< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності виникнення, сутність і механізм формування акціонерного капіталу

Акціонерний капітал, на відміну від промислового, торгового та позичкового, функціонує не в певній сфері економіки, а в кожній із її сфер, тому він є не особливим видом капіталу, а особливою формою організації капіталу, що функціонує в будь-якій сфері економіки.

Названа особливість дає нам право стверджувати, що акціонерний капітал:

по-перше, втілює в собі сутнісні властивості капіталу, як самозростаючої вартості;

по-друге, втілює властивості тих особливих видів капіталу, формою організації яких він є;

по-третє, якщо акціонерний капітал є формою організації одночасно і промислового, і товарного, і позичкового капіталів, то він втілює в собі всі їхні властивості і функції.

Водночас акціонерний капітал має свої особливі сутнісні властивості, форми їхнього прояву, функції, які утворюють власний зміст акціонерного капіталу і не притаманні особливим видам капіталу.

По-перше, певний особливий вид капіталу (промисловий, торговий, позичковий) має саме акціонерну, а не якусь іншу форму своєї організації. Основою акціонерного капіталу є акціонерна власність - найрозвинутіша форма спільної власності.

По-друге, власний зміст акціонерного капіталу утворюється сукупністю таких складових:

 • - властивості капіталу як зростаючої вартості;
 • - властивості певного виду капіталу;
 • - властивості акціонерного капіталу як особливої форми організації будь-якого виду капіталу

Акціонерний капітал формується шляхом об'єднання розрізнених грошових засобів в один великий грошовий капітал через утворення акціонерних товариств, випуск і розміщення ним своїх цінних паперів - акцій, облігацій тощо (рис. 14.5).

Основою і рушійною силою створення акціонерних товариств є суперечності, притаманні приватній власності (суперечність між потребою у все більших розмірах грошових ресурсів та обмеженими можливостями одноосібного власника підприємства).

Причиною виникнення акціонерного капіталу є обмеженість способу залучення капіталу за допомогою паїв.

Суперечність між потребою та обмеженими можливостями концентрації капіталу розв'язується за допомогою акціонерних товариств, у яких централізація розрізнених коштів здійснюється шляхом випуску акцій - цінних паперів, що засвідчують внесення їхніми власниками своєї частки в статутний капітал акціонерного товариства (АТ).

На відміну від паїв, акція не дає права її власнику вимагати повернення внеску в капітал АТ.

Економічне життя акції припиняється разом з припиненням існування АТ. Акціонерний капітал функціонує у формі реального і фіктивного капіталів. Реальний капітал - гроші, засоби виробництва та інше майно АТ, які використовують для виробництва матеріальних благ.

Форми економічної реалізації реального капіталу:

 • - валовий продукт як сукупність матеріальних благ і послуг;
 • - валовий дохід;
 • - чистий дохід.

До свого розподілу ці форми є об'єктом спільної (колективної) власності АТ.

В процесі розподілу і перерозподілу ці форми розщеплюються на функціональні особливі складові:

 • - амортизаційний фонд;
 • - фонд заробітної плати (фонд споживання);
 • - фонд накопичення;
 • - резервний фонд;
 • - фонд виплати дивідендів і відсотків.

Фіктивний капітал - цінні папери АТ, що відображають його реальний капітал і надають право на одержання відповідних доходів. Особливістю фіктивного капіталу є те, що він:

 • - належить окремим акціонерам і перебуває в їхньому безпосередньому володінні і використанні;
 • - не створює ні вартості, ні додаткової вартості, а є лише титулом власності (правом власності) на реальний капітал.

Основною формою економічної реалізації фіктивного капіталу індивідуальним власником є дивіденд як перетворена форма додаткової вартості. Розрізняють:

 • - дивіденди на прості акції;
 • - дивіденди на привілейовані акції;
 • - дивіденди у грошовій формі;
 • - дивіденди у натуральній формі;
 • - дивіденди у формі акцій АТ;
 • - екстра-дивіденди;
 • - кумулятивні дивіденди;
 • - нетрудові дивіденди.

Розмір дивіденду повинен завжди перевищувати банківський відсоток. Дивіденд - один із чинників, що визначає курс акцій, курс - це ціна акції, за якою вона купується і продається на вторинному ринку ЦП:

На курс акцій впливають і інші чинники, залежно від яких ринкова ціна акції може бути значно вищою або нижчою від її номінальної вартості. Курс акцій має тенденцію до відбиття реального стану справ в акціонерній компанії й економіці в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >