів нового типу. Зокрема (на 01.01.2011 р.): вищих професійних училищ - 181; центрів професійно-технічної освіти - 57; професійних ліцеїв - 482 [191].

Стаття 22 Закону України "Про професійно-технічну освіту" визначає основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу, до яких належать:

 • - організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання; навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 • - розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 • - розробка правил прийому учнів до навчального закладу на основі типових правил прийому;
 • - формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
 • - організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів;
 • - атестація педагогічних працівників;
 • - організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • - здійснення професійного навчання незайнятого населення;
 • - організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях;
 • - забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
 • - матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • - визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
 • - забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів [130].

Слід зупинити свою увагу на умовах та порядку створення, правовому статусі професійно-технічного навчального закладу, здійсненні керівництва закладом. Професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників. Потреба у професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за пропозиціями міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Держава в особі уповноважених органів здійснює перевірку й оцінку діяльності ПТНЗ [88].

Професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути: центральні та місцеві органи виконавчої влади; підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; громадяни України. Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.

Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.

Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється навчальним закладом, його засновником і затверджується: спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній власності; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти; місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

Професійно-технічні навчальні заклади можуть утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб.

На основі статей 23-24 Закону України "Про професійно-технічну освіту" необхідно розглянути порядок керівництва діяльністю професійно-технічного навчального закладу [130].

Вивчення наступного питання щодо організації навчального процесу в професійно-технічному навчальному закладі слід здійснювати відповідно до положень Розділів IV і V Закону України "Про професійно-технічну освіту", інших рекомендованих нормативно-правових актів, у яких, зокрема, встановлені умови прийому до ПТНЗ. Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти [146].

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст". Випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який здобув повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України [57].

Законодавством передбачені види контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів, визначається навчальний та канікулярний час учня (слухача), правила проходження навчальної і виробничої практики. Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію [130].

Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і провадиться у таких формах: різні типи уроків, лекція, теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо; індивідуальне заняття учнів, слухачів; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, випускна та проміжна етапна кваліфікаційна робота, дипломний проект); навчальна екскурсія; інші форми організації теоретичного навчання.

Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг у таких формах: урок виробничого навчання в навчальному закладі; урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг; виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг; переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг; інші форми професійної практичної підготовки. Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов'язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів оплачувані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики. Порядок надання робочих місць визначається Кабінетом Міністрів України. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 770 внесено зміни до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, що сприятиме удосконаленню механізму проходження учнями профтехучилищ оплачуваного виробничого навчання та практики на виробництві. Зазначеними змінами передбачено конкретизацію системи оплати практики, а саме за фактично виконані обсяги робіт, також передбачено організацію та проведення виробничої практики безпосередньо у навчальних майстернях з послідуючим стажуванням на виробництві [54; 67].

Питання правового статусу суб'єктів навчально-виховного процесу в професійно-технічному навчальному закладі слід розглядати відповідно до Розділів VІ-VІІІ Закону України "Про професійно-технічну освіту" через висвітлення прав, обов'язків і відповідальності учнів (слухачів) і педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу, гарантій соціального захисту учнів, слухачів, випускників і педагогічних працівників. Слід окреслити коло осіб, які належать до числа педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти і визначити відмінність учня і слухача професійно-технічного навчального закладу. Також варто назвати категорії учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист.

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на: належні умови навчання за обраною професією; матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України; навчання професії за індивідуальною програмою; безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу; матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством; безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я; щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення; безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією; пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України тощо [81; 105].

До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу.

Педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника [41; 60; 111; 130].

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється у вищих навчальних закладах та на їхніх спеціалізованих факультетах, а також в індустріально-педагогічних технікумах, коледжах, інженерно-педагогічних вищих навчальних закладах. За роки незалежності створено 8 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з підготовки педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти (на базі індустріально-педагогічних технікумів), а також в ряді ВНЗ Ш-IV рівнів акредитації створені спеціальні підрозділи з підготовки педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти) [191].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >