< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні терміни та поняття

Ринок. Сегментування ринку. Сегмент ринку. Вимоги до сегментів. Ознаки (фактори) сегментування. Оцінка сегментів. Самооцінка власних конкурентних можливостей. Недиференційований маркетинг. Диференційований маркетинг. Концентрований маркетинг. Позиція товару. Позиціювання. Перепозиціювання. Маркетингова сегментаційна стратегія.

Тестові вправи

Знайдіть одну правильну відповідь. 1. Сегментування ринку — це:

 • а) поділ суб'єктів пропозиції товарів, які представлені ринку, на певні групи;
 • б) поділ ринків за ознакою особливостей конкуренції;
 • в) поділ на групи споживачів, представлених на конкретному ринку, залежно від певних ознак;
 • г) виділення груп споживачів, які мають на даний момент схожі підходи до задоволення своїх потреб, а також тих споживачів, які потенційно можуть у майбутньому виявити аналогічні підходи до задоволення своїх потреб.
 • 2. Позиція товару в розумінні маркетологів — це:
  • а) місце, яке посідає товар у свідомості покупця порівняно з аналогічними конкуруючими товарами;
  • б) частка ринку, що належить компанії;
  • в) динаміка обсягу продажу товарів компанії, в якій відбиваються зміни споживчих переваг суб'єктів ринку;
  • г) домінуючі уявлення покупців, які діють на певному ринку, щодо бачення того товару, в якому в них є потреба.
 • 3. Виробництво кількох однорідних товарів з різними властивостями, у різному оформленні, у різній розфасовці — це:
  • а) масовий маркетинг;
  • б) товарно-диференційований маркетинг;
  • в) конверсійний маркетинг;
  • г) немає правильної відповіді.

 • 4. Цільовий маркетинг передбачає:
  • а) сегментування ринку, вибір цільових сегментів, позиціювання товарів на ринку;
  • б) сегментування ринку, позиціювання товару на ринку;
  • в) сегментування ринку, позиціювання товару, позиціювання фірми;
  • г) взаємодію компанії зі всіма сегментами ринку.
 • 5. Який критерій не є критерієм сегментування споживчих ринків:
  • а) географічний;
  • б) соціально-демографічний;
  • в) особливості споживацької поведінки;
  • г) психографічний;
  • д) немає правильної відповіді?
 • 6. За якою ознакою можна сегментувати ринки товарів промислового призначення:
  • а) демографічною;
  • б) географічною;
  • в) психографічною;
  • г) політичною?
 • 7. До яких ознак сегментування споживчих ринків нележить ознака густоти населення:
  • а) географічних;
  • б) психографічних;
  • в) поведінкових;
  • г) демографічних?
 • 8. До яких ознак сегментування споживчих ринків належить ознака етапу життєвого циклу сім'ї:
  • а) демографічних;
  • б) культурно-історичних;
  • в) поведінкових;
  • г) економіко-географічних?
 • 9. Якими є основні ознаки найбільш привабливого для компанії сегмента:
  • а) значна місткість сегмента, високі темпи зростання, висока норма прибутку;
  • б) слабка конкуренція, відносно прості вимоги щодо організації каналів розподілу товарів;
  • в) наявність чистої або монополістичної конкуренції, висока норма прибутку;
  • г) варіанти а), б)?
 • 10. У вирішенні питання про сегментування ринку використовується інформація зі статистичного довідника. До якого типу вона належить:
  • а) первинна інформація;
  • б) вторинна внутрішня інформація;
  • в) вторинна зовнішня інформація;
  • г) немає правильної відповіді?
 • 11. До якої ознаки сегментування споживчих ринків належить ознака приводу для здійснення покупки:
  • а) поведінкова;
  • б) політична;
  • в)конкурентна; г) демографічна?

 • 12. Що насамперед потрібно враховувати компанії у визначенні підходів до позиціювання своїх товарів:
  • а) рівень конкуренції на ринку;
  • б) позиції всіх конкурентів;
  • в) регуляторну діяльність держави;
  • г) варіанти а), б), в)?
 • 13. Які дії виконує компанія після прийняття рішення про стратегію позиціювання своїх товарів:
  • а) детально розробляє комплекс маркетингу;
  • б) детально розробляє методи сегментування;
  • в) відшукує цільові сегменти;
  • г) визначає загальну маркетингову стратегію?
 • 14. Для масового маркетингу властиво:
  • а) продавець займається масовим виробництвом, масовим розподілом і масовим стимулюванням збуту одного товару, який пропонується для всіх покупців відразу;
  • б) продавець займається масовим виробництвом, масовим розподілом і масовим стимулюванням збуту різних товарів, що пропонуються визначеним сегментам;
  • в) продавець займається масовим виробництвом, масовим розподілом і масовим стимулюванням багатьох товарів для одного сегмента;
  • г) продавець займається індивідуальним виробництвом за масового розподілу і масового стимулювання збуту товару, однакового для всіх покупців.
 • 15. Недиференційований маркетинг передбачає, що компанія:
  • а) звертається до всього ринку з єдиною товарною пропозицією;
  • б) не прагне диференціювати витрати виробництва і реалізації продукції залежно від кон'юнктури ринку;
  • в) не прагне використовувати різні інструменти маркетингових комунікацій;
  • г) не поділяє конкурентів на певні групи і не прагне диференціювати методи конкурентної боротьби.
 • 16. Диференційований маркетинг передбачає, що компанія:
  • а) вирішує виступити на декількох сегментах ринку і розробляє для кожного з них окремі товарні пропозиції;
  • б) розподіляє споживачів на внутрішніх і зовнішніх, використовує політику диференціації і маркетингових комунікацій, але не диференціює конкурентів;
  • в) працює тільки з одним сегментом ринку, прагнучи постійного збільшення своєї ринкової частки;
  • г) має досить розгалужену систему маркетингового управління з глибоким поділом маркетингових функцій серед співробітників.
 • 17. Концентрований маркетинг передбачає, що компанія насамперед:
  • а) прагне сконцентрувати свою маркетингову діяльність на найбільшій кількості цікавих сегментів ринку;
  • б) прагне сконцентрувати фінансові та інші ресурси на тих сегментах ринку, що демонструють найбільш високі темпи зростання;
  • в) концентрує свої зусилля на певному ринковому сегменті або ринковій ніші;
  • г) забезпечує масштабну пропозицію певного товару, прагнучи домінування на ринку.

 • 18. До стратегій позиціювання належать:
  • а) визначення критеріїв сегментування, методів здійснення сегментування, розробка прогнозів міжсегментного руху споживачів;
  • б) розподіл споживачів на групи за ідентичністю попиту;
  • в) розподіл за показниками якості, ціни та співвідношення "ціна — якість";
  • г) розподіл виробників на групи залежно від їх конкурентного потенціалу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >