< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров'я

Згідно з Концепцією розвитку охорони здоров'я населення України, затвердженою указом Президента України за № 1313/2002 від 7 грудня 2002 року, реформування системи охорони здоров'я передбачає здійснення заходів, спрямованих на здійснення інноваційної й кадрової політики в галузі. Реформування ступеневої медичної освіти передбачає започаткування підготовки фахівців за новими спеціальностями:

  • o менеджер у галузі охорони здоров'я;
  • o економіст у галузі охорони здоров'я.

Сучасна система підготовки управлінців для галузі охорони здоров'я передбачає проведення освітньої діяльності в трьох напрямках:

  • 1. Спеціалізація та удосконалення лікарів за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я".
  • 2. Підготовка магістрів державного управління, орієнтованих на галузь охорони здоров'я.
  • 3. Підготовка менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров'я.

Спеціалізація та удосконалення лікарів за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я"

Етапність підготовки керівників лікувально-профілактичних закладів в Україні представлена на рис. 11.1.

Інтернатури за спеціалізацією "Організація та управління охороною здоров'я" не існує. Тому лікарі, які закінчили інтернатуру з будь-якої спеціалізації, передбаченої Номенклатурою лікарських спеціальностей і мають досвід практичної роботи в лікувально-профілактичному закладі, направляються на навчання на цикли спеціалізації з організації та управління охороною здоров'я. Програма підготовки майбутніх керівників складається з шести блоків: соціальна медицина; менеджмент в охороні здоров'я; культура управління; економічні основи менеджменту; правові основи менеджменту; управління підсистемами охорони здоров'я.

Після закінчення циклу складається уніфікований комп'ютерний іспит. Недоліком цього напряму підготовки керівних кадрів є короткотривалість циклу - 2 місяці (312 годин). Такий термін підготовки не забезпечує фундаментальності підготовки.

Крім цього, організатори охорони здоров'я навчаються на тематичних курсах, присвячених актуальним проблемам організації охорони здоров'я: менеджмент і маркетинг в охороні здоров'я; економічні проблеми охорони здоров'я; організація первинної медико-санітарної допомоги; організація медичної допомоги сільському населенню; інформаційне забезпечення охорони здоров'я та ін.

Один раз на п'ять років керівники лікувально-профілактичних закладів підвищують кваліфікацію на передатестаційних циклах, які призначені поглибити теоретичну та практичну підготовку лікарів з організації та управління системою охорони здоров'я, а також перевірити знання та вміння відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Підготовка менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров'я

В Україні поступово започатковується підготовка кадрів із управління та економіки в галузі охорони здоров'я. Такі фахівці мають взяти участь у формуванні приватної інфраструктури охорони здоров'я, запровадити медичне страхування, забезпечити існування галузі на засадах:

  • o багатоукладної економіки, з багатоканальним фінансуванням;
  • o поєднання державних гарантій з демонополізацією;
  • o заохочення підприємництва і конкуренції.

З метою забезпечення ефективного управління в лікувально-профілактичних закладах, страхових компаніях, задоволення потреб медичного бізнесу у фахівцях з медичного менеджменту в вищих навчальних закладах України проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Загальним принципом підготовки менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров'я, є послідовність підготовки, за якою студенти спочатку опановують комплексом знань з теоретичної та практичної медицини, а потім продовжують навчання за спеціальністю "Менеджмент організацій", професійне спрямування "Медичний менеджмент".

Структурно-логічна схема підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного менеджменту передбачає навчання за основними блоками навчальних дисциплін: гуманітарний; фундаментальний; економіка, фінанси та бухгалтерський облік; право; загальний менеджмент і маркетинг; управління та економіка закладів охорони здоров'я.

Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" та спеціалізацією "Управління охороною здоров'я"

Підготовка фахівців - магістрів державного управління в галузі охорони здоров'я проводиться в Національній Академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутах державного управління. Програма підготовки спрямована на здобуття слухачами знань з державної політики і стратегії в галузі охорони здоров'я, сучасного державного управління, враховує всі рівні управління та сучасні аспекти охорони здоров'я, які включають підвищення ролі первинної медико-санітарної допомоги та місцевого самоврядування для її забезпечення, сприяння здоров'ю (Health promotion) та формування здорового способу життя (Health life style).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >