< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система державного регулювання економіки

Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки

Система державного регулювання складається з взаємозалежних складових, злагоджена робота яких дає змогу досягати поставлених цілей у запланований термін за ефективного використання сукупності ресурсів. До основних складових системи державного регулювання економіки належать: цілі та завдання державного регулювання економіки; методи, принципи й інструменти державного регулювання економіки; процес державного регулювання економіки; ресурсне забезпечення державного регулювання економіки.

Цілі та завдання державного регулювання економіки формуються в процесі цілепокладання на основі розробки "дерева цілей", що дає змогу пов'язати головну мету з основними цілями, цілями всіх рівнів з конкретними завданнями, вирішення яких сприятиме досягненню поставлених цілей. Цілепокладання в системі державного регулювання дає змогу обґрунтувати обсяг ресурсів, необхідний для вирішення конкретних завдань економічного і соціального розвитку країни.

Принципи державного регулювання економіки забезпечують систематичну послідовність у прийнятті рішень, спрямованих на економічний і соціальний розвиток країни. Тому основними принципами є:

  • - цілеспрямованість, погодженість і обґрунтованість усіх дій у системі державного регулювання економіки;
  • - відповідальність за прийняття рішень і кінцеві результати;
  • - високий професіоналізм суб'єктів державного регулювання економіки;
  • - ефективне використання ресурсів;
  • - пріоритетність розв'язуваних проблем;
  • - орієнтованість на забезпечення економічного розвитку та, на його основі, соціального благополуччя для всього населення країни.

Принцип цілеспрямованості, погодженості й обґрунтованості всіх дій у системі державного регулювання економіки полягає в тому, що процес державного регулювання має бути спрямований на досягнення поставлених цілей і вирішення щоденних завдань. Проте необхідно забезпечити узгодження всіх дій у системі на основі використання механізму державного регулювання економіки, а також обґрунтованість прийнятих рішень.

Відповідно до принципу відповідальності за прийняті рішення та кінцеві результати у процесі державного регулювання економіки мають бути визначені відповідальні виконавці, що за наявності визначених повноважень повинні відповідати за результати. При цьому розширення повноважень у системі державного регулювання економіки передбачає посилення відповідальності за кінцеві результати.

Принцип професіоналізму суб'єктів державного регулювання економіки ґрунтується на твердженні, що кадрове забезпечення має формуватися, виходячи з відповідності професійних якостей державних службовців займаним посадам. Це дасть змогу забезпечити ефективність державному регулюванню економіки.

Принцип ефективного використання ресурсів полягає в забезпеченні відповідності сукупності ресурсів, що використовуються в економіці, отриманим результатам (рівню розвитку економіки). При цьому необхідно розглядати природні, матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні та часові ресурси.

Згідно з принципом пріоритетності розв'язуваних проблем раціональне використання ресурсів можливе на основі концентрації потенціалу ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку національної економіки. Це дозволить отримати максимальний результат, який має бути використаний для забезпечення подальшого економічного зростання та соціального розвитку.

Принцип орієнтованості на забезпечення економічного розвитку і, на його основі соціального благополуччя для всього населення країни, полягає в тому, що основною метою функціонування системи державного регулювання економіки є економічний розвиток і соціальне благополуччя для всього населення країни.

Взаємозв'язок інструментів державного регулювання економіки подано на рис. 2.1.

Взаємозв

Рис. 2.1. Взаємозв'язок інструментів державного регулювання економіки

Процес державного регулювання економіки - це вплив суб'єкта регулювання на об'єкт і зв'язки між ними. їхній взаємозв'язок має прямий і зворотний характер, тому що від суб'єкта регулювання до об'єкта через канали зв'язку надходять прийняті рішення, про виконання яких інформує об'єкт регулювання через канал зворотного зв'язку.

Ресурсне забезпечення державного регулювання економіки - це процес забезпечення прийнятих рішень необхідними ресурсами. Розробка та реалізація економічної і соціальної політики, концепцій, стратегій, програм економічного і соціального розвитку, балансів і бюджетів вимагає витрат необхідних ресурсів. Тому раціональне ресурсне забезпечення державного регулювання економіки є одним із найважливіших елементів розглянутої системи. Відомо, що XXI ст. - це вік раціонального й ощадливого використання сукупного потенціалу ресурсів, тому та країна, яка знайде таку можливість, матиме значні конкурентні переваги в міжнародному економічному розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >