< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання міжнародної інвестиційної позиції та статистичне вивчення прямих іноземних інвестицій

Міжнародна інвестиційна позиція України відіграє важливу роль у визначенні зовнішньої та внутрішньої економічної політики держави. В сучасних умовах глобалізації приплив та відплив іноземних інвестицій має велике значення для ухвалення економічних рішень.

Стандартні компоненти платіжного балансу використовуються для визначення міжнародної інвестиційної позиції країни.

Міжнародна інвестиційна позиція згідно з Керівництвом з платіжного балансу МВФ (5-е видання, 1993 р. (ВРМ 5)) — це статистичний звіт, що відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни — всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів .

Міжнародна інвестиційна позиція відображає стан зовнішніх вимог та зобов'язань резидентів на звітну дату.

Фінансові компоненти міжнародної інвестиційної позиції складаються з портфельних, прямих та інших інвестицій, а також з резервних активів, що належать до вимог країни (табл. 3.2). Зазначені компоненти інвестицій класифікуються за типами фінансових інструментів та секторами економіки.

Таблиця 3.2. Особливості фінансових компонентів міжнародної інвестиційної позиції України

пор.

Компонент

Характеристика

Інформаційна основа

Примітка

1

Прямі інвестиції

Поділяються на акціонерний капітал і реінвестовані доходи та інший капітал (кредити підприємств прямого інвестування)

Статистика прямих інвестицій в частині акціонерного капіталу формується за даними квартальних обстежень підприємств, які проводить Державна служба статистики України, та системи поопераційного обліку (ІТРв). Додатково використовується інформація Фонду державного майна України про надходження від приватизації, дані НБУ щодо індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

Для визначення обсягів іншого капіталу використовуються дані звітів про залучення та обслуговування іноземних кредитів

У зв'язку з труднощами при врахуванні накопиченого реінвестованого доходу дані про обсяги реінвестованого доходу не виділяються окремим рядком, а відображаються в загальній сумі акціонерного капіталу. Інформація про кредити підприємств прямого інвестування надається у складі компоненти "Прямі інвестиції" окремим рядком починаючи з 2003 року. Раніше ця категорія входила до складу компоненти "Інші інвестиції"

2

Портфельні інвестиції

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі, та боргові цінні папери

Відповідні статистичні дані формуються з використанням даних банківської звітності щодо міжнародного руху капіталу у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу, системи ІТРв, даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інформації Міністерства фінансів України про обсяги зовнішніх зобов'язань Уряду за борговими цінними паперами (єврооблігаціями), яка коригується на обсяги єврооблігацій, придбаних резидентами України на зовнішніх ринках. Враховуються також обсяги зобов'язань за борговими цінними паперами Уряду, придбаними нерезидентами на внутрішньому ринку

Зобов'язання за цінними паперами, що дають право на участь у капіталі, відображаються за ринковою вартістю

3

Інші інвестиції

Торгові кредити; позики, включаючи кредити та позики МВФ і міжнародних

фінансових організацій; угоди про фінансовий лізинг; валюта та депозити; а також інші вимог та зобов'язання

Збирання відповідних статистичних даних здійснюється з використанням інформації Міністерства фінансів України про всі компоненти державного зовнішнього боргу, звітності банків про залучення та обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів, балансів банків, системи ITRS, даних обстежень Державної служби статистики України щодо дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єктів господарської діяльності, бази даних Банку міжнародних розрахунків (BIS)

Інформація про отримані та надані торгові кредити виділена окремими рядками з 2002 року. Починаючи з 2006 року за даними Державної служби статистики здійснено дорахунок заборгованості та її розподіл на коротко-та довгострокову

4

Резервні активи

Зовнішні активи країни, що знаходяться під контролем органів грошово-кредитного регулювання та в будь-який час можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу країни

Джерелом даних є інформація НБУ про обсяги міжнародних резервів України, які розраховуються за методикою МВФ

Міжнародна інвестиційна позиція України складається у доларах США. Зовнішні активи та пасиви на кінець звітного періоду, номіновані у гривнях та інших іноземних валютах, перераховуються у долари США за офіційним курсом гривні до долара США, який встановлюється НБУ на підставі курсових котирувань на міжбанківському валютному ринку України.

Міжнародна інвестиційна позиція, починаючи з 2009 року, складається щоквартально та оприлюднюється на 85-90 день після закінчення звітного періоду на офіційному сайті НБУ і публікується у щоквартальному аналітично-статистичному виданні НБУ "Платіжний баланс і зовнішній борг України".

Міжнародна інвестиційна позиція країни публікується в табличному вигляді (табл. 3.3) і включає як валові показники (зовнішні вимоги та зобов'язання країни), так і нетто-показник — чисту міжнародну інвестиційну позицію. Позитивне сальдо балансу міжнародної інвестиційної позиції означає, що країна є нетто-кредитором, а негативне сальдо означає, що країна є нетто-позичальником .

Таблиця 3.3. Міжнародна інвестиційна позиція країни

Показник

Залишок на початок звітного періоду

Зміни за рахунок операцій

Курсова переоцінка, переоцінка капіталу та інші зміни

Потік за квартал (зміни в цілому)

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

Активи

Пасиви

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

На основі даних міжнародної інвестиційної позиції країни можна оцінити рівень її міжнародної фінансової інтеграції як відкритість національної економіки для потоків капіталу — чим вище відкритість, тим вище ступінь міжнародної фінансової інтеграції й навпаки.

Міжнародна інвестиційна позиція країни дозволяє обчислити такі показники міжнародної фінансової інтеграції країни:

- відкритість економічної системи країни для потоків капіталу:

де

ЇЕЮОР — рівень фінансової інтегрованості країни в міжнародний фінансовий ринок;

ЕА і ¥Ь — запаси валових іноземних фінансових активів і зобов'язань країни відповідно.

У якості показників ЕА і ¥Ь можна використати обсяги активів і пасивів, які відображаються у міжнародній інвестиційній позиції країни.

- рівень фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок акцій:

де

ОЕ()ООР — рівень міжнародної фінансової інтегрованості країни на міжнародному ринку акцій;

РЕ((А і РЕ()Ь — валові іноземні активи й зобов'язання щодо прямих інвестицій в акціонерний капітал відповідно;

ЕОЇА і ЕОЇЬ - валові іноземні активи й зобов'язання щодо портфельних інвестицій в акціонерний капітал відповідно.

Сутність показників РЕ((А і РА()Ь у межах прямих інвестицій, що відображаються у міжнародній інвестиційній позиції, відображає показник "Акціонерний капітал та реінвестовані доходи", а сутність показників ЕОЇА і ЕОЇЬ — "Цінні папери, що дають право на участь у капіталі", що виокремлюються у складі портфельних інвестицій.

За аналогією із показником (3.19) можна також проаналізувати показники, побудовані на підставі окремих компонентів валових зовнішніх активів і зобов'язань, а саме, накопичених запасів прямих іноземних інвестицій, портфельних інвестицій та різних комбінацій їхніх компонентів.

Окремо слід зупинитися на такій важливій категорії інвестування, використовуваній для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції країни, як прямі інвестиції.

Прямі інвестиції — це категорія міжнародних інвестицій, яка має місце, якщо резидент однієї країни отримує контроль або суттєвий вплив на управління підприємством, яке є резидентом іншої країни .

Пряма інвестиція — це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці — резидента однієї країни, здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни.

Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості зареєстрованого капіталу підприємства-резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента.

Державне статистичне обстеження прямих інвестицій юридичних осіб проводиться Держкомстатом України з 1994 року.

Пряма інвестиція є складовою платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни.

При цьому слід розрізняти підприємство прямого інвестування та прямого інвестора.

Підприємство прямого інвестування — це суб'єкт господарювання, що знаходиться під контролем або суттєвим впливом прямого інвестора. Підприємство прямого інвестування є або дочірнім (включаючи філії та представництва), або асоційованим підприємством.

Прямий інвестор — це суб'єкт господарювання або група пов'язаних суб'єктів господарювання, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання, який є резидентом іншої країни.

Розрізняють безпосередні та опосередковані відносини прямого інвестування.

Безпосередні відносини прямого інвестування виникають тоді, коли прямий інвестор напряму володіє інструментами участі в капіталі, які забезпечують йому 10 або більше процентів участі в зареєстрованому капіталі підприємства або голосів в управлінні.

Опосередковані відносини прямого інвестування виникають у результаті володіння зареєстрованим капіталом (голосами в управлінні) у підприємстві прямого інвестування, яке, у свою чергу, володіє зареєстрованим капіталом (голосами в управлінні) іншого підприємства прямого інвестування або підприємствами прямого інвестування, тобто інвестор може здійснювати опосередкований контроль або суттєвий вплив через ланцюги відносин прямого інвестування.

Коректне визначення обсягів інвестицій в умовах глобалізації потребує виявлення взаємозв'язків між підприємствами різних економік та потоків інвестицій між ними. Вирішення цієї задачі (тобто коректного визначення обсягів інвестицій в умовах глобалізації) забезпечує методологія МВФ та ОЕСР.

Методологічними засадами обліку прямих інвестицій в Україні є:

 • - Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції МВФ (6-те видання, 2009 р.);
 • - Стандартне визначення прямого іноземного інвестування ОЕСР (4-те видання);
 • - Закон України "Про інвестиційну діяльність";
 • - Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
 • - Закон України "Про режим іноземного інвестування".

Відповідно до міжнародної методології до компонентів прямих інвестицій належать:

 • - акціонерний капітал;
 • - реінвестування прибутку;
 • - боргові інструменти.

Інструментами акціонерного капіталу як виду прямих інвестицій є:

 • 1. Внески засновників (учасників), здійснені до зареєстрованого капіталу у вигляді: грошових внесків, пайових цінних паперів (акцій), рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів (будь-яких прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо).
 • 2. Корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, що виникають при купівлі, та права на управління юридичною особою);
 • 3. Інвестиції, отримані в результаті укладання концесійних договорів, договорів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності.

Компонент прямих інвестицій "реінвестовані прибутки" є розрахунковим і визначається як частка прямого інвестора у нерозподіленому прибутку, обчислена пропорційно участі прямого інвестора у капіталі до того моменту, як прибуток уважатиметься розподіленим.

До боргових зобов'язань належать кредити та займи (у тому числі договори фінансового лізингу), торгові кредити та позики, а також боргові цінні папери (облігації, векселі).

Статистичні органи досліджують структуру капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування. При цьому поряд із обсягом капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал, здійснених коштом державного бюджету, коштом місцевих бюджетів, власним коштом підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик, коштом населення на будівництво власних квартир та індивідуальне житлове будівництво та інших джерел фінансування, визначається обсяг інвестицій, здійснених коштом іноземних інвесторів.

Капітальні інвестиції — це інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів.

До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, довгострокові біологічні активи тваринництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи.

До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.

До інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) належать інвестиції у капітальне будівництво, машини, обладнання, інструмент, інвентар, транспортні засоби та інші основні засоби.

У процесі оцінювання значення прямих іноземних інвестицій для розвитку економіки використовують такі відносні показники:

 • - частка прямих іноземних інвестицій у ВВП країни — один із найважливіших показників, що відображає активність іноземних інвесторів в країні; при цьому слід враховувати, що іноземні інвестиції, навіть за умов їх ефективного використання, не повинні становити велику частку в загальному обсязі інвестицій: світовий досвід свідчить, що обсяг прямих іноземних інвестицій не повинен перевищувати 6% ВВП;
 • - частка інвестицій в основний капітал, здійснених коштом іноземних інвесторів, в загальній величині інвестицій в основний капітал;
 • - частка капітальних інвестицій, здійснених коштом іноземних інвесторів, в загальній величині капітальних інвестицій;
 • - структура прямих іноземних інвестицій за регіонами та видами економічної діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >