< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції балансів у державному регулюванні

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає активне використання в системі державного регулювання економіки балансів різних видів, зумовлене необхідністю забезпечення збалансованого розвитку ринкової економіки. При цьому необхідно враховувати різноманітність функцій, які виконують баланси в ринковій економіці України, зокрема:

  • - забезпечення спостереження за рухом товарних потоків на території України та за її межами;
  • - здійснення аналізу та прогнозування сталості взаємного обігу натуральних і грошових потоків в економіці;
  • - вжиття розрахунково-аналітичного обґрунтування комплексних заходів державного регулювання економіки.

Підсумком балансових розрахунків матеріально-технічних ресурсів має бути баланс сукупних попиту та пропозиції, що виконуються у вартісних вимірниках і відображають одну з найважливіших макроекономічних пропорцій. Цей баланс пов'язує баланс кредитних ресурсів, баланс доходів і витрат підприємств та фінансовий баланс держави, а через нього бюджет, який є балансом доходів і витрат централізованих фінансових ресурсів (табл. 7.4 (а-є)).

Таблиця 7.4. Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

а) рахунок товарів і послуг, у фактичних цінах

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки
а) рахунок товарів і послуг, у фактичних цінах

б) рахунок виробництва, у фактичних цінах

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

д) рахунок вторинного розподілу доходу, у фактичних цінах

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

е) рахунки використання доходу. Рахунок використання наявного доходу, у фактичних цінах

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

є) рахунки нагромадження. Рахунок капіталу, у фактичних цінах

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

Основні баланси національної економіки. Зведені національні рахунки

Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції

Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МТБ) характеризує процес формування та використання сукупного суспільного продукту в галузевому розрізі. Математична модель МГБ була розроблена В. Леонтьєвим, професорок Гарвардського університету. Вперше МГБ для регулювання економіки був використаний у колишньому СРСР у 1923- 1924 рр.

МГБ розробляють у вартісному та натуральному вираженні. Схема МГБ становить синтез двох таблиць, одна з яких детально характеризує структуру витрат на виробництво продукції в розрізі окремих галузей, а друга - структуру розподілу продукції в національному чи регіональному господарстві.

МГБ у натуральному вираженні складається з двох розділів (табл. 7.6). У першому розділі відображені джерела формування ресурсів продукції:

де Л(- ресурси продукції і-го виду;

  • (Іі - виробництво продукції і-го виду;
  • 5, - інші ресурси продукції і-го виду.

У другому розділі відображені обсяги кінцевого споживання продукції.

МГБ у вартісному вираженні складається з чотирьох розділів (табл. 7.6). У першому розділі відображаються міжгалузеві потоки продукції у процесі поточного виробничого споживання. Підсумок першого розділу відображає проміжний продукт: "і" - номер будь-якої галузі, що виробляє; - номер будь-якої галузі, що споживає; иж"и - вартість засобів виробництва, що вироблені в /-ій галузі та спожиті як матеріальні витрати у /-ій галузі. Другий розділ МГБ характеризує матеріально-речовинну структуру елементів кінцевого продукту. Третій розділ балансу показує амортизацію та знову створену вартість за галузями матеріального виробництва. Четвертий розділ відображає елементи часткового перерозподілу знову створеної вартості.

Економіко-математична модель статичного МГБ заснована на таких засадах.

1. Обсяги виробничого споживання прямо пропорційні обсягам виробництва продукції, галузей, які споживають. Коефіцієнти пропорційності є коефіцієнтами прямих витрат. Прямі витрати характеризують споживання різними галузями матеріального виробництва предметів праці, основних фондів, трудових, природних та ін. ресурсів. Прямі витрати для міжгалузевого балансу в натуральному вираженні розраховуються за такою формулою:

Таблиця 7.6. Схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції у вартісному вираженні

Схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції у вартісному вираженні

Схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції у вартісному вираженні

де - споживання продукції виду "Г на виробництво продукції виду";";

Q¡ - виробництво продукції виду "у".

Прямі витрати для міжгалузевого балансу у вартісному вираженні розраховуються за такою формулою:

де х(. - вартість засобів виробництва, які вироблені в і-ій галузі та спожиті у якості матеріальних витрат в у-ій галузі; х} - обсяг валового випуску у-ої галузі.

2. Коефіцієнти повних матеріальних витрат включають прямі та непрямі витрати та показують скільки всього необхідно виробити продукції і-ої галузі для випуску в кінцеве споживання одиниці продукції у-ої галузі.

Для будь-якої і-ої галузі характерним є такий вираз:

де Ь - коефіцієнти повних матеріальних витрат; у1 - вектор кінцевої продукції.

Міжгалузевий баланс у вартісному вираженні характеризується системами рівнянь розподілу:

та витрат продукції:

При цьому виконуються такі співвідношення: хі= х}, за і - у; 2>, =Х2і -загальний підсумок другого розділу дорівнюється загальному підсумку третього розділу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >